Cyrsiau sydd ar gael

Ffoniwch 0333 241 2800. Rydym ar agor oriau estynedig rhwng dydd Iau 16 Awst a dydd Mawrth 21 Awst.

Hidlo canlyniadau
Social sciences

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn addysg ac sy'n edrych am gyfle i ddilyn y diddordeb hwn mewn cyd-destun gwyddoniaeth cymdeithasol eang.

Mae modiwlau craidd wedi eu hanelu at ddatblygu dealltwriaeth ddofn o gyd-destunau cymdeithasol, hanesyddol, gwleidyddol, economaidd a datblygiadol addysg.

Ffeithiau allweddol

 • Er nad yw hwn yn gymhwyster addysgu, mae'n gyfle i astudio addysg mewn ffyrdd sy'n mynd y tu hwnt i ffocws ar ymarfer addysgu.
 • Astudio dadleuon ehangach am addysg.
 • Mae ein cysylltiadau agos â llunwyr polisi, ysgolion, colegau a sefydliadau addysg eraill lleol, yn darparu cyfleoedd i chi ymgysylltu o ddifrif ag addysgwyr ac arferion.
Click to play

Almaeneg yw mamiaith bron can miliwn o bobl. Mae siarad Almaeneg yn golygu eich bod yn rhan o fyd sy'n wleidyddol, economaidd a chymdeithasol bwysig.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’. Drwy astudio Almaeneg, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd.

Dangosodd arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig. Ystyrir mai’r Almaen yw conglfaen yr Undeb Ewropeaidd, felly mae medru’r iaith cyn bwysiced ym Mrwsel ag ym Merlin.

Rydym yn cynnig Almaeneg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr. Bydd y sgiliau ieithyddol a ddatblygwch nid yn unig yn rhoi mynediad uniongyrchol i chi at y gymdeithas gyfoes, ond hefyd i hanes, llenyddiaeth, drama, cerddoriaeth a ffilm yr Almaen.

Ffeithiau allweddol

 • Rydym yn cynnig modiwlau rhyngwladol sy'n eich galluogi i archwilio grym ac ehangder yr iaith (neu ieithoedd) o'ch dewis ar lwyfan y byd.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Almaeneg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.
Student at Cardiff University School of Music playing the saxophone

Mae'r rhaglen gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i gyfuno eu hastudiaeth o Almaeneg sy'n iaith boblogaidd yn Ewrop, â cherddoriaeth.

Almaeneg yw mamiaith bron can miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig. Dangosodd arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig.

Ystyrir mai’r Almaen yw conglfaen yr Undeb Ewropeaidd, felly mae medru’r iaith cyn bwysiced ym Mrwsel ag ym Merlin. Mae dinas Caerdydd yn gartref i'r celfyddydau, ac yn lleoliad gwych ar gyfer yr astudio Cerddoriaeth yn y Deyrnas Unedig. Mae gan y ddinas gwmni opera proffesiynol (Opera Cenedlaethol Cymru) a hefyd gerddorfa symffoni broffesiynol, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn mwynhau perthynas gynhyrchiol gyda'r ddau sefydliad sy'n caniatáu, er enghraifft, i'n myfyrwyr fynd i ymarferion gwisg a phrynu tocynnau rhatach ar gyfer cyngherddau.

Ffeithiau allweddol

 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.
 • Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Almaeneg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.

Mae arbenigedd mewn gwleidyddiaeth a llywodraeth ynghyd â bod yn rhugl yn Almaeneg yn rhoi mwy o bosibiliadau i chi o ran gyrfa.

Mae’r elfen wleidyddiaeth yn eich galluogi i archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu a gwerthuso syniadau gwleidyddol megis pŵer, rhyddid, democratiaeth, gwrthdaro, cyfreithlondeb ac atebolrwydd, ac mae’n cynnwys cysylltiadau rhyngwladol hefyd.

Almaeneg yw mamiaith bron can miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig. Dangosodd arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig.

Ystyrir mai’r Almaen yw conglfaen yr Undeb Ewropeaidd, felly mae medru’r iaith cyn bwysiced ym Mrwsel ag ym Merlin. Ar ôl cwblhau’r rhaglen bedair blynedd hon, bydd gennych lefel uchel o hyfedredd iaith, yn ogystal â dealltwriaeth feirniadol o agweddau allweddol ar hanes, diwylliant, llenyddiaeth, gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes yr Almaen.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Almaeneg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Mae gennym gysylltiadau academaidd dihafal â Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn ogystal â pherthynas hir-sefydledig â sefydliadau fel Senedd San Steffan, yr Undeb Ewropeaidd a NATO.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Mae rhaglen radd gyudanrhydedd BA Hanes ac Almaeneg yn caniatáu i fyfyrwyr ystyried a deall ystod eang o ddigwyddiadau hanesyddol allweddol wrth ichi astudio iaith gyfoes a chynyddol boblogaidd ar lefel gradd.

Efallai byddwch yn astudio hanes cymdeithasau mewn rhannau amrywiol o'r byd, gan gynnwys India, Tsieina, yr Almaen, Ffrainc, Rwsia, Prydain a Chymru. Yn anad dim, byddwch yn dysgu sut i 'wneud hanes' dros eich hun a meithrin y math o sgiliau y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Yn rhan o’r rhaglen gydanrhydedd hon, byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn gweithio neu’n astudio dramor yn yr Almaen, neu mewn gwlad lle caiff Almaeneg ei siarad – a chael eich trwytho yn yr iaith a’r diwylliant.

Almaeneg yw mamiaith bron 100 miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.  Nid yw'n syndod felly bod arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, yn dangos mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig. Gwelir yr Almaen fel conglfaen i’r Undeb Ewropeaidd, sy’n golygu bod yr iaith cyn bwysiced ym Mrwsel ag ydyw ym Merlin.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’.

Drwy astudio Almaeneg a Phortiwgaleg yn fanwl, dwy o brif ieithoedd y byd, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang.

Almaeneg yw mamiaith bron 100 miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.  Nid yw'n syndod felly bod arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, yn dangos mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig. Ystyrir mai’r Almaen yw conglfaen yr Undeb Ewropeaidd, felly mae medru’r iaith cyn bwysiced ym Mrwsel ag ym Merlin.

Mae gan Bortiwgaleg bwysigrwydd byd-eang, o Bortiwgal a Brasil i nifer o wledydd a rhanbarthau dros Affrica ac Asia. Mae'r Cyngor Prydeinig wedi nodi Portiwgaleg fel un o'r ieithoedd mwyaf hanfodol i'r DU dros yr ugain mlynedd nesaf, a hi yw un o'r ieithoedd cymunedol a siaredir mwyaf yn y DU. Rydym yn cynnig Almaeneg a Phortiwgaleg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Llwybr at y radd hon i ddechreuwyr sydd heb Almaeneg na Phortiwgaleg i lefel Safon Uwch. Rhoddir myfyrwyr iaith (ar wahân i'r rhai sy'n dysgu Tsieinëeg a Japaneeg) mewn ffrydiau cymhwysedd ar sail eu gallu. Golyga hyn bod y cwrs wedi’i deilwra fel eich bod yn gallu cael y mwyaf o’ch gwersi.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Mae'r rhaglen gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i gyfuno eu hastudiaeth o Almaeneg a Sbaeneg, sy'n ieithoedd poblogaidd yn Ewrop.

Almaeneg yw mamiaith bron can miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.  Nid yw'n syndod felly bod arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, yn dangos mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig. Ystyrir mai’r Almaen yw conglfaen yr Undeb Ewropeaidd, felly mae medru’r iaith cyn bwysiced ym Mrwsel ag ym Merlin. Sbaeneg yw'r ail iaith fwyaf yn y byd o ran nifer ei siaradwyr.

Mae mwy na 400 miliwn o bobl yn siarad Sbaeneg mewn mwy nag 20 o wledydd ledled y byd, ac mae’n un o’r ieithoedd mwyaf defnyddiol ym myd busnes a hamdden fel ei gilydd. Mae'n agor drysau i amrywiaeth fywiog ac amrywiol o brofiadau diwylliannol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Almaeneg neu Sbaeneg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Blwyddyn dramor wedi’i rhannu rhwng yr Almaen neu Awstria a gwlad lle siaredir Sbaeneg. Yn ystod eich blwyddyn dramor, gallwch naill ai fynd ar drywydd llwybr academaidd a pharhau â'ch astudiaethau mewn prifysgol, neu gallwch ddysgu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol drwy gynnal lleoliad gwaith yn y wlad yr ydych yn aros ynddi.

Mae'r rhaglen gydanrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i gyfuno eu hastudiaeth o Almaeneg ac Eidaleg sy'n ieithoedd Ewropeaidd poblogaidd.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’. Drwy astudio Almaeneg ac Eidaleg yn fanwl, dwy o brif ieithoedd y byd, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o lwybrau o ran gyrfa.

Almaeneg yw mamiaith bron 100 miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.  Nid yw'n syndod felly bod arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, yn dangos mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig. Gwelir yr Almaen fel conglfaen i’r Undeb Ewropeaidd, sy’n golygu bod yr iaith cyn bwysiced ym Mrwsel ag ydyw ym Merlin.

Ers cyfnod y Rhufeiniaid, mae cyfraniad yr Eidal i ddiwylliant y byd wedi bod yn enfawr, ac mae hyn yn aml i unrhyw un sy'n mynd i'r wlad boed hynny am gyfnod byr neu hir. Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig. Mae hefyd yn bartner gwleidyddol bwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth. Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn. Rydym ni’n cynnig Almaeneg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Llwybr at y radd hon i ddechreuwyr sydd heb Almaeneg nac Eidaleg i lefel Safon Uwch. Rhoddir myfyrwyr iaith (ar wahân i'r rhai sy'n dysgu Tsieinëeg a Japaneeg) mewn ffrydiau cymhwysedd ar sail eu gallu. Golyga hyn bod y cwrs wedi’i deilwra fel eich bod yn gallu cael y mwyaf o’ch gwersi.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Yn y rhaglen hon, byddwch yn canolbwyntio ar Ynysoedd Prydain, Ewrop, yr Aifft a dwyrain y Canoldir, a gallwch fanteisio ar gyfleusterau fel addysgu wedi'i deilwra a labordai ymchwil, cyfarpar arolygu a geoffisegol penodedig ac ystod o gyfarpar soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffactau, gan gynnwys microsgop sganio electron.

Byddwch yn dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth ar leoliad gwaith maes archeolegol pedair wythnos o hyd, a fydd yn cael ei drefnu, ei gymeradwyo, ei ariannu a'i asesu gan yr Ysgol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Archeoleg yn 12fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.

Yn y rhaglen hon, byddwch yn canolbwyntio ar Ynysoedd Prydain, Ewrop, yr Aifft a dwyrain y Canoldir, a gallwch fanteisio ar gyfleusterau fel addysgu wedi'i deilwra a labordai ymchwil, cyfarpar arolygu a geoffisegol penodedig ac ystod o gyfarpar soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffactau, gan gynnwys microsgop sganio electron.

Byddwch yn dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth ar leoliad gwaith maes archeolegol pedair wythnos o hyd, a fydd yn cael ei drefnu, ei gymeradwyo, ei ariannu a'i asesu gan yr Ysgol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Archeoleg yn 12fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.

Mae archeoleg yn cynnig safbwynt unigryw, fel yr unig bwnc sy'n ymdrin â holl ddimensiynau amserol a gofodol gorffennol dynol ryw.

Caiff ei ddiffinio fel astudiaeth o orffennol dynol ryw trwy ei olion materol, ac mae'n astudio ystod eang iawn o dystiolaeth, gan gynnwys tirluniau, adeiladau a henebion; deunydd wedi'i gladdu fel arteffactau, olion biolegol, a strwythurau, a ffynonellau ysgrifenedig.

Bydd rhaglen radd anrhydedd Archeoleg (BSc) yn eich hyfforddi am wyddorau ymchwilio. Mae'n mynd i'r afael â'r 'cwestiynau mawr' am orffennol dynol ryw ynghylch y cyfnodau anferth nad oes cofnodion ysgrifenedig ar eu cyfer, fel bod modd i sgiliau fforensig archeolegwyr ddod i'r amlwg.

Ffeithiau allweddol

 • Mae ein holl raglenni israddedig ym maes Archaeoleg a Chadwraeth yn cynnwys wyth wythnos o brofiad ymarferol yn y DU neu dramor.
 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.

Bydd eich astudiaethau archeoleg yn canolbwyntio ar Ynysoedd Prydain, Ewrop, yr Aifft a dwyrain y Canoldir.

Gallwch fanteisio ar staff sy'n ymgymryd â gwaith ymchwil newydd a chyffrous ar archeoleg a hanes, yn ogystal â datblygu technegau arloesol mewn gwaith fforensig, dyddio ac esgyrneg. Mae ein cyfleusterau'n cynnwys addysgu wedi'i deilwra a labordai ymchwil, cyfarpar arolygu a geoffisegol penodedig ac ystod o gyfarpar soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffactau, gan gynnwys microsgop sganio electron.

Byddwch yn dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth ar ddau leoliad gwaith maes archeolegol pedair wythnos o hyd. Ar y cwrs hanes, byddwch yn dysgu am fydoedd cwbl wahanol pobl y gorffennol er mwyn cael dealltwriaeth well o'r presennol, gan roi mewnwelediad i chi o sut mae pethau wedi newid ers Groeg a Rhufain hynafol, trwy'r canoloesoedd a hyd at y cyfnod modern. Gallwch astudio hanes cymdeithasau mewn rhannau amrywiol o'r byd, o India a Tsieina i'r Almaen a Ffrainc, a Phrydain, Cymru a Chaerdydd.

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, roedd Archaeoleg yn y 12fed yn y DU am ansawdd ymchwil, ac roedd Hanes yn 17eg safle.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.
 • Mae ein holl raglenni israddedig ym maes Archaeoleg a Chadwraeth yn cynnwys wyth wythnos o brofiad ymarferol yn y DU neu dramor.

Bydd eich astudiaethau archeoleg yn canolbwyntio ar Ynysoedd Prydain, Ewrop, yr Aifft a dwyrain y Canoldir.

Gallwch fanteisio ar staff sy'n ymgymryd â gwaith ymchwil newydd a chyffrous ar archeoleg a hanes, yn ogystal â datblygu technegau arloesol mewn gwaith fforensig, dyddio ac esgyrneg. Mae ein cyfleusterau'n cynnwys addysgu wedi'i deilwra a labordai ymchwil, cyfarpar arolygu a geoffisegol penodedig ac ystod o gyfarpar soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffactau, gan gynnwys microsgop sganio electron.

Byddwch yn dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth ar ddau leoliad gwaith maes pedair wythnos o hyd. Ar gyfer hanes, byddwch yn dysgu am fydoedd cwbl wahanol pobl y gorffennol er mwyn cael dealltwriaeth well o'r presennol, gan roi mewnwelediad i chi o sut mae pethau wedi newid ers Groeg a Rhufain hynafol, trwy'r canoloesoedd a hyd at y cyfnod modern. Gallwch astudio hanes cymdeithasau mewn rhannau amrywiol o'r byd, o India a Tsieina i'r Almaen a Ffrainc, a Phrydain, Cymru a Chaerdydd.

Rhaglen radd pedair blynedd yw hon gyda blwyddyn o astudio dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Archeoleg yn 12fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Mae ein holl raglenni israddedig ym maes Archaeoleg a Chadwraeth yn cynnwys wyth wythnos o brofiad ymarferol yn y DU neu dramor.

Astudiwch raglen sy'n cyfuno dulliau archeolegol a hanesyddol o astudio Ewrop, y Canoldir a'r Dwyrain Agos, gan ganolbwyntio'n benodol ar y cyfnod rhwng yr ail fileniwm CC hyd at y chweched ganrif OC; astudiwch strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau'r henfyd a'u cyflawniadau arwyddocaol.

