Canolfannau a grwpiau

Mae ein staff yn aelodau blaenllaw o'r gymuned ymchwil ar lefelau lleol, cenedlaethol a byd-eang. Rydym yn cymryd rhan mewn nifer o grwpiau a chanolfannau ac mae ein hymchwil yn cyd-fynd â themâu a gweithgareddau ymchwil y coleg

Canolfannau

Canolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Ymchwil Arthritis y DU (ARUK BBC)

Athrofa Peirianneg a Thrwsio Meinweoedd Caerdydd (CITER)

Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth er mwyn Gwella Iechyd y Cyhoedd (DECIPHer)

Grwpiau

Grŵp Therapïau Uwch

Llywio’r gwaith o ddylunio, datblygu a phrofi therapiwteg polymer newydd er mwyn atal a thrin heintiau sy’n anodd eu trin, ac yn aml yn fygythiad i fywyd.

Uned Iechyd Deintyddol y Cyhoedd

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar wella iechyd geneuol ac mae'n amrywio o dreialon clinigol technolegau deintyddol ataliol, i astudiaethau sy'n ceisio cael dealltwriaeth well o anghydraddoldebau iechyd geneuol a beth mae angen ei wneud i fynd i'r afael â hyn.

Grŵp Ymchwil Epidemioleg ac Ymchwil Glinigol Gymhwysol

Mae ein hymchwil wedi cael effaith eang. Mae wedi gwella triniaeth orthodontig yn ogystal â datblygu dulliau newydd o reoli briwiau herpetic orowynebol sy'n digwydd dro ar ôl tro.

Bioleg Matrics ac Atgyweirio Meinweoedd

Nod ein hymchwil yw deall ac addasu’r rhyngwyneb rhwng matrics allgellog (ECM) a’r amrywiaeth o gelloedd yn y cymhlygyn creuanwynebol.

Grŵp Ymchwil Clefydau Microbau

Mae gan ein hymchwil ffocws sylweddol ar y rhan y mae bioffilmau microbaidd yn ei chwarae mewn ystod eang o heintiau dynol.

Grŵp Meinweoedd Mwyneiddiad

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar dri maes eang sy’n gysylltiedig ag atgyweirio, adfywio a chynnal meinweoedd mwyneiddiad a’r pathoffisioleg sy’n waelodol i’r meinweoedd hyn.

Orthodonteg a Grŵp Delweddu Tri-dimensiwn

Mae ymchwil yn gwella ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth o ddatblygiad y gymhlyg creuanwynebol ac yn trosi’r wybodaeth nhon i mewn i ymarfer clinigol arferol a gweithgareddau dyddiol.

Bôn Gelloedd, Atgyweirio Clwyfau ac Adfywio

Nod ein hymchwil yw deall y mecanweithiau sy’n waelodol o ran atgyweirio ac adfywio meinweoedd geneuol, croenol a niwral mewn cyfnod iach a chyfnod o afiechyd.

Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru

Mae Uned Gwybodaeth Iechyd Geneuol Cymru yn gweithio gyda Chydlynydd Epidemoleg Deintyddol Cymru er mwyn cynllunio a darparu Rhaglen Arolwg Ddeintyddol y GIG ar gyfer Cymru.