Mae'r rhaglen radd integredig hon yn cynnig cydbwysedd rhwng modiwlau sy'n sôn am y ddau gyfnod hanesyddol penodol a modiwlau thematig sy'n archwilio pynciau cymdeithasol a diwylliannol eang fel rhyfeloedd, rhywedd, crefydd, celf, bywyd pob dydd, meddygaeth a gwyddoniaeth.

Gallwch fynd â'ch dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth, gyda'r elfen archeoleg yn cynnig cyfle i chi gwblhau dau leoliad gwaith maes archeolegol pedair wythnos o hyd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn rhagorol yn rhyngwladol neu yn arwain y byd yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (2014).
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.

Mae’r BA integredig mewn Archaeoleg a Hanes yr Henfyd yn gyfle perffaith i fyfyrwyr i gyfuno astudiaeth academaidd draddodiadol gyda datblygu sgiliau ymarferol.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.

Astudiwch raglen sy'n cyfuno ymagweddau archeolegol a hanesyddol o astudio Ewrop, y Canoldir a'r Dwyrain Agos. Bydd pwyslais penodol ar y cyfnod rhwng yr ail fileniwm C.C. a'r chweched ganrif O.C.

Mae'r rhaglen radd integredig hon yn cynnig cydbwysedd rhwng modiwlau sy'n cynnwys cyfnodau hanesyddol penodol a modiwlau thematig sy'n archwilio pynciau cymdeithasol a diwylliannol eang, megis rhyfela, rhywedd, crefydd, celf, bywyd bob dydd, meddygaeth a gwyddoniaeth. Byddwch yn cwblhau dau leoliad gwaith maes archeolegol pedair wythnos o hyd y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Rhaglen radd pedair blynedd yw hon gyda blwyddyn o astudio dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn

Mae gradd Archeoleg a Hanes Canoloesol Integredig yn rhoi cyfle i chi gyfuno astudiaethau'r gorffennol dynol o gyn-hanes i'r canoloesoedd trwy eu holion ffisegol, gyda mewnwelediad penodol i hanes pobl ganoloesol.

Gallwch fanteisio ar gyfleusterau fel addysgu wedi'i deilwra, a labordai ymchwil, cyfarpar arolygu a geoffisegol penodedig ac ystod o gyfarpar soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffactau, gan gynnwys microsgop sganio electron.

Byddwch yn dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth ar ddau leoliad gwaith maes archeolegol pedair wythnos o hyd.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.

Mae gradd Archeoleg a Hanes Canoloesol Integredig yn rhoi cyfle i chi gyfuno astudiaethau'r gorffennol dynol o gyn-hanes i'r canoloesoedd trwy eu holion ffisegol, gyda mewnwelediad penodol i hanes pobl ganoloesol.

Gallwch fanteisio ar gyfleusterau fel addysgu wedi'i deilwra, a labordai ymchwil, cyfarpar arolygu a geoffisegol penodedig ac ystod o gyfarpar soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffactau, gan gynnwys microsgop sganio electron.

Byddwch yn dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth ar ddau leoliad gwaith maes archeolegol pedair wythnos o hyd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn rhagorol yn rhyngwladol neu yn arwain y byd yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (2014).
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.

Ers olion cynharaf bodolaeth dynol ryw, mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Mae elfen Archeoleg y cwrs gradd hwn yn canolbwyntio ar Ynysoedd Prydain, Ewrop, yr Aifft a dwyrain y Canoldir, a gallwch fanteisio ar gyfleusterau fel addysgu wedi'i deilwra, a labordai ymchwil, cyfarpar arolygu a geoffisegol penodedig ac ystod o gyfarpar soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffactau, gan gynnwys microsgop sganio electron. Byddwch yn dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth ar ddau leoliad gwaith maes archeolegol pedair wythnos o hyd.

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, roedd Archaeoleg yn y 12fed safle yn y DU am ansawdd ymchwil, ac roedd Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth yn y 10fed safle.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.
 • Mae ein holl raglenni israddedig ym maes Archaeoleg a Chadwraeth yn cynnwys wyth wythnos o brofiad ymarferol yn y DU neu dramor.

Mae'r BA mewn Archaeoleg ac Athroniaeth yn rhoi cyfle i chi gyfuno’r astudiaeth o athroniaeth gydag astudiaeth o’r gorffennol o wreiddiau cynharaf pobl hyd at ddiwedd yr oesoedd canol.

Mae Archaeoleg yn rhoi sylw i’r cwestiynau mawr am orffennol pobl lle nad oes cofnod ysgrifenedig ar gael ar gyfer llawer ohono, ac mae Athroniaeth yn rhoi llawer o bwyslais ar foeseg, gwleidyddiaeth, ac estheteg ac yn rhoi’r un pwys ar arddulliau 'Cyfandirol’ a ‘dadansoddol’ athroniaeth y Gorllewin.

Byddwch yn dysgu gyda staff sy’n gwneud ymchwil arloesol ar bob cyfnod o wreiddiau cynharaf pobl i’r gorffennol diweddar, a byddwch yn elwa o’n labordai ymchwil ac addysgu o’r radd flaenaf, offer tirfesur a geoffisegol penodol ac ystod o offer soffistigedig i ddadansoddi arteffactau.

Arweinir ein haddysgu gan ymchwil. Rydym yn y 12fed safle yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil mewn Archaeoleg ac yn bedwerydd yn genedlaethol am effaith ein hymchwil mewn Athroniaeth yn y byd ehangach (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ffeithiau allweddol

 • Mae ein holl raglenni israddedig ym maes Archaeoleg a Chadwraeth yn cynnwys wyth wythnos o brofiad ymarferol yn y DU neu dramor.
 • Rydym ni'n darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd wedi'u teilwra drwy gydol y flwyddyn a gallwn eich helpu chi i gwrdd â'ch uchelgais gyrfa drwy amrywiaeth o weithgareddau â ffocws penodol.
 • Mae ein modiwl cyflogadwyedd newydd wedi'i gynllunio i feithrin sgiliau cyflogadwyedd y gallwch eu defnyddio mewn ystod o yrfaoedd proffesiynol a graddedig.

Mae archeoleg yn cynnig safbwynt unigryw, fel yr unig bwnc sy'n ymdrin â holl ddimensiynau amserol a gofodol gorffennol dynol ryw.

Caiff ei ddiffinio fel astudiaeth o orffennol dynol ryw trwy ei olion materol, ac mae'n astudio ystod eang iawn o dystiolaeth, gan gynnwys tirluniau, adeiladau a henebion; deunydd wedi'i gladdu fel arteffactau, olion biolegol, a strwythurau, a ffynonellau ysgrifenedig.

Bydd rhaglen radd anrhydedd Archeoleg (BSc) yn eich hyfforddi am wyddorau ymchwilio. Mae'n mynd i'r afael â'r 'cwestiynau mawr' am orffennol dynol ryw ynghylch y cyfnodau anferth nad oes cofnodion ysgrifenedig ar eu cyfer, fel bod modd i sgiliau fforensig archeolegwyr ddod i'r amlwg. Rhaglen radd pedair blynedd yw hon gyda blwyddyn o astudio dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Archeoleg yn 12fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Roedd 85% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017

Bydd y rhaglen hon yn canolbwyntio ar Ynysoedd Prydain, Ewrop, yr Aifft a dwyrain y Canoldir, a gallwch fanteisio ar gyfleusterau fel addysgu wedi'i deilwra, a labordai ymchwil, cyfarpar arolygu a geoffisegol penodedig ac ystod o gyfarpar soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffactau, gan gynnwys microsgop sganio electron.

Byddwch yn dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth ar leoliad gwaith maes archeolegol pedair wythnos o hyd, a fydd yn cael ei drefnu, ei gymeradwyo, ei ariannu a'i asesu gan yr Ysgol. Rhaglen radd pedair blynedd yw hon gyda blwyddyn o astudio dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Archeoleg yn 12fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Roedd 85% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017

Mae’r Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ddarparwyr blaenllaw o addysg ag ymchwil i weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.

Mae’r Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn ddarparwyr blaenllaw o addysg ag ymchwil i weithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd yng Nghymru.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.

A student working in the undergraduate laboratory.

Ar y rhaglen ddiddorol hon, byddwch yn astudio agweddau damcaniaethol ar ffiseg ac astroffiseg a chael dealltwriaeth o seryddiaeth arsylwi, sy'n cynnwys cysyniadau mathemategol a ffisegol craidd gyda ffocws clir ar ein dehongliad ni o'r bydysawd.

Ffeithiau allweddol

 • Addysg a arweinir gan ymchwil ar ffurfio seren, esblygiad yr alaeth a thechnegau arsylwi.
 • Mae staff sy’n flaenllaw ym myd ymchwil yn cyfrannu at ddylunio a chyflwyno’r cwrs
 • Cyfle i ddysgu mewn adran sy'n ymrwymo'n gryf i waith ymchwil, ac sy'n gartref i un o grwpiau ymchwil Seryddiaeth fwyaf y DU.
A student working in the undergraduate laboratory.

Ar y cwrs meistr hwn byddwch yn cael dealltwriaeth ddyfnach o seryddiaeth arsylwadol a'r bydysawd gan ddefnyddio agweddau damcaniaethol ffiseg ac astroffiseg.

Wedi'i hachredu gan y Sefydliad Ffiseg (IOP), cynlluniwyd y rhaglen bedair blynedd hon i'r rheiny sydd ag awydd astudio astroffiseg yn fanylach na'r hyn a ganiateir gan y cwrs BSc tair blynedd.

Ffeithiau allweddol

 • Addysg a arweinir gan ymchwil ar ffurfio seren, esblygiad yr alaeth a thechnegau arsylwi.
 • Prosiect ymchwil mawr yn eich blwyddyn olaf
 • Bydd yr holl gynnwys craidd sydd ei angen ar gyfer y radd yn cael ei achredu gan y Sefydliad Ffiseg (IOP) a bydd yn rhan o'r cwrs.
Student at Cardiff University School of Music playing the saxophone

Ers olion cynharaf bodolaeth dynol ryw, mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Yn bennaf, mae'r elfen Gerddoriaeth yn canolbwyntio ar ddatblygu rhaglen astudio sy'n addas i chi, a byddwch yn arbenigo yn eich diddordebau cerddorol eich hun a'u datblygu, ac ennill addysg gadarn eang yn y celfyddydau ar yr un pryd.

Ffeithiau allweddol

 • Modiwlau Busnes Cerddoriaeth sy’n cynnig lleoliad gwaith byr.
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth yn 10fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Caiff hyfforddiant offerynnol ei ariannu'n llawn ar gyfer eich prif offeryn astudio.

Mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus ers amser hir o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Cyfunwch hyn â'n rhaglen wleidyddiaeth er mwyn mwynhau gradd gydanrhydedd sy'n datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o lywodraethau, llywodraethu a chymdeithasau. Mae gwleidyddiaeth yn rhan ganolog o'n bywydau pob dydd; mae'n archwilio pobl a phŵer ac mae'n cynnwys drama a digwyddiadau arwyddocaol, heddiw ac yn hanesyddol.

Ffeithiau allweddol

 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth yn 10fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.

Ers olion cynharaf bodolaeth dynol ryw, mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Astudiwch hanes cymdeithasau mewn rhannau amrywiol o'r byd, gan gynnwys India, Tsieina, yr Almaen, Ffrainc, Rwsia, Prydain a Chymru. Yn bennaf oll, byddwch yn dysgu sut i 'wneud hanes' eich hun, ac yn ennill sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Rhaglen radd pedair blynedd yw hon gyda blwyddyn o astudio dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth yn 10fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn

Ers olion cynharaf bodolaeth dynol ryw, mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Mae'r cwrs Hanes yr Henfyd yn archwilio'r byd Groegaidd-Rufeinig, o'r Oes Efydd Aegeaidd i gwymp yr Ymerodraeth Rufeinig yn y gorllewin, a'i goroesiad yn y dwyrain fel Ymerodraeth Bysantiwm, wrth i chi ddatblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau Groeg a Rhufain.

Rhaglen radd pedair blynedd yw hon gyda blwyddyn o astudio dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth yn 10fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn

Ers olion cynharaf bodolaeth dynol ryw, mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth). Mae ein rhaglen Archeoleg yn canolbwyntio ar Ynysoedd Prydain, Ewrop, yr Aifft a dwyrain y Canoldir, a gallwch fanteisio ar gyfleusterau fel addysgu wedi'i deilwra, a labordai ymchwil, cyfarpar arolygu a geoffisegol penodedig ac ystod o gyfarpar soffistigedig ar gyfer dadansoddi arteffactau, gan gynnwys microsgop sganio electron.

Byddwch yn dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth ar ddau leoliad gwaith maes archeolegol pedair wythnos o hyd. Rhaglen radd pedair blynedd yw hon gyda blwyddyn o astudio dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth yn 10fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn
Click to play

Mae dwy elfen gysylltiedig o’r radd BA mewn Athroniaeth yng Nghaerdydd sy’n ei gwneud yn nodedig ymhlith prifysgolion Grŵp Russell.

Un o’r elfennau hynny yw bod llawer o bwyslais ar foeseg, gwleidyddiaeth ac estheteg yn y modiwlau a gynigiwn.

Er ein bod yn talu sylw i’r ystod lawn o faterion athronyddol cyfoes, rydym yn anghyffredin o ran ein bod yn cynnig cymaint o gyfle yn y meysydd hyn.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.

Fel myfyriwr yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth yng Nghaerdydd byddwch yn cael eich addysgu gan ymchwilwyr arweiniol mewn Athroniaeth.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.

Mae cyfuno Athroniaeth â Gwleidyddiaeth yn gwella eich gallu i archwilio a phrofi’r credoau a’r gwerthoedd sylfaenol sy'n sail i’n syniadau am wleidyddiaeth, ac yn rhoi dulliau deallusol soffistigedig i chi eu defnyddio i wneud hynny.

Mae gwleidyddiaeth fel maes astudio yn datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o lywodraethau, llywodraethu a chymdeithasau. Mae gwleidyddiaeth yn ganolog i’n bywydau bob dydd. Mae’n archwilio pobl a phŵer ac yn cynnwys drama a digwyddiadau o bwys mawr heddiw, ac yn hanesyddol. Meddyliwch am y frwydr etholiadol rhwng y Chwith a’r Dde, pŵer chwarae’r Rhyfel Oer, a menter fawr y broses integreiddio Ewropeaidd.

Mae Athroniaeth yng Nghaerdydd yn ymdrin â’r ystod lawn o bryderon athronyddol, gyda phwyslais penodol ar foeseg ac estheteg. Mae'r modiwlau’n cwmpasu arddulliau dadansoddol a chyfandirol athroniaeth y Gorllewin, nad ydynt yn gyffredin yn y DU.

Ffeithiau allweddol

 • Mae gennym gysylltiadau academaidd dihafal â Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn ogystal â pherthynas hir-sefydledig â sefydliadau fel Senedd San Steffan, yr Undeb Ewropeaidd a NATO.
 • Roedd 97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu'n astudio ymhellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Mae’r cwrs hwn yn rhoi llawer o bwyslais ar foeseg, gwleidyddiaeth ac athroniaeth y meddwl.

Mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus ers amser hir o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Mae hyn yn cyd-fynd yn berffaith â'n dull o addysgu Athroniaeth, sy'n rhoi pwyslais cryf ar foeseg, gwleidyddiaeth ac estheteg, ac sy'n cwmpasu ystod o faterion athronyddol cyfoes.

Our teaching is research-led. We are ranked tenth nationally for the quality of our research in Religion and fourth nationally for the impact of our research in Philosophy within the wider world (Research Excellence Framework 2014).

Ffeithiau allweddol

 • Mae ein modiwl newydd am gyflogadwyedd i ddylunio ar gyfer meithrin sgiliau cyflogadwyedd y gallwch eu defnyddio mewn ystod o yrfaoedd proffesiynol a graddedig.
 • Rydym ni'n cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i'n myfyrwyr ar bob cam, gan gyflwyno amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd wedi'u teilwra drwy'r flwyddyn.
Click to play

Nod y rhaglen gyffrous, gyfoes ac amrywiol hon yw cynhyrchu graddedigion sydd yn meddu ar sgiliau academaidd a sgiliau cyflogadwyedd o’r radd flaenaf er mwyn eu paratoi ar gyfer dilyn gyrfa lwyddiannus mewn ystod o feysydd gwahanol.

Yn y Gymru gyfoes, gyda thwf sefydliadau megis Llywodraeth Cymru a chyflwyno Safonau’r Gymraeg, mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg ar lefel broffesiynol yn hynod ddeniadol i gyflogwyr. Yn yr un modd mae galw cynyddol am raddedigion â sgiliau a phrofiad galwedigaethol.

Bydd y Rhaglen yn cynnig llwybr craidd penodol ac iddo ffocws galwedigaethol pendant a fydd yn meithrin ymwybyddiaeth a sgiliau priodol i’r gweithle proffesiynol ac i astudio maes y Gymraeg fel ei gilydd. Y nod fydd arfogi myfyrwyr â gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau ar gyfer y Gymraeg. Cynnwys hyn yrfaoedd sy’n gofyn am wybodaeth a sgiliau penodol, megis cyfieithu, cynllunio ieithyddol a pholisi iaith, addysg neu’r diwydiant treftadaeth, ond ceir hefyd bwyslais ar sgiliau trosglwyddadwy. Bydd y rhain yn galluogi gweithlu i ddefnyddio’r Gymraeg ‘mewn ffyrdd mwy ymarferol, creadigol a difyr’, ys dywedodd y Prif Weinidog wrth lansio gweledigaeth ar gyfer miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

“Mae sgiliau iaith yn amhrisiadwy yn y gweithlu modern Cymreig, nid yn unig ar gyfer swyddi arbenigol, ond hefyd er mwyn creu gweithleoedd amrywiol a chyfoethog sy’n rhan ganolog o fywyd diwylliannol ac economaidd ein cenedl.”
Manon Wyn Humphreys, Cydlynydd y Gymraeg, Amgueddfa Cymru,

Ffeithiau allweddol

 • 100% o raddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2017).
 • 92% o fyfyrwyr yn fodlon ar eu profiad cyffredinol (NSS 2017).
 • Cyfle i dreulio cyfnodau o brofiad gwaith ar leoliad ym Mlwyddyn 2 a Blwyddyn 3.
Click to play

Nod y rhaglen gyffrous, gyfoes ac amrywiol hon yw cynhyrchu graddedigion sydd yn meddu ar sgiliau academaidd a sgiliau cyflogadwyedd o’r radd flaenaf er mwyn eu paratoi ar gyfer dilyn gyrfa lwyddiannus mewn ystod o feysydd gwahanol.

Yn y Gymru gyfoes, gyda thwf sefydliadau megis Llywodraeth Cymru a chyflwyno Safonau’r Gymraeg, mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg ar lefel broffesiynol yn hynod ddeniadol i gyflogwyr. Yn yr un modd mae galw cynyddol am raddedigion â sgiliau a phrofiad galwedigaethol.

Bydd y Rhaglen yn cynnig llwybr craidd penodol ac iddo ffocws galwedigaethol pendant a fydd yn meithrin ymwybyddiaeth a sgiliau priodol i’r gweithle proffesiynol ac i astudio maes y Gymraeg fel ei gilydd. Y nod fydd arfogi myfyrwyr â gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau ar gyfer y Gymraeg. Cynnwys hyn yrfaoedd sy’n gofyn am wybodaeth a sgiliau penodol, megis cyfieithu, cynllunio ieithyddol a pholisi iaith, addysg neu’r diwydiant treftadaeth, ond ceir hefyd bwyslais ar sgiliau trosglwyddadwy. Bydd y rhain yn galluogi gweithlu i ddefnyddio’r Gymraeg ‘mewn ffyrdd mwy ymarferol, creadigol a difyr’, ys dywedodd y Prif Weinidog wrth lansio gweledigaeth ar gyfer miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

“Mae sgiliau iaith yn amhrisiadwy yn y gweithlu modern Cymreig, nid yn unig ar gyfer swyddi arbenigol, ond hefyd er mwyn creu gweithleoedd amrywiol a chyfoethog sy’n rhan ganolog o fywyd diwylliannol ac economaidd ein cenedl.”
Manon Wyn Humphreys, Cydlynydd y Gymraeg, Amgueddfa Cymru,

Ffeithiau allweddol

 • 100% o raddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2017).
 • 92% o fyfyrwyr yn fodlon ar eu profiad cyffredinol (NSS 2017).
 • Cyfnodau o brofiad gwaith ar leoliad yn y blynyddoedd sy’n cyfateb i Flynyddoedd 2 a 3 ar y Rhaglen llawn-amser.

Mae gan faes Biocemeg hanes cyfoethog o ddarganfyddiadau gwyddonol, o ensymoleg a llwybrau metabolaidd i ganfod genynnau a strwythur DNA.

Heddiw, mae'r pwnc yn rhoi sylw i feysydd eraill, fel genomeg, systemau a bioleg synthetig. Mae ein gradd Biocemeg, sy'n cael ei harwain gan waith ymchwil, yn archwilio rôl a chyfraniad allweddol biocemeg i ddatblygiadau yn yr holl ddisgyblaethau biolegol, gan gynnwys meddygaeth a biotechnoleg, ac mae'n gosod sail wych i yrfaoedd yn holl feysydd y gwyddorau biolegol a moleciwlaidd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu gadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi. Mae'n cynnig opsiwn o flwyddyn rhyngosod mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol, er mwyn ehangu eich cyflogadwyedd ar ôl i chi raddio.
 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'n arwain Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddi cyffrous.
 • Cyfle i ddilyn cwrs Meistr integredig

Gyda hyfforddiant mewn technegau ymchwil datblygedig, mae ein cwrs Meistr integredig yn archwilio ffiniau gwybodaeth Biocemeg, ac mae'n rhoi sail ragorol i yrfa mewn ymchwil wyddonol yn y dyfodol.

Mae'r cwrs hwn, sy'n cael ei harwain gan waith ymchwil, yn archwilio rôl a chyfraniad biocemeg yn yr holl ddisgyblaethau biolegol, gan gynnwys meddygaeth a biotechnoleg, ac mae'n rhoi hyfforddiant ymarferol mewn technegau ymchwil yn y labordy ac yn ystod gwaith maes.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.

Ffeithiau allweddol

 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'n arwain Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddi cyffrous.
 • Mae'r cwrs yn cynnig blwyddyn rhyngosod mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol, er mwyn ehangu eich cyflogadwyedd ar ôl i chi raddio. Mae'r cwrs yn cynnwys hyfforddiant mewn technegau ymchwilio datblygedig a phrosiect estynedig mewn labordy ymchwil gweithredol.
 • Gallwch ddewis o blith ystod amrywiol o fodiwlau yn yr ail flwyddyn a'r flwyddyn olaf, sy'n eich galluogi i deilwra eich profiad gradd i gyd-fynd â'ch diddordebau a'ch cryfderau.

Mae gan faes Biocemeg hanes cyfoethog o ddarganfyddiadau gwyddonol, o ensymoleg a llwybrau metabolaidd i ganfod genynnau a strwythur DNA.

Heddiw, mae'r pwnc yn rhoi sylw i feysydd eraill, fel genomeg, systemau a bioleg synthetig. Mae ein gradd Biocemeg, sy'n cael ei harwain gan waith ymchwil, yn archwilio rôl a chyfraniad allweddol biocemeg i ddatblygiadau yn yr holl ddisgyblaethau biolegol, gan gynnwys meddygaeth a biotechnoleg, ac mae'n gosod sail wych i yrfaoedd yn holl feysydd y gwyddorau biolegol a moleciwlaidd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu gadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill. Hefyd, gallwch ddewis graddio â theitl mwy arbenigol i'ch gradd e.e. BSc yn y Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc yn y Gwyddorau Biolegol (Swoleg).
 • Mae'r cwrs yn cynnig blwyddyn rhyngosod mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol, er mwyn ehangu eich cyflogadwyedd ar ôl i chi raddio.
 • Hefyd, gall fyfyrwyr ddewis dilyn cwrs maes, naill ai yn lleol neu mewn lleoliad tramor fel Tobago neu Borneo

Gyda hyfforddiant mewn technegau ymchwil datblygedig, mae ein cwrs Meistr integredig yn archwilio ffiniau gwybodaeth Biocemeg, ac mae'n rhoi sail ragorol i yrfa mewn ymchwil wyddonol yn y dyfodol.

Mae'r cwrs hwn, sy'n cael ei harwain gan waith ymchwil, yn archwilio rôl a chyfraniad biocemeg yn yr holl ddisgyblaethau biolegol, gan gynnwys meddygaeth a biotechnoleg, ac mae'n rhoi hyfforddiant ymarferol mewn technegau ymchwil yn y labordy ac yn ystod gwaith maes.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.

Ffeithiau allweddol

 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'n arwain Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddi cyffrous.
 • Mae'r rhaglen hon yn hynod o hyblyg, a gallwch ddewis o blith ystod amrywiol o fodiwlau yn yr ail flwyddyn a'r flwyddyn olaf, sy'n eich galluogi i deilwra eich profiad gradd i gyd-fynd â'ch diddordebau academaidd.
 • Mae'r cwrs yn cynnwys blwyddyn rhyngosod mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol, er mwyn ehangu eich cyflogadwyedd ar ôl i chi raddio.

Mae gan faes Biocemeg hanes cyfoethog o ddarganfyddiadau gwyddonol, o ensymoleg a llwybrau metabolaidd i ganfod genynnau a strwythur DNA.

Heddiw, mae'r pwnc yn rhoi sylw i feysydd eraill, fel genomeg, systemau a bioleg synthetig. Mae ein gradd biocemeg, sy'n cael ei harwain gan waith ymchwil, yn archwilio rôl a chyfraniad allweddol biocemeg i ddatblygiadau yn yr holl ddisgyblaethau biolegol, gan gynnwys meddygaeth a biotechnoleg, ac mae'n gosod sail wych i yrfaoedd yn holl feysydd y gwyddorau biolegol a moleciwlaidd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu gadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill. Hefyd, gallwch ddewis graddio â theitl mwy arebigol i'ch gradd e.e. BSc yn y Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc yn y Gwyddorau Biolegol (Swoleg).
 • Mae'r cwrs yn cynnig blwyddyn rhyngosod mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol, er mwyn ehangu eich cyflogadwyedd ar ôl i chi raddio.
 • Hefyd, gall fyfyrwyr ddewis dilyn cwrs maes, naill ai yn lleol neu mewn lleoliad tramor fel Tobago neu Borneo

Mae gan faes Biocemeg hanes cyfoethog o ddarganfyddiadau gwyddonol, o ensymoleg a llwybrau metabolaidd i ganfod genynnau a strwythur DNA.

Heddiw, mae'r pwnc yn rhoi sylw i feysydd eraill, fel genomeg, systemau a bioleg synthetig. Mae ein gradd Biocemeg, sy'n cael ei harwain gan waith ymchwil, yn archwilio rôl a chyfraniad allweddol biocemeg i ddatblygiadau yn yr holl ddisgyblaethau biolegol, gan gynnwys meddygaeth a biotechnoleg, ac mae'n gosod sail wych i yrfaoedd yn holl feysydd y gwyddorau biolegol a moleciwlaidd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu gadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill. Hefyd, gallwch ddewis graddio â theitl mwy arebigol i'ch gradd e.e. BSc yn y Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc yn y Gwyddorau Biolegol (Swoleg).
 • Mae'r cwrs yn cynnig blwyddyn rhyngosod mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol, er mwyn ehangu eich cyflogadwyedd ar ôl i chi raddio.
 • Hefyd, gall fyfyrwyr ddewis dilyn cwrs maes, naill ai yn lleol neu mewn lleoliad tramor fel Tobago neu Borneo

Mae cadwraeth yn helpu gwrthrychau diwylliannol a threftadaeth i 'adrodd eu straeon' yn awr ac yn y dyfodol.

Rydym yn arbenigo mewn cadw gwrthrychau mewn amgueddfeydd a deunydd archeolegol, trwy ddefnyddio dulliau ataliol ac ymyrrol.

Byddwch yn gweithio yn y labordai o'r cychwyn cyntaf, a chewch fynediad uniongyrchol at gyfleusterau cadwraeth a gwyddonol arloesol a modern.

Mae ein myfyrwyr yn ennill sgiliau gofalu, trwsio a gwarchod arteffactau diwylliannol a threftadaeth, ac yn meithrin gallu i ddewis y dull priodol er mwyn cynnal ein gorffennol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol o'r offer llawn a addysgir.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.

Mae cadwraeth yn helpu gwrthrychau diwylliannol a threftadaeth i 'adrodd eu straeon' yn awr ac yn y dyfodol.

Rydym yn arbenigo mewn cadw gwrthrychau mewn amgueddfeydd a deunydd archeolegol, trwy ddefnyddio dulliau ataliol ac ymyrrol.

Byddwch yn gweithio yn y labordai o'r cychwyn cyntaf, a chewch fynediad uniongyrchol at gyfleusterau cadwraeth a gwyddonol arloesol a modern.

Mae ein myfyrwyr yn ennill sgiliau gofalu, trwsio a gwarchod arteffactau diwylliannol a threftadaeth, ac yn meithrin gallu i ddewis y dull priodol er mwyn cynnal ein gorffennol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, o'r offer llawn a addysgir.

Rhaglen radd pedair blynedd yw hon gyda blwyddyn o astudio dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Mae ein holl raglenni israddedig ym maes Archaeoleg a Chadwraeth yn cynnwys wyth wythnos o brofiad ymarferol yn y DU neu dramor.
 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn
Click to play

Mae cemeg yn ddisgyblaeth sylfaenol a chyffrous ac mae ganddi rôl bwysig mewn llawer o feysydd gwyddoniaeth ac mewn bywyd pob dydd.

Nod y cwrs BSc Cemeg yw rhoi addysg ddeinamig a hyblyg i chi o ran y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ddilyn gyrfa lwyddiannus mewn cemeg. Ein nod yw datblygu eich sgiliau ymchwil, mathemategol a chyfrifiannol ochr yn ochr â hyfforddiant ymarferol.

Mae'r cwrs yn cynnig llwyfan ardderchog i yrfaoedd mewn cemeg, ac mae hefyd yn radd uchel ei pharch sy'n sail dda ar gyfer gyrfaoedd y tu hwnt i'r byd cemegol a disgyblaethau cysylltiedig. Gellir cymhwyso'r sgiliau a'r wybodaeth a gafwyd drwy gydol cyfnod y cwrs mewn cyd-destunau gwaith ehangach megis busnes, addysgu neu ymchwil.

Ffeithiau allweddol

 • Roedd 91% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
 • Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.
 • Mae cyfleoedd ar gael i ymgymryd â phrosiectau ymchwil dros yr haf yng Nghaerdydd dan oruchwyliaeth staff academaidd.
Click to play

Mae’r rhaglen MChem bedair blynedd hon yn mynd â chi at wraidd gwyddoniaeth fodern a thechnoleg ac yn cwmpasu mathemateg a ffiseg ar un law, a meddygaeth a gwyddorau bywyd ar y llall.

Nod y cwrs Cemeg MChem yw rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i symud ymlaen i yrfa lwyddiannus mewn cemeg. Cyflwynir gwybodaeth dda i chi ar holl agweddau o bwnc cemeg. Byddwch yn mynd ati wedi hynny i ganolbwyntio'n fanwl ar feysydd penodol sydd o ddiddordeb i chi. Bydd hyn yn arwain at brosiect ymchwil mawr gan weithio ochr yn ochr ag arbenigwyr y pwnc yn yr Ysgol.

Gyda mwy o bwyslais ar ddadansoddi, cyfosod a datrys problemau o gymharu â gradd BSc, yn ogystal â llawer o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy proffesiynol, gallwch gaffael yr holl rinweddau sy'n angenrheidiol i weithio fel fferyllydd hunangynhaliol.

Ffeithiau allweddol

 • Roedd 91% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
 • Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.
 • Mae graddedigion MChem yn gymwys am aelodaeth lawn o’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol (MRSC) a gallant ymgeisio am deitl Cemegydd Siartredig (CChem) wedi profiad pellach mewn swydd berthnasol.
Click to play

Nod y cwrs MChem Cemeg yw rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i fynd ymlaen i yrfa lwyddiannus ym maes cemeg, yn ogystal â blwyddyn o weithio mewn labordy ymchwil dramor.

Mae'r cwrs hyblyg pedair blynedd hwn yn cynnwys blwyddyn yn gweithio dramor mewn labordy ymchwil gyda phrifysgol neu sefydliad arall. Asesir y flwyddyn gyfan yn rhan o'ch gradd. Cynigir lleoliadau gwaith ar draws y byd gyda sefydliadau partner yn Ewrop, Gogledd America, Affrica, Asia ac Awstralasia.

Gyda mwy o bwyslais ar ddadansoddi, cyfosod a datrys problemau o gymharu â gradd BSc, yn ogystal â llawer o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy proffesiynol ac ennill profiad o fyw a gweithio dramor, gallwch gaffael yr holl rinweddau sy'n angenrheidiol i weithio fel fferyllydd hunangynhaliol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.
 • Mae graddedigion MChem yn gymwys am aelodaeth lawn o’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol (MRSC) a gallant ymgeisio am deitl Cemegydd Siartredig (CChem) wedi profiad pellach mewn swydd berthnasol.
 • Mae 95% o'n graddedigion yn fodlon ar ansawdd y cwrs hwn (NSS).
Click to play

Nod MChem Cemeg gyda Blwyddyn mewn Diwydiant yw rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o’r hyn sy’n ofynnol i ddilyn gyrfa lwyddiannus ym maes cemeg, a'r fantais amlwg a gewch wrth chwilio am swydd o ganlyniad i dreulio blwyddyn ar leoliad gwaith.

Mae ein cwrs hyblyg pedair blynedd o hyd yn ymgorffori treulio blwyddyn mewn labordy diwydiannol yn y DU neu unrhyw le arall. Asesir y flwyddyn gyfan yn rhan o'ch gradd.

Cyflwynir gwybodaeth dda i chi ar holl agweddau o bwnc cemeg. Byddwch yn mynd ati wedi hynny i ganolbwyntio'n fanwl ar feysydd penodol sydd o ddiddordeb i chi. Mae hyn yn arwain at brosiect ymchwil mawr, yn gweithio ochr yn ochr ag arbenigwyr y pwnc yn yr Ysgol yn ystod eich blwyddyn olaf.

Gyda mwy o bwyslais ar ddadansoddi, cyfosod a datrys problemau o gymharu â gradd BSc, yn ogystal â llawer o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy proffesiynol a phrofiad gwaith amhrisiadwy, gallwch gaffael yr holl rinweddau sy'n angenrheidiol i weithio fel fferyllydd hunangynhaliol.

Ffeithiau allweddol

 • Roedd 91% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
 • Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.
 • Mae graddedigion MChem yn gymwys am aelodaeth lawn o’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol (MRSC) a gallant ymgeisio am deitl Cemegydd Siartredig (CChem) wedi profiad pellach mewn swydd berthnasol.
Click to play

Mae’r radd BSc hon wedi ei dylunio i roi addysg eang i chi mewn cemeg yn ogystal ag ystod eang o sgiliau ymchwil, mathemategol, a chyfrifiadurol, a hyfforddiant ymarferol yn elfen hanfodol.

Cwrs pedair blynedd yw hwn sy'n cynnwys lleoliad gwaith cyflogedig 9-12 mis yn y diwydiant ar ôl cwblhau blwyddyn dau. Bydd y profiad hwn yn werthfawr iawn wrth i chi chwilio am swyddi. Ein nod yw datblygu eich sgiliau ymchwil, mathemategol a chyfrifiannol ochr yn ochr â hyfforddiant ymarferol. Gellir cymhwyso'r sgiliau a'r wybodaeth a gafwyd drwy gydol cyfnod y cwrs mewn cyd-destunau gwaith ehangach megis busnes, addysgu neu ymchwil.

Ffeithiau allweddol

 • Argaeledd cyfleoedd i ymgymryd ag ymchwil dros yr haf yng Nghaerdydd o dan oruchwyliaeth staff academaidd.
 • Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.
 • Os na allwch fodloni’r gofynion ar gyfer mynd ymlaen i flwyddyn gyntaf y cwrs, mae’n bosib i chi gael mynediad trwy gymryd blwyddyn astudiaeth ragarweiniol.
Student at Cardiff University School of Music Playing Drums

Bydd y rhaglen hon yn canolbwyntio'n bennaf ar gerddoriaeth, ond mae hyblygrwydd y cwrs yn galluogi myfyrwyr i astudio meysydd o bynciau eraill fel Saesneg a Hanes, a datblygu rhaglen astudio sy'n gweddu iddynt orau.

Bydd hyn yn eich galluogi i arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun, ochr yn ochr â chaffael addysg gadarn ac eang a chadarn mewn estheteg, dadansoddi, cyfansoddi, ethnogerddoreg, hanes cerddoriaeth a pherfformio. Mae dinas Caerdydd yn gartref i'r celfyddydau, ac yn lleoliad gwych ar gyfer astudio cerddoriaeth yn y Deyrnas Unedig. Mae gan y ddinas gwmni opera proffesiynol (Opera Cenedlaethol Cymru) a hefyd gerddorfa symffoni broffesiynol, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn mwynhau perthynas gynhyrchiol gyda'r ddau sefydliad sy'n caniatáu, er enghraifft, i fyfyrwyr fynd i ymarferion gwisg a phrynu tocynnau rhad ar gyfer cyngherddau.

Studying Music at Cardiff University is by far one of the best decisions I have ever made. The BA in Music programme is brilliant because the direction of learning is catered to the individual. With a variety of modules to choose from each year, you can really focus on what you want to do by selecting subjects that will be beneficial to you after university or try things that you’d never considered studying.
Katherine Willets, BA Music Graduate 2015

Ffeithiau allweddol

 • Caiff hyfforddiant offerynnol ei ariannu'n llawn ar gyfer eich prif offeryn astudio.
 • Modiwlau Busnes Cerddoriaeth sy’n cynnig lleoliad gwaith byr.
 • Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth. Maent hefyd yn rhoi cyfle i chi ehangu eich astudiaethau mewn pynciau eraill, yn amodol ar argaeledd.
Student at Cardiff University School of Music playing guitar

Addas ar gyfer myfyrwyr sydd am arbenigo ym maes Cerddoriaeth, gan eich galluogi i dreulio eich holl amser yn arbenigo cerddoriaeth a’i hastudio yn fanwl.

Byddwch yn datblygu’ch diddordebau cerddorol eich hun, ochr yn ochr â chaffael addysg eang a chadarn mewn estheteg, dadansoddi, cyfansoddi, ethnogerddoleg, hanes cerddo. Y BMus yw’r dewis delfrydol os hoffech ganolbwyntio ar gerddoriaeth. O’r holl gyrsiau, dyma’r cwrs sy’n cynnig yr astudiaeth fanylaf, gan ganiatáu i chi dreulio eich amser i gyd yn astudio cerddoriaeth ac arbenigo yn y pwnc. Mae hefyd yn eich galluogi i gymryd y dewisiadau arbenigol 30 credyd Cyfansoddiad a / neu Ddatganiad Cyhoeddus ym mlwyddyn tri (opsiynau nad ydynt ar gael ar ein cwrs BA).

The School of Music offers a large and diverse selection of modules, combining both academia and performance to offer one of the best courses in the UK. I felt very privileged to study under such inspirational lecturers, many of whom are leaders in their chosen field. There are numerous performance opportunities, and the school has some of the most sought-after instrumental and vocal tutors. The department is incredibly friendly, and the support received from peers is invaluable in one’s development as a musician.
Will Ellis, BMus Graduate 2016

Ffeithiau allweddol

 • Caiff hyfforddiant offerynnol ei ariannu'n llawn ar gyfer eich prif offeryn astudio.
 • Modiwlau Busnes Cerddoriaeth sy’n cynnig lleoliad gwaith byr.
 • Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth.
Student at Cardiff University School of Music playing the saxophone

Mae astudio Cerddoriaeth a Hanes yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o gerddoriaeth ochr yn ochr ag astudio hanes, sy'n bwnc hynod ddiddorol.

Bydd hyblygrwydd y cwrs yn caniatáu i chi ddatblygu rhaglen astudio sy'n eich gweddu orau. Bydd hyn yn eich galluogi i arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun ochr yn ochr ag astudio cyd-destunau cymdeithasol a diwylliannol ehangach.

Ffeithiau allweddol

 • Addas i fyfyrwyr sydd am weld cerddoriaeth mewn cyd-destun diwylliannol eang ac sy'n coleddu elfennau llenyddol, cymdeithasol a gwleidyddol
 • Mae’r cwrs hyblyg yn eich caniatáu i arbenigo a datblygu eich diddordebau eich hunain ochr yn ochr â chael addysg eang a chadarn gan gynnwys hyfforddiant offerynnol a ariennir yn llawn ar gyfer prif offeryn eich astudiaethau.
 • Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth.
Student at Cardiff University School of Music playing guitar

Mae'r rhaglen gydanrhydedd hon yn eich galluogi i arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun ochr yn ochr ag astudio llenyddiaeth Saesneg o'r cyfnod Eingl-Sacsonaidd hyd at yr unfed ganrif ar hugain.

Bydd hyblygrwydd y cwrs yn caniatáu i chi ddatblygu rhaglen astudio sy'n eich gweddu orau. Bydd hyn yn eich galluogi i arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun ochr yn ochr ag astudio cyd-destunau cymdeithasol a diwylliannol ehangach.

Ffeithiau allweddol

 • Addas i fyfyrwyr sydd am weld cerddoriaeth mewn cyd-destun diwylliannol eang ac sy'n coleddu elfennau llenyddol, cymdeithasol a gwleidyddol
 • Mae’r cwrs hyblyg yn eich caniatáu i arbenigo a datblygu eich diddordebau eich hunain ochr yn ochr â chael addysg eang a chadarn gan gynnwys hyfforddiant offerynnol a ariennir yn llawn ar gyfer prif offeryn eich astudiaethau.
 • Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth.
Student at Cardiff University School of Music Playing Drums

Mae’r radd gyd-anrhydedd hon yn galluogi myfyrwyr i astudio Cerddoriaeth a Mathemateg ar y cyd. Cewch y cyfle i ddatblygu eich sgiliau a’ch dealltwriaeth gerddorol ochr yn ochr ag astudio Mathemateg sy’n bwnc hynod ddiddorol a heriol.

Mae sgiliau cyflogadwyedd yn rhan o'n rhaglen fel eich bod yn dysgu sgiliau sy'n benodol i gerddoriaeth a sgiliau academaidd hefyd y mae modd eu trosglwyddo i feysydd eraill, yn enwedig i'r gweithle.

Ffeithiau allweddol

 • Defnyddir dosbarthiadau Mathemateg i drafod cysyniadau damcaniaethol a thechnegau hanfodol.
 • Hyfforddiant offerynnol sy’n cael ei ariannu'n llawn gan yr Ysgol Cerddoriaeth ar gyfer eich prif offeryn astudio.
 • Cyfle i gael rhan ganolog yn y gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr perfformio a chyfres o gyngherddau’r Brifysgol a sgyrsiau gyrfaoedd rheolaidd sy'n cynnig llu o gyfleoedd i gysylltu â gweithwyr proffesiynol ym maes cerddoriaeth
Student at Cardiff University School of Music Playing Drums

Caiff myfyrwyr sy'n astudio Cerddoriaeth ac Athroniaeth y cyfle i ddatblygu eu dealltwriaeth a’u sgiliau cerddorol ochr yn ochr ag astudio Athroniaeth sy’n bwnc hynod ddiddorol a heriol.

Bydd hyblygrwydd y cwrs yn caniatáu i chi ddatblygu rhaglen astudio sy'n eich gweddu chi orau. Bydd hyn yn eich galluogi i arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun wrth astudio cyd-destunau cymdeithasol a diwylliannol ehangach.

Ffeithiau allweddol

 • Addas i fyfyrwyr sy’n gweld cerddoriaeth mewn cyd-destun diwylliannol eang ac sy'n coleddu elfennau llenyddol, cymdeithasol a gwleidyddol
 • Mae’r cwrs hyblyg yn caniatáu i chi arbenigo a datblygu eich diddordebau eich hunain wrth gael addysg eang a chadarn gan gynnwys hyfforddiant offerynnol a ariennir yn llawn ar gyfer prif offeryn eich astudiaethau.
 • Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd sy’n cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth
Advanced performance

Bydd y rhaglen hon yn canolbwyntio'n bennaf ar gerddoriaeth, ond mae hyblygrwydd y cwrs yn galluogi myfyrwyr i astudio meysydd o bynciau eraill a datblygu rhaglen astudio sy'n gweddu iddynt orau.

Bydd hyn yn eich galluogi i arbenigo a datblygu eich diddordebau cerddorol eich hun, ochr yn ochr â chaffael addysg gadarn ac eang yn y celfyddydau. Addas i fyfyrwyr sydd am weld cerddoriaeth mewn cyd-destun diwylliannol eang ac sy'n coleddu elfennau llenyddol, cymdeithasol a gwleidyddol

Ffeithiau allweddol

 • Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn y cwrs pedair blynedd hwn yn astudio mewn gwlad dramor.
 • Mae’r cwrs hyblyg yn eich caniatáu i arbenigo a datblygu eich diddordebau eich hunain ochr yn ochr â chael addysg eang a chadarn gan gynnwys hyfforddiant offerynnol a ariennir yn llawn ar gyfer prif offeryn eich astudiaethau.
 • Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth.
Music scholarships

Addas ar gyfer myfyrwyr sydd am arbenigo ym maes Cerddoriaeth, gan ganiatáu i chi dreulio eich amser i gyd yn arbenigo mewn cerddoriaeth a’i hastudio yn fanwl.

Byddwch yn datblygu’ch diddordebau cerddorol eich hun, ochr yn ochr â chaffael addysg eang a chadarn mewn estheteg, dadansoddi, cyfansoddi, ethnogerddoleg, hanes cerddoriaeth a pherfformio. Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth.

Ffeithiau allweddol

 • Caiff hyfforddiant offerynnol ei ariannu'n llawn ar gyfer eich prif offeryn astudio.
 • Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn y cwrs pedair blynedd hwn yn astudio mewn gwlad dramor.
 • Modiwlau Busnes Cerddoriaeth sy’n cynnig lleoliad gwaith byr.

Ers olion cynharaf bodolaeth dynol ryw, mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Yn ein gradd Crefydd a Diwinyddiaeth, gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Byddwch yn cyfuno dulliau thematig, y gwyddorau cymdeithasol, ieithyddol a hanesyddol, a byddwch yn ystyried hanes a chredoau sylfaenol traddodiadau crefyddol a'u hastudiaeth thematig, o grefydd yn y cyfryngau i fytholeg mewn sinema fodern.

Gan archwilio hanes a diwylliant crefydd ar draws sbectrwm eang, byddwch hefyd yn ystyried dimensiynau gwleidyddol a chymdeithasol crefydd, o rywedd a rhywioldeb i ryfeleodd a moeseg gymdeithasol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth yn 10fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.

Ers olion cynharaf bodolaeth dynol ryw, mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Yn ein gradd Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol, gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Rhaglen radd pedair blynedd yw hon gyda blwyddyn o astudio dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth yn 10fed yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn

Mae cyfieithu yn hanfodol mewn byd lle mae pawb a phopeth o fewn cysylltiad â’i gilydd.

Mae busnesau amlwladol a sefydliadau rhyngwladol bob amser yn chwilio am gyfieithwyr ac arbenigwyr iaith. Mae galw cynyddol am sgiliau cyfieithu yn y DU ac Ewrop.

Rydym yn cynnig rhaglen gyfieithu arbenigol sy'n rhoi sgiliau cyfieithu ymarferol a phroffesiynol i chi, ochr yn ochr â chyfle i ddysgu iaith yn fanwl mewn un neu ddwy iaith fodern.

Ffeithiau allweddol

 • Y cyfle i ddysgu methodolegau cyfieithu a dysgu iaith fodern neu ieithoedd modern ar yr un pryd.
 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
Click to play

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd y rhaglen hon yn rhoi’r wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol angenrheidiol er mwyn llwyddo yn y ddisgyblaeth hon sy’n prysur ddatblygu.

The Computer Science degree at Cardiff is great as it allows you to keep your studies as broad or as specialised as you wish (according to the optional modules you choose later on). The lecturers here, on the whole, have an open-door policy where you can easily ask questions.
Louise Knight, BSc Computer Science

Ffeithiau allweddol

 • Dyma ein cwrs Cyfrifiadureg flaenllaw a fydd yn rhoi'r ddealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sydd ei hangen arnoch i gael gyrfa lwyddiannus ym maes cyfrifiadureg.
 • Byddwch yn astudio mewn labordai addysgu aml-lwyfan pwrpasol sy'n cynnwys offer cyfoes a meddalwedd sy'n safonol mewn diwydiant.
 • Mae'r radd hon wedi’i hachredu’n broffesiynol gan y BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG.
Click to play

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau ar fywyd modern, a bydd MSci Cyfrifiadureg yn rhoi’r wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sy’n prysur ddatblygu. Bydd y cwrs pedair blynedd hwn mewn Cyfrifiadureg yn rhoi profiad gwirioneddol eang i chi yn y maes, gan roi sylw helaeth i’r pwnc, y tu hwnt i radd BSc draddodiadol dair blynedd.

Ar y cwrs hwn, byddwch yn datblygu sgiliau technegol, dadansoddol a phroffesiynol trosglwyddadwy, a gefnogir gan ymwybyddiaeth gyffredinol o dueddiadau presennol technoleg. Mae'r cwrs yn cynnwys cyfuniad o dechnegau a chysyniadau craidd, ieithoedd a pharadeimau rhaglennu lefel uwch sy'n esblygu, a deunydd pwnc seiliedig ar dechnoleg. Byddwch yn dod i gysylltiad â phynciau sy'n gyrru tueddiadau a datblygiadau technolegol allweddol ym maes Cyfrifiadureg.

Mae graddedigion yn gallu dadansoddi problemau’n wrthrychol a datblygu atebion cyfrifiadurol priodol. Bydd eich dealltwriaeth fanwl o dechnoleg a’ch sgiliau datrys problemau lefel uwch yn eich gwneud yn addas ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd proffesiynol, ac yn boblogaidd gyda chyflogwyr.

Mae’r radd Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caerdydd yn grêt am ei bod yn eich galluogi i gadw eich astudiaethau mor eang neu mor arbenigol ag yr hoffwch (yn ôl y modiwlau dewisol y byddwch yn eu dewis yn hwyrach). Mae gan y darlithwyr sydd yma, ar y cyfan, bolisi drws agored lle gallwch ofyn cwestiynau’n hawdd.
Louise Knight, BSc Cyfrifiadureg

Ffeithiau allweddol

 • Dyma ein cwrs Cyfrifiadureg flaenllaw a fydd yn rhoi'r ddealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sydd ei hangen arnoch i gael gyrfa lwyddiannus ym maes cyfrifiadureg.
 • Mae'r radd hon wedi’i hachredu’n broffesiynol gan y BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG.
 • Mae hon yn radd Meistr integredig mewn Cyfrifiadureg a luniwyd ar gyfer myfyrwyr sy'n awyddus i osod eu hunain ar wahân i radd BSc mewn Cyfrifiadureg trwy feistrolaeth ddatblygedig ar y ddisgyblaeth.
 • Yn ystod y ddwy flynedd olaf byddwch yn astudio modiwlau ar draws ystod eang o bynciau mewn Cyfrifiadureg. Bydd hyn yn rhoi amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth i chi yn ogystal â phrofiad o weithio mewn tîm ar lefel uchel.
Raspberry Pi

Astudiwch fyd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg ac ennill profiad proffesiynol gwerthfawr gyda’r dewis i gyflawni blwyddyn gyflogedig mewn diwydiant.

Bydd y rhaglen hon yn rhoi’r wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol angenrheidiol er mwyn llwyddo yn y ddisgyblaeth hon sy’n prysur ddatblygu.

I would definitely recommend the Year in Industry to any student thinking about it. I worked as a Software Developer for a company based in London and I loved it. The placement gave me the opportunity to blossom and become a developer.
Viktoria Idakieva, BSc Computer Science

Ffeithiau allweddol

 • Defnyddiwch eich gwybodaeth o'r maes cyfrifiadureg yn ymarferol gyda'n opsiwn o weithio blwyddyn gyflogedig mewn diwylliant, lle gallwch weithio mewn rhai o brif sefydliadau'r DU.
 • Mae'r radd hon wedi’i hachredu’n broffesiynol gan y BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG.
 • Byddwch yn astudio mewn labordai addysgu aml-lwyfan pwrpasol sy'n cynnwys offer cyfoes a meddalwedd sy'n safonol mewn diwydiant.
Raspberry Pi

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau ar fywyd modern, a bydd MSci Cyfrifiadureg yn rhoi’r wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sy’n prysur ddatblygu.

Bydd y cwrs pedair blynedd hwn mewn Cyfrifiadureg yn rhoi profiad gwirioneddol eang i chi yn y maes, gan roi sylw helaeth i’r pwnc, y tu hwnt i radd BSc draddodiadol dair blynedd.

Mae graddedigion yn gallu dadansoddi problemau’n wrthrychol a datblygu atebion cyfrifiadurol priodol. Bydd eich dealltwriaeth fanwl o dechnoleg a’ch sgiliau datrys problemau lefel uwch yn eich gwneud yn addas ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd proffesiynol, ac yn boblogaidd gyda chyflogwyr.

Bydd y flwyddyn mewn diwydiant yn gyfle i ehangu eich profiad, cryfhau eich sgiliau trosglwyddadwy, a chymhwyso eich gwybodaeth i broblemau'r byd go iawn.

Byddwn yn sicr yn argymell Blwyddyn mewn Diwydiant i unrhyw fyfyriwr sy’n ystyried hynny. Bûm yn gweithio fel Datblygwr Cynnwys i gwmni yn Llundain a'i fwynhau. Rhoddodd y siawns flodeuo fel datblygwr.
Viktoria Idakieva, BSC Cyfrifiadureg

Ffeithiau allweddol

 • Defnyddiwch eich gwybodaeth am y maes cyfrifiadureg yn ymarferol gyda'r opsiwn o dreulio blwyddyn gyflogedig mewn diwylliant, lle gallwch weithio i rai o brif sefydliadau'r DU.
 • Mae'r radd hon wedi’i hachredu’n broffesiynol gan y BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG.
 • Byddwch yn astudio mewn labordai addysgu aml-lwyfan pwrpasol sy'n cynnwys offer cyfoes a meddalwedd sy'n safonol mewn diwydiant.
Raspberry Pi

Astudiwch fyd cyfrifiadureg sy’n datblygu o hyd, gyda chyfle unigryw i astudio dramor yn un o’n prifysgolion partner mewn sawl rhanbarth ar draws y byd.

Bydd y rhaglen hon yn rhoi’r wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol angenrheidiol er mwyn llwyddo yn y ddisgyblaeth hon sy’n prysur ddatblygu.

The Computer Science degree at Cardiff is great as it allows you to keep your studies as broad or as specialised as you wish (according to the optional modules you choose later on). The lecturers here, on the whole, have an open-door policy where you can easily ask questions.
Louise Knight, BSc Computer Science

Ffeithiau allweddol

 • Dyma ein cwrs Cyfrifiadureg flaenllaw a fydd yn rhoi'r ddealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sydd ei hangen arnoch i gael gyrfa lwyddiannus ym maes cyfrifiadureg.
 • Byddwch yn astudio mewn labordai addysgu aml-lwyfan pwrpasol sy'n cynnwys offer cyfoes a meddalwedd sy'n safonol mewn diwydiant.
 • Rydym yn cynnig cyfleoedd i dreulio blwyddyn yn astudio mewn gwlad dramor.
Click to play

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau am fywyd modern, a bydd MSci Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn Dramor yn rhoi’r wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sy’n prysur ddatblygu.

Mae byd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg wrth wraidd llawer o agweddau ar fywyd modern, a bydd MSci Cyfrifiadureg yn rhoi’r wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sy’n prysur ddatblygu. Bydd y cwrs pedair blynedd hwn mewn Cyfrifiadureg yn rhoi profiad gwirioneddol eang i chi yn y maes, gan roi sylw helaeth i’r pwnc, y tu hwnt i radd BSc draddodiadol dair blynedd.

Ar y cwrs hwn, byddwch yn datblygu sgiliau technegol, dadansoddol a phroffesiynol trosglwyddadwy, a gefnogir gan ymwybyddiaeth gyffredinol o dueddiadau presennol technoleg. Mae'r cwrs yn cynnwys cyfuniad o dechnegau a chysyniadau craidd, ieithoedd a pharadeimau rhaglennu lefel uwch sy'n esblygu, a deunydd pwnc seiliedig ar dechnoleg. Byddwch yn dod i gysylltiad â phynciau sy'n ysgogi tueddiadau a datblygiadau technegol allweddol ym maes Cyfrifiadureg.

Bydd y flwyddyn o astudio mewn prifysgol dramor yn rhoi'r cyfle i chi ehangu eich profiad ac addysg, gan gryfhau eich sgiliau trosglwyddadwy.

Mae’r radd Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caerdydd yn grêt am ei bod yn eich galluogi i gadw eich astudiaethau mor eang neu mor arbenigol ag yr hoffwch (yn ôl y modiwlau dewisol y byddwch yn eu dewis yn hwyrach). Mae gan y darlithwyr sydd yma, ar y cyfan, bolisi drws agored lle gallwch ofyn cwestiynau’n hawdd.
Louise Knight, BSc Cyfrifiadureg

Ffeithiau allweddol

 • Nid yw gwybodaeth neu brofiad blaenorol o gyfrifiadureg yn ofynnol i'r cwrs hwn. Byddwch yn dechrau eich astudiaeth gyda modiwl sy'n fis o hyd sy'n sefydlu cysyniadau a chymwyseddau craidd, ac sy'n cefnogi'r cyfnod pontio o astudio mewn prifysgol.
 • Cyfle i ddatblygu eich ddiddordeb mewn meysydd arbenigol o gyfrifiadureg drwy gyfrwng gwaith prosiect ac opsiynau modiwl wrth i chi symud yn eich blaen.
 • Mae hon yn radd Meistr integredig mewn Cyfrifiadureg a luniwyd ar gyfer myfyrwyr sy'n awyddus i osod eu hunain ar wahân i radd BSc mewn Cyfrifiadureg trwy feistrolaeth ddatblygedig ar y ddisgyblaeth.
 • Yn cynnwys blwyddyn o astudio mewn prifysgol a gymeradwywyd dramor ym mlwyddyn tri o'r rhaglen.
Visual Computing

Mae'r rhaglen hon yn ceisio rhoi dealltwriaeth ddeinamig sy'n seiliedig ar theori i chi o gyfrifiadureg, gyda phwyslais cryf ar y technegau a ddefnyddir mewn meysydd fel graffeg, prosesu darluniau a delweddu.

Byddwch yn datblygu sgiliau technegol, dadansoddol a phroffesiynol trosglwyddadwy, a gefnogir gan ymwybyddiaeth o dueddiadau technoleg presennol, yn enwedig ym maes cyfrifiadura gweledol.

Mae graddedigion yn gallu dadansoddi problemau’n wrthrychol a datblygu atebion cyfrifiadurol priodol. Mae eich gallu i gymhwyso eich sgiliau a gwybodaeth ym maes cyfrifiadur gweledol yn werthfawr i ystod eang o gyflogwyr.

Mae’r radd Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caerdydd yn grêt am ei bod yn eich galluogi i gadw eich astudiaethau mor eang neu mor arbenigol ag yr hoffwch (yn ôl y modiwlau dewisol y byddwch yn eu dewis yn hwyrach). Mae gan y darlithwyr sydd yma, ar y cyfan, bolisi drws agored lle gallwch ofyn cwestiynau’n hawdd.
Louise Knight, BSc Cyfrifiadureg

Ffeithiau allweddol

 • Gallwch ddarganfod sut i brosesu gwrthrychau gweledol ym maes cyfrifiadureg a defnyddiwch eich gwybodaeth o'r maes cyfrifiadureg yn ymarferol gyda'n opsiwn o weithio blwyddyn gyflogedig mewn diwylliant.
 • Byddwch yn astudio mewn labordai addysgu aml-lwyfan pwrpasol sy'n cynnwys offer cyfoes a meddalwedd sy'n safonol mewn diwydiant.
 • Mae'r radd hon wedi’i hachredu’n broffesiynol gan y BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG.
Visual Computing

Mae'r rhaglen bedair blynedd hon yn cynnig cyfle unigryw i astudio Cyfrifiadureg gyda Chyfrifiadura Gweledol, a blwyddyn o leoliad gwaith cyflogedig mewn diwydiant. Bydd hyn yn rhoi profiad amhrisiadwy i chi yn y maes, gan eich gwneud yn fwy cyflogadwy.

Ar y cwrs hwn byddwch yn datblygu sgiliau technegol, dadansoddol a phroffesiynol trosglwyddadwy, a gefnogir gan ymwybyddiaeth eang o dueddiadau technoleg presennol, yn enwedig ym maes cyfrifiadura gweledol. Mae'r cwrs yn cynnwys cyfuniad o dechnegau a chysyniadau craidd sy'n esblygu, yn ogystal â deunydd pwnc seiliedig ar dechnoleg.

Mae graddedigion yn gallu dadansoddi problemau’n wrthrychol a datblygu atebion cyfrifiadurol priodol. Mae eich gallu i gymhwyso eich sgiliau a gwybodaeth ym maes cyfrifiadur gweledol yn werthfawr i ystod eang o gyflogwyr.

Bydd y flwyddyn mewn diwydiant yn gyfle i ehangu eich profiad, cryfhau eich sgiliau trosglwyddadwy, a chymhwyso eich gwybodaeth i broblemau'r byd go iawn.

Byddwn yn sicr yn argymell Blwyddyn mewn Diwydiant i unrhyw fyfyriwr sy’n ystyried hynny. Bûm yn gweithio fel Datblygwr Cynnwys i gwmni yn Llundain a'i fwynhau. Rhoddodd y siawns flodeuo fel datblygwr.
Viktoria Idakieva, BSC Cyfrifiadureg

Ffeithiau allweddol

 • Cyfeirir Cyfrifiadura Gweledol at brosesu gwrthrychau gweledol.
 • Byddwch yn astudio mewn labordai addysgu aml-lwyfan pwrpasol sy'n cynnwys offer cyfoes a meddalwedd sy'n safonol mewn diwydiant.
 • Mae'r radd hon wedi’i hachredu’n broffesiynol gan y BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG.
Visual Computing

Gallwch astudio Cyfrifiadureg gyda Chyfrifiadura Gweledol ar y rhaglen arloesol hon, gyda'r cyfle cyffrous i astudio blwyddyn dramor mewn diwylliant ac amgylchedd gwahanol mewn un o'r prifysgolion partner dramor.

Ar y cwrs hwn byddwch yn datblygu sgiliau technegol, dadansoddol a phroffesiynol trosglwyddadwy, a gefnogir gan ymwybyddiaeth eang o dueddiadau technoleg presennol, yn enwedig ym maes cyfrifiadura gweledol. Mae'r cwrs yn cynnwys cyfuniad o dechnegau a chysyniadau craidd sy'n esblygu, yn ogystal â deunydd pwnc seiliedig ar dechnoleg.

Mae graddedigion yn gallu dadansoddi problemau’n wrthrychol a datblygu atebion cyfrifiadurol priodol. Mae eich gallu i gymhwyso eich sgiliau a gwybodaeth ym maes cyfrifiadur gweledol yn werthfawr i ystod eang o gyflogwyr.

Mae’r radd Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caerdydd yn grêt am ei bod yn eich galluogi i gadw eich astudiaethau mor eang neu mor arbenigol ag yr hoffwch (yn ôl y modiwlau dewisol y byddwch yn eu dewis yn hwyrach). Mae gan y darlithwyr sydd yma, ar y cyfan, bolisi drws agored lle gallwch ofyn cwestiynau’n hawdd.
Louise Knight, BSc Cyfrifiadureg

Ffeithiau allweddol

 • Nid yw gwybodaeth neu brofiad blaenorol o gyfrifiadureg yn ofynnol i'r radd hon. Byddwch yn dechrau eich astudiaeth gyda modiwl sy'n fis o hyd, sy'n sefydlu cysyniadau a chymwyseddau craidd, ac sy'n cefnogi'r cyfnod pontio o'r ysgol i'r brifysgol.
 • Gallwch ddarganfod sut i brosesu gwrthrychau gweledol ym maes cyfrifiadureg a defnyddiwch eich gwybodaeth o'r maes cyfrifiadureg yn.
 • Byddwch yn astudio mewn labordai addysgu aml-lwyfan pwrpasol sy'n cynnwys offer cyfoes a meddalwedd sy'n safonol mewn diwydiant.
 • Cyfleoedd i dreulio blwyddyn yn astudio mewn gwlad dramor.
High Performance Computing

Study computer science and the efficient application of large-scale, distributed computing resources combined with a year of study abroad to provide you with an enriching experience of living and learning in a different environment.

Ffeithiau allweddol

 • Put your computer science knowledge into practice with our valuable salaried year in industry option where you could work at some of the UK's leading Computer Science organisations.
 • You will study in dedicated multi-platform teaching laboratories featuring contemporary equipment and industry standard software.
 • Opportunity to spend a year studying abroad.
High Performance Computing

Astudiwch gyfrifiadureg, disgyblaeth ddiddorol iawn gyda phwyslais ar ddefnyddio adnoddau cyfrifiadurol dosbarthedig, graddfa fawr, yn effeithlon.

Bydd y rhaglen hon yn eich arfogi â dealltwriaeth gadarn o'r technegau a thechnolegau i ddelio â thasgau mwyaf cyfrifiadurol heriol mewn gwyddoniaeth a busnes.

The Computer Science degree at Cardiff is great as it allows you to keep your studies as broad or as specialised as you wish (according to the optional modules you choose later on). The lecturers here, on the whole, have an open-door policy where you can easily ask questions.
Louise Knight, BSc Computer Science

Ffeithiau allweddol

 • Bydd y cwrs yn rhoi'r ddealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sydd ei hangen arnoch i gael gyrfa lwyddiannus ym maes cyfrifiadureg.
 • Byddwch yn astudio mewn labordai addysgu aml-lwyfan pwrpasol sy'n cynnwys offer cyfoes a meddalwedd sy'n safonol mewn diwydiant.
 • Mae'r radd hon wedi’i hachredu’n broffesiynol gan y BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG.
High Performance Computing

This four year course will not only provide you with a firm understanding of computer science and high performance computing but also the invaluable opportunity of a salaried year in industry.

This will equip you with first-hand experience of the techniques and technologies used to tackle the most computationally demanding tasks in science and business.

I would definitely recommend the Year in Industry to any student thinking about it. I worked as a Software Developer for a company based in London and I loved it. The placement gave me the opportunity to blossom and become a developer.
Viktoria Idakieva, BSc Computer Science

Ffeithiau allweddol

 • Put your computer science 
 • knowledge into practice with our valuable salaried year in industry option where you could work at some of the UK's leading Computer Science organisations.
 • You will study in dedicated multi-platform teaching laboratories featuring contemporary equipment and industry standard software.
 • This degree is professionally accredited by BCS, The Chartered Institute for IT.
Security and Forensics

Bydd y rhaglen radd tair blynedd hon yn rhoi dealltwriaeth gadarn i chi o’r egwyddorion, yr offer, a’r technolegau sy’n angenrheidiol i sicrhau bod buddsoddiad sefydliad mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn diwallu ei anghenion mewn modd diogel.

Ar y cwrs hwn byddwch yn datblygu sgiliau technegol, dadansoddol a phroffesiynol trosglwyddadwy, a gefnogir gan ymwybyddiaeth eang o dueddiadau technoleg bresennol, yn enwedig ym maes diogelwch cyfrifiadurol. Mae'r cwrs yn cynnwys cyfuniad o dechnegau a chysyniadau craidd sy'n esblygu, yn ogystal â deunydd pwnc seiliedig ar dechnoleg.

Mae graddedigion yn gallu dadansoddi problemau’n wrthrychol a datblygu atebion cyfrifiadurol priodol. Bydd eich dealltwriaeth fanwl o ddiogelwch technoleg cyfrifiadurol a fforensig digidol yn eich gwneud yn addas ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd proffesiynol, ac yn boblogaidd gyda chyflogwyr.

Mae’r radd Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caerdydd yn grêt am ei bod yn eich galluogi i gadw eich astudiaethau mor eang neu mor arbenigol ag yr hoffwch (yn ôl y modiwlau dewisol y byddwch yn eu dewis yn hwyrach). Mae gan y darlithwyr sydd yma, ar y cyfan, bolisi drws agored lle gallwch ofyn cwestiynau’n hawdd.
Louise Knight, BSc Cyfrifiadureg

Ffeithiau allweddol

 • Mae diogelwch TGCh yn faes sy'n tyfu'n gyflym ac mae'n hanfodol bwysig i ddiwydiant - mae'r cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y maes cyffrous hwn.
 • Mae'r radd hon wedi’i hachredu’n broffesiynol gan y BCS, y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG.
 • Byddwch yn astudio mewn labordai addysgu aml-lwyfan pwrpasol sy'n cynnwys offer cyfoes a meddalwedd sy'n safonol mewn diwydiant.
Security and Forensics

Bydd y rhaglen radd pedair blynedd hon yn rhoi dealltwriaeth gadarn i chi o’r egwyddorion, yr offer, a’r technolegau sy’n angenrheidiol i sicrhau bod buddsoddiad sefydliad mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn diwallu ei anghenion mewn modd diogel.

Mae’r radd achrededig hon yn cynnig y wybodaeth ddamcaniaethol ac ymarferol sydd ei hangen i ddod yn rhan o fyd cyffrous a deinamig cyfrifiadureg, sydd wrth wraidd bron i bob agwedd ar fywyd modern, gyda phwyslais amlwg ar ddiogelwch gwybodaeth.

Ar y cwrs hwn byddwch yn datblygu sgiliau technegol, dadansoddol a phroffesiynol trosglwyddadwy, a gefnogir gan ymwybyddiaeth eang o dueddiadau technoleg bresennol, yn enwedig ym maes diogelwch cyfrifiadurol. Mae'r cwrs yn cynnwys cyfuniad o dechnegau a chysyniadau craidd sy'n esblygu, yn ogystal â deunydd pwnc seiliedig ar dechnoleg.

Mae graddedigion yn gallu dadansoddi problemau’n wrthrychol a datblygu atebion cyfrifiadurol priodol. Bydd eich dealltwriaeth fanwl o ddiogelwch technoleg cyfrifiadurol a fforensig digidol yn eich gwneud yn addas ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd proffesiynol, ac yn boblogaidd gyda chyflogwyr.

Bydd y flwyddyn mewn diwydiant yn gyfle i ehangu eich profiad, cryfhau eich sgiliau trosglwyddadwy, a chymhwyso eich gwybodaeth i broblemau'r byd go iawn.

Byddwn yn sicr yn argymell Blwyddyn mewn Diwydiant i unrhyw fyfyriwr sy’n ystyried hynny. Bûm yn gweithio fel Datblygwr Cynnwys i gwmni yn Llundain a'i fwynhau. Rhoddodd y siawns flodeuo fel datblygwr.
Viktoria Idakieva, BSC Cyfrifiadureg

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i ddatblygu eich ddiddordeb mewn meysydd arbenigol o gyfrifiadureg drwy gyfrwng gwaith prosiect ac opsiynau modiwl wrth i chi symud yn eich blaen.
 • Mae'r radd hon yn cynnig y cyfle i gymryd lleoliad gwaith diwydiannol rhwng blynyddoedd addysgol 2 a 3.
 • Cyfle i astudio o fewn diwylliant ymchwil cryf a gweithredol a gydnabyddir yn rhyngwladol, sy'n hysbysu ac yn cyfarwyddo addysgu.
Security and Forensics

Bydd y rhaglen radd hynod ddiddorol hon yn eich arfogi â’r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i lwyddo yn un o feysydd twf mawr y DU ac yn darparu profiad unigryw yn astudio mewn amgylchedd a diwylliant gwahanol.

Ar y cwrs hwn byddwch yn datblygu sgiliau technegol, dadansoddol a phroffesiynol trosglwyddadwy, a gefnogir gan ymwybyddiaeth eang o dueddiadau technoleg bresennol, yn enwedig ym maes diogelwch cyfrifiadurol. Mae'r cwrs yn cynnwys cyfuniad o dechnegau a chysyniadau craidd sy'n esblygu, yn ogystal â deunydd pwnc seiliedig ar dechnoleg.

Mae graddedigion yn gallu dadansoddi problemau’n wrthrychol a datblygu atebion cyfrifiadurol priodol. Bydd eich dealltwriaeth fanwl o ddiogelwch technoleg cyfrifiadurol a fforensig digidol yn eich gwneud yn addas ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd proffesiynol, ac yn boblogaidd gyda chyflogwyr.

Bydd y flwyddyn o astudio mewn prifysgol dramor yn rhoi'r cyfle i chi ehangu eich profiad ac addysg, gan gryfhau eich sgiliau trosglwyddadwy.

Mae’r radd Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caerdydd yn grêt am ei bod yn eich galluogi i gadw eich astudiaethau mor eang neu mor arbenigol ag yr hoffwch (yn ôl y modiwlau dewisol y byddwch yn eu dewis yn hwyrach). Mae gan y darlithwyr sydd yma, ar y cyfan, bolisi drws agored lle gallwch ofyn cwestiynau’n hawdd.
Louise Knight, BSc Cyfrifiadureg

Ffeithiau allweddol

 • Mae diogelwch TGCh yn faes sy'n tyfu'n gyflym ac mae'n hanfodol bwysig i ddiwydiant - mae'r cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y maes cyffrous hwn.
 • Rydym yn cynnig cyfleoedd i dreulio blwyddyn yn astudio mewn gwlad dramor.
 • Byddwch yn astudio mewn labordai addysgu aml-lwyfan pwrpasol sy'n cynnwys offer cyfoes a meddalwedd sy'n safonol mewn diwydiant.
Social Sciences Building

Drwy astudio BSc Cymdeithaseg, byddwch yn dilyn un o'r disgyblaethau ym maes gwyddoniaeth cymdeithasol hynaf a mwyaf urddasol yn un o ganolfannau mwyaf y DU, ac un o'r rhai mwyaf llwyddiannus ym maes gwyddoniaeth.

Mae'r rhaglen yn ymrwymedig i astudio bywyd cymdeithasol fel y’i gwelir mewn grwpiau, sefydliadau a chymdeithasau.

Byddwch yn meithrin y sgiliau hanfodol ar gyfer deall pob agwedd ar ymddygiad cymdeithasol, o ryngweithiadau wyneb yn wyneb i sut mae grymoedd economaidd yn llunio’r gymdeithas fyd-eang ac yn cael eu llunio gan y gymdeithas honno.

Roedd cymaint o gyfleoedd ar gael i ni. Yn ystod yr haf yn fy ail flwyddyn, derbyniais fwrsariaeth i astudio Sbaeneg yn Barcelona am gyfnod o fis. Yn dilyn hynny daeth taith ymchwil i Efrog Newydd, profiad anhygoel ac fe ddysgais lawer yno. Roedd fy amser yng Nghaerdydd yn un hapus iawn, a byddem yn argymell y cwrs i unrhyw un sydd â diddordeb mewn Cymdeithaseg.
Alexandra Buckley, Myfyriwr graddedig BSc Cymdeithaseg 2017

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i astudio modiwl ar leoliad sy’n arwain at gredydau.
 • Cyfle i ddysgu mewn Ysgol sydd 3ydd yn y DU ar gyfer ansawdd ymchwil mewn Cymdeithaseg ac yn 5ed ar gyfer Addysg
 • Mae'r modiwlau a gynigir yn adlewyrchu diddordebau ymchwil y staff, fel addysgu, gwaith a globaleiddio, bywyd bob dydd a threfol a'r cyfryngau cymdeithasol.
Social Sciences Building

Mae'r rhaglen hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno astudiaeth o Gymdeithaseg ac Addysg yng nghyd-destun rhyngddisgyblaethol ym maes y gwyddorau cymdeithasol.

Mae addysgu addysg yn edrych ar y datblygiadau diweddaraf ym meysydd polisïau ac ymarfer. Mae modiwlau cymdeithaseg yn astudio bywyd cymdeithasol fel y’i gwelir mewn grwpiau, sefydliadau a chymdeithasau.

Ffeithiau allweddol

 • Er nad yw hwn yn gymhwyster addysgu, mae'n gyfle i astudio addysg mewn ffyrdd sy'n mynd y tu hwnt i ffocws ar ymarfer addysgu.
 • Mae ein cysylltiadau agos â llunwyr polisi, ysgolion, colegau a sefydliadau addysg eraill lleol, yn darparu cyfleoedd i chi ymgysylltu o ddifrif ag addysgwyr ac arferion
 • Cyfle i ddysgu mewn Ysgol sy’n 3ydd yn y DU am ansawdd ymchwil mewn Cymdeithaseg ac yn 5ed ar gyfer Addysg.

Mae’r BA yn y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn radd sy’n cael ei chyflwyno gan ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil.

Rydym wedi ymrwymo i roi dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr i chi o’r Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig er mwyn i chi allu wneud gwahaniaeth yn y Gymru fodern.

Ffeithiau allweddol

 • 92% o fyfyrwyr yn fodlon ar eu profiad cyffredinol (NSS 2017)
 • 100% o raddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2017)
 • Datblygwch sgiliau sy'n berthnasol i'r byd academaidd a'r gweithle Gymraeg gyfoes
Click to play

Mae’r BA yn y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn radd sy’n cael ei chyflwyno gan ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil.

Rydym wedi ymrwymo i roi dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr i chi o’r Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig er mwyn i chi allu wneud gwahaniaeth yn y Gymru fodern.

Dewisais astudio’r Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd gan ei fod yn bwnc modern gyda thraddodiad llenyddol hir. Roedd yr amrywiaeth o fodiwlau a gynigir gan Ysgol y Gymraeg yn apelio’n fawr ata i yn arbennig y modiwlau creadigol a Blas ar Ymchwil. Mae Ysgol y Gymraeg yn gyfeillgar iawn ac mae'r darlithwyr bob amser yn hapus i helpu.
Anys Jones, Myfyriwr Cymraeg,

Ffeithiau allweddol

 • 100% o raddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2017)
 • 92% o fyfyrwyr yn fodlon ar eu profiad cyffredinol (NSS 2017)
 • Cyfnod o brofiad gwaith mewn gweithle lle defnyddir y Gymraeg yn feunyddiol
Click to play

Bydd cyfuno Cymraeg â Cherddoriaeth yn rhoi cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth mae modd eu trosglwyddo i chi, gan agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Mae’r elfen Gymraeg yn berthnasol i Gymru gyfoes ac yn cael ei chyflwyno gan ysgol sy'n cael ei hadnabod am safon ei hymchwil a’i dylanwad. Ei nod yw creu graddedigion sydd â dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae cyrsiau israddedig yn yr Ysgol Gerdd yn hyblyg ac yn heriol, gan eich galluogi chi i arbenigo a datblygu eich diddordebau eich hun gan feithrin sylfaen drylwyr mewn estheteg cerddoriaeth, dadansoddi, cyfansoddi, cerddoriaeth werin, hanes cerddoriaeth a pherfformio.

Ffeithiau allweddol

 • Ffocws ar sgiliau cyflogadwyedd sy'n cynnwys cyfnod o brofiad gwaith yn yr ail flwyddyn (Cymraeg).
 • Mae'r modiwl Busnes Cerddoriaeth yn cynnig lleoliad gwaith byr.
 • Mae'r hyfforddiant offerynnol yn cael ei ariannu'n llawn gan yr Ysgol Gerdd ar gyfer eich prif offeryn astudio, yn cynnwys cyfeiliant yn eich datganiad terfynol.
Click to play

Mae’r rhaglen gradd cydanrhydedd hon yn eich galluogi chi i gyfuno astudio’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant â Ffrangeg.

Mae’r elfen Gymraeg yn darparu dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o statws y Gymraeg yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol, yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae'n cynnig sgiliau lefel uchel wrth ysgrifennu a siarad Cymraeg, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Bydd yr elfen Ffrangeg yn darparu cyfoeth o sgiliau mae modd eu trosglwyddo a gwybodaeth fuddiol ar gyfer y byd gwaith. Bydd yn eich galluogi chi i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu, llafar a gwrando drwy ystod o weithgareddau dysgu ac amrywiaeth o ddeunyddiau sain weledol. Yn ein blwyddyn gyntaf, yn ogystal â hyfforddiant iaith, bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant yn ceisio rhoi sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol wrth i chi fwrw ymlaen â’ch cwrs a’ch paratoi chi ar gyfer eich blwyddyn dramor, pan fyddwch yn cael profiad uniongyrchol o fywyd mewn gwlad sy'n siarad Ffrangeg.

Ffeithiau allweddol

 • Ffocws ar sgiliau cyflogadwyedd sy'n cynnig cyfnod o brofiad gwaith (Cymraeg)
 • Blwyddyn yn astudio neu'n gweithio mewn gwlad sy'n siarad Ffrangeg
 • Addysgu sy'n seiliedig ar ymchwil gyda phwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol
Click to play

Mae’r rhaglen gradd cydanrhydedd hon yn rhoi’r cyfle i chi gyfuno astudio’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant â damcaniaeth lywodraethol a gwleidyddol.

Mae’r elfen Gymraeg yn berthnasol i Gymru gyfoes ac yn cael ei chyflwyno gan ysgol sy'n cael ei hadnabod am safon ei hymchwil a’i dylanwad. Nod y cwrs yw creu graddedigion sydd â dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae’r elfen Gwleidyddiaeth yn eich galluogi chi i archwilio sut mae seneddau a llywodraethau yn gweithio a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel pŵer, rhyddid, democratiaeth, gwrthdaro, cyfreithlondeb neu atebolrwydd, yn ogystal ag ymgorffori cysylltiadau rhyngwladol.

Ffeithiau allweddol

 • Ffocws ar sgiliau cyflogadwyedd sy'n cynnwys cyfnod o brofiad gwaith yn yr ail flwyddyn (Cymraeg).
 • Pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn amgylchedd cefnogol.
 • Cysylltiadau â Chynulliad Cenedlaethol Cymru a pherthnasoedd hirsefydlog â sefydliadau Cenedlaethol a Rhyngwladol fel senedd San Steffan, yr Undeb Ewropeaidd a NATO.
Click to play

Mae’r rhaglen gradd cydanrhydedd hon yn eich galluogi chi i gyfuno astudio’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant â Hanes. Gan arbenigo mewn dau faes pwnc uchel eu parch, fe welwch eu bod yn aml yn rhannu materion a safbwyntiau.

Mae’r elfen Gymraeg yn darparu dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae’r elfen Hanes yn rhoi sylw i’r cyfnod o gwymp yr Ymerodraeth Rufeinig hyd at heddiw, a cheir cydbwysedd rhwng modiwlau sy’n rhoi sylw i gyfnodau hanesyddol penodol a modiwlau thematig sy’n edrych ar bynciau diwylliannol a chymdeithasol eang, fel rhyfela, rhyw pobl, crefydd, celf, meddygaeth a gwyddoniaeth.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r cwrs Cymraeg yn darparu modiwl craidd sy'n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd ac yn cynnig cyfnod o brofiad gwaith
 • Ystod o fodiwlau craidd a dewisol yn yr iaith Gymraeg a’i diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd o ddiddordeb personol a gyrfa
 • Pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol, a fydd o fudd i chi drwy gydol eich gyrfa
Click to play

Drwy’r rhaglen radd cydanrhydedd hon, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth mae modd eu trosglwyddo a allai agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Gan arbenigo mewn dau faes pwnc uchel eu parch, fe welwch eu bod yn aml yn rhannu materion a safbwyntiau. Mae’r elfen Gymraeg yn darparu dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae’r elfennau Saesneg yn cynnig mynediad at holl ystod llenyddiaeth Saesneg, o’r cyfnod Eingl-Sacsonaidd i’r 21ain ganrif. Mae hefyd yn ystyried y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth a ffilm, celfyddyd, cerddoriaeth, hanes, iaith a diwylliant poblogaidd.

Ffeithiau allweddol

 • Ffocws ar sgiliau cyflogadwyedd sy'n cynnwys cyfnod o brofiad gwaith yn yr ail flwyddyn (Cymraeg)
 • Ystod o fodiwlau craidd a dewisol mewn llenyddiaeth Saesneg a’r iaith Gymraeg a’i diwylliant yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd o ddiddordeb personol a gyrfa
 • Traddodiad mewn ysgrifennu creadigol, wedi'i addysgu gan awduron sy'n gwneud eu marc ar ddiwylliant heddiw
Click to play

Mae’r rhaglen gradd cydanrhydedd hon yn eich galluogi chi i gyfuno astudio Cymraeg â Newyddiaduraeth. Byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth mae modd eu trosglwyddo, gan agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Mae’r elfen Gymraeg yn berthnasol i Gymru gyfoes ac yn cael ei chyflwyno gan ysgol sy'n cael ei hadnabod am safon ei hymchwil a’i dylanwad. Ei nod yw creu graddedigion sydd â dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Nod cyffredinol yr elfen Newyddiaduraeth yw arfogi myfyrwyr i ddod yn ddinasyddion gwybodus mewn cymdeithas sy'n orlawn o gyfryngau ac mae’n dechrau o’r rhagdybiaeth bod angen i ni ddeall y rôl ganolog y mae’r cyfryngau a’r diwydiannau diwylliannol yn ei chwarae er mwyn deall cymdeithas fodern. Mae’r radd yn pwysleisio’r elfennau academaidd a dadansoddol ond yn cael ei hategu gan rywfaint o fodiwlau ymarferol.

Ffeithiau allweddol

 • Ffocws ar sgiliau cyflogadwyedd sy'n cynnig cyfnod o brofiad gwaith (Cymraeg)
 • Ystod eang o fodiwlau amrywiol ar y themâu llenyddol, ieithyddol, diwylliannol a'r cyfryngau
 • Cysylltiadau agos gyda sefydliadau cynhyrchu a'r cyfryngau
Click to play

Mae’r rhaglen radd gyd-anrhydedd hon yn fodd o astudio’r Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, ochr yn ochr ag iaith ryngwladol sy’n tyfu’n gyflym, Sbaeneg.

Mae’r elfen Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn cael ei chyflwyno gan Ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o’r Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae’r elfen Sbaeneg yn eich galluogi chi i ddadansoddi a gwerthuso datblygiadau ar draws y gwledydd lle siaredir Sbaeneg, yn ogystal â diwylliannau a gwerthoedd y gorffennol. Ar ôl astudio Sbaeneg, byddwch chi’n barod i fanteisio ar y cyfleoedd eang sy’n agored i raddedigion iaith heddiw.

Yn ogystal â'ch gwersi iaith, bydd cyflwyniad i hanes a diwylliant Sbaen yn rhoi sylfaen gadarn ar gyfer astudiaethau mwy arbenigol a’ch paratoi ar gyfer eich trydedd flwyddyn yn Sbaen neu mewn gwlad lle siaredir Sbaeneg.

Ffeithiau allweddol

 • Ffocws ar gyflogadwyedd sydd yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith yn yr ail flwyddyn (Cymraeg).
 • Pwyslais ar ddysgu’n annibynnol mewn amgylchedd cefnogol.
 • Byddwch yn treulio’r drydedd flwyddyn mewn gwlad lle siaredir Sbaeneg.
Click to play

Mae’r rhaglen hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr Cymraeg iaith gyntaf gyfuno astudio’r Gymraeg - iaith, llenyddiaeth, diwylliant a hunaniaeth - â’r polisi addysg a’r theori datblygu.

Byddwch yn cael eich croesawu i amgylchedd dysgu cefnogol a chyfeillgar, ac yn mwynhau dilyn cwricwlwm heriol, fydd yn procio'r meddwl. Gallai rhaglen gytbwys o astudio helpu i agor drysau i nifer o wahanol lwybrau gyrfa yn y system addysg a pholisi yng Nghymru.

Ffeithiau allweddol

 • Ffocws ar sgiliau cyflogadwyedd sy'n cynnwys cyfnod o brofiad gwaith yn yr ail flwyddyn (Cymraeg)
 • Cysylltiadau agos â llunwyr polisi, yn ogystal ag ysgolion lleol, colegau a sefydliadau addysg/hyfforddiant eraill
Click to play

Bydd cyfuno astudio Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol yn rhoi cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth mae modd eu trosglwyddo i chi, gan agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Mae’r elfen Gymraeg yn berthnasol i Gymru gyfoes ac yn cael ei chyflwyno gan ysgol sy'n cael ei hadnabod am safon ei hymchwil a’i dylanwad. Nod y cwrs yw creu graddedigion sydd â dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae crefydd wedi bod yn rhan o brofiad dyn o’r olion cynharaf o fodolaeth ddynol hyd heddiw. Dyma'r ffordd y mae’r rhan fwyaf o ddiwylliannau wedi ceisio mynegi eu dealltwriaeth o bwrpas bywyd a’r sylfaen i ymddygiad personol a chymdeithasol. Fel myfyriwr Astudiaethau Crefyddol, bydd gennych gyfle i archwilio eich hanes a’ch diwylliant crefyddol eich hun a phobl eraill, a rhai o’r cwestiynau sylfaenol ynghylch ein bodolaeth.

Ffeithiau allweddol

 • Ffocws ar sgiliau cyflogadwyedd sy'n cynnwys cyfnod o brofiad gwaith yn yr ail flwyddyn (Cymraeg).
 • Ystod o fodiwlau craidd a dewisol yn yr iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd o ddiddordeb personol a gyrfa.
 • Archwilio ystod o ddulliau methodolegol i astudiaethau crefyddol, gan gynnwys esboniadaeth destunol, astudio iaith, damcaniaethau rhyw, astudiaethau gwrthdaro, anthropoleg ddiwylliannol a damcaniaethol.
Click to play

Mae’r rhaglen gradd cydanrhydedd hon yn eich galluogi chi i gyfuno astudio Cymraeg ag Athroniaeth gan feithrin cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth mae modd eu trosglwyddo, gan agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Mae’r elfen Gymraeg yn berthnasol i Gymru gyfoes ac yn cael ei chyflwyno gan ysgol sy'n cael ei hadnabod am safon ei hymchwil a’i dylanwad. Ei nod yw creu graddedigion sydd â dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae’r elfen Athroniaeth yn rhoi llawer o bwyslais ar foeseg, gwleidyddiaeth, ac estheteg, tra mae’r elfennau ymchwilio ac addysgu’n gyfartal ar draws arddulliau 'cyfandirol’ a ‘dadansoddol’ athroniaeth y Gorllewin. Fel myfyriwr cydanrhydedd, fe welwch yn aml fod materion a safbwyntiau ategol yn cysylltu pynciau, boed hynny'n ddadansoddi beirniadol, yn gyd-destunau hanesyddol neu'n ymchwil diweddar.

Ffeithiau allweddol

 • Ffocws ar sgiliau cyflogadwyedd sy'n cynnwys cyfnod o brofiad gwaith yn yr ail flwyddyn (Cymraeg).
 • Pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn amgylchedd cefnogol.
 • Hyrwyddo sgiliau ymchwil ymarferol a beirniadol, a fydd o fudd i chi drwy gydol eich gyrfa.
Click to play

Mae’r rhaglen gradd cydanrhydedd hon yn eich galluogi chi i gyfuno astudio’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant ag Eidaleg.

Gan arbenigo mewn dau faes pwnc uchel eu parch, fe welwch eu bod yn aml yn rhannu materion a safbwyntiau. Mae’r elfen Gymraeg yn darparu dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Bydd yr elfen Eidaleg yn eich galluogi chi i ddatblygu sgiliau iaith lefel uchel gyda’r nod o sicrhau eich bod yn gallu ei siarad bron cystal â’ch iaith gyntaf, ynghyd â gwybodaeth fanwl am agweddau ar ddiwylliant, hanes, gwleidyddiaeth a chymdeithas yr Eidal. Byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn yr Eidal yn ymarfer ac yn datblygu eich sgiliau iaith.

Ffeithiau allweddol

 • Ffocws ar sgiliau cyflogadwyedd sy'n cynnig cyfnod o brofiad gwaith (Cymraeg).
 • Ystod o fodiwlau craidd a dewisol yn canolbwyntio ar lenyddiaeth, iaith a diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd o ddiddordeb personol a gyrfa.
 • Treulio’r drydedd flwyddyn yn yr Eidal neu gwlad sy'n siarad Eidaleg.
Click to play

Drwy’r rhaglen radd cydanrhydedd hon, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau a gwybodaeth mae modd eu trosglwyddo a allai agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Gan arbenigo mewn dau faes pwnc uchel eu parch, fe welwch eu bod yn aml yn rhannu materion a safbwyntiau. Mae’r elfen Gymraeg yn darparu dealltwriaeth academaidd ac ymarferol drylwyr o'r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a'i diwylliant, sgiliau lefel uchel yn y Gymraeg ysgrifenedig a llafar, a sgiliau creadigol a chyflogadwyedd datblygedig sy'n berthnasol i’r Gymru fodern.

Mae’r elfen Saesneg yn rhoi sylfaen gadarn i ddadansoddi’r iaith ac yn sicrhau bod gennych y sgiliau technegol i ddehongli dulliau cyfathrebu mewn ffordd ystyrlon.

Ffeithiau allweddol

 • Ffocws ar sgiliau cyflogadwyedd sy'n cynnwys cyfnod o brofiad gwaith yn yr ail flwyddyn (Cymraeg)
 • Ystod o fodiwlau craidd a dewisol mewn meysydd o ddiddordeb personol a gyrfa
 • Cyfle i astudio dramor
Click to play

Mae'r rhaglen gyffrous hon yn canolbwyntio ar pam mae lleoedd - megis dinasoedd, trefi a chefn gwlad - yn newid, a sut y gellir eu gwella drwy gynllunio.

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y broses o greu mannau gwell i fyw ynddynt. Bydd y cwrs yn enwedig o ddiddordeb os ydych chi'n awyddus i archwilio'r berthynas rhwng pobl a'r amgylchedd adeiledig a naturiol.

Ffeithiau allweddol

 • 94% o fyfyrwyr yn fodlon ar eu profiad cyffredinol (NSS 2017).
 • Achrediad gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS).
 • Cyfle i gymryd rhan mewn ymweliad astudio yn y maes (cyrchfannau diweddar yn cynnwys Hong Kong, Tanzania, Efrog Newydd a Los Angeles).
Click to play

Dyma raglen gyffrous sy'n canolbwyntio ar pam mae lleoedd - megis dinasoedd, trefi a chefn gwlad - yn newid, a sut y gellir eu gwella drwy gynllunio.

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar heriau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y broses o greu mannau gwell i fyw ynddynt.  Gellir astudio ar gyfer y radd hon dros gyfnod o bedair blynedd, gyda blwyddyn ar leoliad gyda chyflog yn y drydedd flwyddyn.

Ffeithiau allweddol

 • 94% o fyfyrwyr yn fodlon ar eu profiad cyffredinol (NSS 2017).
 • Achrediad gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS)
 • Cyfle i gymryd rhan mewn ymweliad astudio yn y maes (cyrchfannau diweddar yn cynnwys Hong Kong, Tanzania, Efrog Newydd a Los Angeles).

Mae Cysylltiadau Rhyngwladol yn faes disgyblaeth cyfoethog ac eang sy'n mynd i’r afael ag amrywiaeth eang o gwestiynau hanfodol i’n byd cyfoes.

Mae’r rhain yn amrywio o bryderon sy'n parhau'n hanfodol megis rhyfel, diogelwch a therfysgaeth, gwleidyddiaeth niwclear, a’r Rhyfel Oer, i dechnolegau digidol a seibr-ddiogelwch, gwleidyddiaeth amgylcheddol byd-eang a newid yn yr hinsawdd, gwladychiaeth a gwrthwladychiaeth, twristiaeth, diwylliant poblogaidd a bywyd bob dydd.

Byddwch yn cael eich addysgu gan academyddion sy'n ymchwilwyr blaenllaw yn eu meysydd. O ganlyniad, byddwch yn dod ar draws dulliau addysgu sy'n seiliedig ar ymchwil mewn meysydd ar draws ehangder y ddisgyblaeth.

Ffeithiau allweddol

 • Roedd 97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu'n astudio ymhellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Mae gennym gysylltiadau academaidd dihafal â Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn ogystal â pherthynas hir-sefydledig â sefydliadau fel Senedd San Steffan, yr Undeb Ewropeaidd a NATO.
 • Mae ein statws unigryw yn rhoi'r cyfle i ychwanegu at eich dysgu drwy ymgysylltu â’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau gwleidyddol yn y byd go iawn.

Mae Cysylltiadau Rhyngwladol yn gangen o’r Gwyddorau Gwleidyddol sy'n archwilio rôl gwladwriaethau, cynghreiriau rhyngwladol, sefydliadau anllywodraethol a chwmnïau amlwladol mewn byd sy'n mynd yn fwy a mwy eang.

Fel rhan o’r rhaglen radd hon yng Nghaerdydd, bydd gennych gyfle i ganolbwyntio ar wleidyddiaeth fyd-eang a materion y byd, yn ogystal â chyfle i fynd i gyfres o ddarlithoedd sy'n cael eu cynnal gan y Brifysgol ar Gysylltiadau Rhyngwladol a Chyfraith Ryngwladol, sydd wedi cynnwys siaradwyr uchel eu proffil o sefydliadau fel NATO a Chyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig.

Ffeithiau allweddol

 • Mae gennym gysylltiadau academaidd dihafal â Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn ogystal â pherthynas hir-sefydledig â sefydliadau fel Senedd San Steffan, yr Undeb Ewropeaidd a NATO.
 • Mae ein statws unigryw yn rhoi'r cyfle i ychwanegu at eich dysgu drwy ymgysylltu â’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau gwleidyddol yn y byd go iawn.
 • Roedd 97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu'n astudio ymhellach chwe mis ar ôl graddio.
Social Sciences Building

Mae ein BSc mewn Dadansoddeg Gymdeithasol yn rhoi cyfle unigryw i chi gyfuno modiwlau gwyddorau cymdeithasol gan gynnwys Cymdeithaseg, Troseddeg, Polisi Cymdeithasol, Addysg neu Wleidyddiaeth gyda hyfforddiant arloesol mewn dulliau ymchwil meintiol a sicrwydd o leoliad gwaith.

Datblygwyd y rhaglen i ateb y galw cynyddol gan gyflogwyr y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector am raddedigion cymwys sy'n meddu ar lythrennedd meintiol ym maes y gwyddorau cymdeithasol.

Ffeithiau allweddol

 • Cynlluniwyd y rhaglen Dadansoddeg Gymdeithasol gyda chyflogwyr i sicrhau bod graddedigion yn bodloni'r angen cynyddol am wyddonwyr cymdeithasol sydd wedi'u hyfforddi i ddefnyddio dulliau ymchwil meintiol.
 • Cyfle i ddysgu mewn Ysgol sydd 3ydd yn y DU ar gyfer ansawdd ymchwil mewn Cymdeithaseg ac yn 5ed ar gyfer Addysg lle gallwch gyfuno modiwlau yn y gwyddorau cymdeithasol â hyfforddiant arloesol i ddulliau ymchwil meintiol.
 • Mae modiwl lleoliad gwaith o gario credyd yn eich galluogi i wneud prosiect ymchwil gyda sefydliad allanol.
Geology students on fieldwork in Cyprus.

Mae ein BSc mewn Daeareg yn rhoi trosolwg eang i chi o’r prosesau ffisegol, geogemegol a biolegol sydd wedi ffurfio planed y Ddaear,  ei moroedd, ei hatmosffer, ei lithosffer a’i biosffer.

Mae'n cyrsiau maes ni wedi eu cynllunio’n benodol i hoelio sylw ar themâu allweddol, fel tarddiadau’r gramen gefnforol, datblygiad basnau gwaddodol a’r potensial i gael olew a nwy ohonyn nhw, a datblygiad a dymchweliad cadwyni o fynyddoedd. Byddwch yn dysgu sut i arsylwi'r hanes hwn mewn cerrig brig a dehongli'r prosesau o reoli strwythur ac amgylcheddau'r Ddaear.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r rhaglen wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Mae 96% o'r myfyrwyr yn dweud bod y staff yn dda wrth esbonio pethau ac wedi gwneud y pwnc yn ddiddorol (NSS 2017).
Geology students on fieldwork in Cyprus.

Mae'r rhaglen ddaeareg bedair blynedd hon yn rhoi trosolwg eang i chi o’r prosesau ffisegol, geocemegol a biolegol sydd wedi ffurfio planed y Ddaear, ei moroedd, ei hatmosffer, ei lithosffer a’i biosffer.

Mae'n cyrsiau maes ni wedi eu cynllunio’n benodol i hoelio sylw ar themâu allweddol, fel tarddiadau’r gramen gefnforol, datblygiad basnau gwaddodol a’r potensial i gael olew a nwy ohonyn nhw, a datblygiad a dymchweliad cadwyni o fynyddoedd. Byddwch yn dysgu sut i arsylwi'r hanes hwn mewn cerrig brig a dehongli'r prosesau o reoli strwythur ac amgylcheddau'r Ddaear.

Bydd y rhaglen hon yn eich galluogi i ymgymryd â phrosiect ymchwil arbenigol mewn maes o'ch dewis chi.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn gallu esbonio cynnwys y cwrs yn dda (NSS 2017).
 • Mae’r rhaglen wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
Geology students on fieldwork in Cyprus.

Mae'r rhaglen ddaeareg bedair blynedd hon yn rhoi trosolwg eang i chi o’r prosesau ffisegol, geocemegol a biolegol sydd wedi ffurfio planed y Ddaear, ei moroedd, ei hatmosffer, ei lithosffer a’i biosffer.

Mae'n cyrsiau maes ni wedi eu cynllunio’n benodol i hoelio sylw ar themâu allweddol, fel tarddiadau’r gramen gefnforol, datblygiad basnau gwaddodol a’r potensial i gael olew a nwy ohonyn nhw, a datblygiad a dymchweliad cadwyni o fynyddoedd. Byddwch yn dysgu sut i arsylwi'r hanes hwn mewn cerrig brig a dehongli'r prosesau o reoli strwythur ac amgylcheddau'r Ddaear.

Byddwch hefyd yn gallu astudio maes o ddiddordeb yn fanylach drwy ymgymryd â phrosiect ymchwil arbenigol mewn maes o'ch dewis, yn ogystal â threulio trydedd flwyddyn eich astudiaethau mewn prifysgol dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn gallu esbonio cynnwys y cwrs yn dda (NSS 2017).
 • Mae’r rhaglen wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
First year students on fieldwork in Pembrokeshire.

Cwrs gradd tair blynedd BSc i fyfyrwyr sy’n ymddiddori ym mhob agwedd ar adnoddau naturiol (hydrocarbonau, mwynau, mwynau diwydiannol ac ynni) gan gynnwys chwilio amdanynt, eu tynnu a'u rheoli.

Mae’r radd hon hefyd yn addas i fyfyrwyr sy’n ymddiddori mewn agweddau ar ddaeareg gymhwysol a thechnoleg gwybodaeth.

Caerdydd yw un o'r prifysgolion prin sy'n cynnig cyrsiau israddedig penodol ym maes Daeareg Archwilio ac Adnoddau, sydd wedi esblygu o'r traddodiad glofaol hir yn ne Cymru.
Mae gan yr Ysgol gysylltiadau â chwmnïau ymgynghori lleol a chwmnïau archwilio ledled y byd ac mae gennym Gymdeithas o Ddaearegwyr Economaidd (SEG) sy'n ffynnu, ac yn ein cysylltu â'r gymdeithas ryngwladol. Mae'n ein galluogi i ddenu darlithwyr gwadd arbenigol a threfnu gwaith maes i weithio mewn chwareli a mwynfeydd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r rhaglen wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Mae 94% o'r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn gallu esbonio cynnwys y cwrs yn dda (NSS 2017).
 • Roedd 90% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
First year students on fieldwork in Pembrokeshire.

Cwrs gradd MESci pedair blynedd i fyfyrwyr sy’n ymddiddori ym mhob agwedd ar adnoddau naturiol (hydrocarbonau, mwynau, mwynau diwydiannol ac ynni) ac ar chwilio amdanynt, eu tynnu a’u rheoli.

Caerdydd yw un o'r prifysgolion prin sy'n cynnig cyrsiau israddedig penodol ym maes Daeareg Archwilio ac Adnoddau, sydd wedi esblygu o'r traddodiad glofaol hir yn ne Cymru.
Mae gan yr Ysgol gysylltiadau â chwmnïau ymgynghori lleol a chwmnïau archwilio ledled y byd ac mae gennym Gymdeithas o Ddaearegwyr Economaidd (SEG) sy'n ffynnu, ac yn ein cysylltu â'r gymdeithas ryngwladol. Mae'n ein galluogi i ddenu darlithwyr gwadd arbenigol a threfnu gwaith maes i weithio mewn chwareli a mwynfeydd.

Bydd y rhaglen hon yn eich galluogi i ymgymryd â phrosiect ymchwil arbenigol mewn maes o'ch dewis chi.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r rhagwedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Mae 95% o'r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn gallu esbonio cynnwys y cwrs yn dda (NSS 2017).
 • Roedd 90% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
First year students on fieldwork in Pembrokeshire.

Cwrs gradd MESci pedair blynedd i fyfyrwyr sy’n ymddiddori ym mhob agwedd ar adnoddau naturiol (hydrocarbonau, mwynau, mwynau diwydiannol ac ynni) ac ar chwilio amdanynt, eu tynnu a’u rheoli.

Caerdydd yw un o'r prifysgolion prin sy'n cynnig cyrsiau israddedig penodol ym maes Daeareg Archwilio ac Adnoddau, sydd wedi esblygu o'r traddodiad glofaol hir yn ne Cymru.
Mae gan yr Ysgol gysylltiadau â chwmnïau ymgynghori lleol a chwmnïau archwilio ledled y byd ac mae gennym Gymdeithas o Ddaearegwyr Economaidd (SEG) sy'n ffynnu, ac yn ein cysylltu â'r gymdeithas ryngwladol. Mae'n ein galluogi i ddenu darlithwyr gwadd arbenigol a threfnu gwaith maes i weithio mewn chwareli a mwynfeydd.

Bydd y rhaglen hon eich galluogi i ymgymryd â phrosiect ymchwil arbenigol mewn maes o'ch dewis, yn ogystal â threulio blwyddyn tri o'ch astudiaethau mewn Prifysgol dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r rhaglen wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Mae 95% o'r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn gallu esbonio cynnwys y cwrs yn dda (NSS 2017).
 • Roedd 90% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
First year students on fieldwork in Pembrokeshire.

Mae'r cwrs pedair blynedd BSc hwn yn canolbwyntio ar gymhwyso dealltwriaeth o chwilio am adnoddau naturiol y ddaear, ac yn cynnwys blwyddyn o waith mewn diwydiant.

Diben hyn fydd i chi gael profiad gwerthfawr o weithio mewn cwmni neu sefydliad perthnasol yn ogystal â chwblhau eich astudiaethau academaidd.

Caerdydd yw un o'r prifysgolion prin sy'n cynnig cyrsiau israddedig penodol ym maes Daeareg Archwilio ac Adnoddau, sydd wedi esblygu o'r traddodiad glofaol hir yn ne Cymru.
Mae gan yr Ysgol gysylltiadau â chwmnïau ymgynghori lleol a chwmnïau archwilio ledled y byd ac mae gennym Gymdeithas o Ddaearegwyr Economaidd (SEG) sy'n ffynnu, ac yn ein cysylltu â'r gymdeithas ryngwladol. Mae'n ein galluogi i ddenu darlithwyr gwadd arbenigol a threfnu gwaith maes i weithio mewn chwareli a mwynfeydd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r rhaglen wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Mae 95% o'r myfyrwyr yn cytuno bod y staff yn gallu esbonio cynnwys y cwrs yn dda (NSS 2017).
 • Roedd 90% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
Click to play

Mae’r rhaglen hon yn rhoi trosolwg cynhwysfawr i fyfyrwyr o’r pwnc, yn ogystal â chyfleoedd i arbenigo mewn meysydd penodol fel daearyddiaeth ddiwylliannol, datblygu, economaidd, amgylcheddol neu wleidyddol.

Bydd y rhaglen radd hon hefyd yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn trafodaethau polisi pwysig mewn cymdeithas gyfoes.

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio eich gwybodaeth i ddylanwadu ar safbwyntiau a gweithredoedd y bobl sydd wedi’u hethol i wneud penderfyniadau, y sector gwirfoddol a’r diwydiant er mwyn gwella cymdeithas.

“Gwnaeth Astudio Daearyddiaeth Ddynol ym Mhrifysgol Caerdydd fy ngalluogi i edrych ar y cysylltiadau cymhleth a diddorol rhwng pobl a lleoedd, o safbwyntiau economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol. Wrth fyw yng Nghaerdydd cefais y cyfle perffaith i ddatblygu fy astudiaethau a phrofi'r awyrgylch cyffrous o fynd i brifysgol mewn prifddinas.”
Charlotte Eales,

Ffeithiau allweddol

 • 94% o fyfyrwyr yn fodlon ar eu profiad cyffredinol (NSS 2017).
 • 9fed yn y DU yn ôl tabl y gynghrair fesul pwnc y Guardian 2019.
 • Cyfle i gymryd rhan mewn ymweliad astudio yn y maes (cyrchfannau diweddar yn cynnwys Hong Kong, Tanzania, Efrog Newydd a Los Angeles).

Mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle unigryw i astudio cyfuniad o ddaearyddiaeth ddynol a chynllunio hyd at lefel gradd, gan adeiladu ar arbenigedd ar y cyd academyddion daearyddiaeth a chynllunio yn yr Ysgol.

Mae’r cwrs hwn, sydd yn deilwng ar gyfer achrediad gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yn dibynnu ar y modiwlau a ddewisir, yn rhoi addysg ofodol eang i chi sy'n cyfuno dulliau datrys problemau o ran cynllunio gyda chipolwg amserol ar ddaearyddiaeth.

“Gwnaeth Astudio Daearyddiaeth Ddynol ym Mhrifysgol Caerdydd fy ngalluogi i edrych ar y cysylltiadau cymhleth a diddorol rhwng pobl a lleoedd, o safbwyntiau economaidd, cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol. Wrth fyw yng Nghaerdydd cefais y cyfle perffaith i ddatblygu fy astudiaethau a phrofi'r awyrgylch cyffrous o fynd i brifysgol mewn prifddinas.”
Charlotte Eales,

Ffeithiau allweddol

 • 9fed yn y DU ar gyfer Daearyddiaeth yn ôl tabl y gynghrair fesul pwnc y Guardian 2019.
 • Wedi achredu gan yr RTPI.
 • Cyfle i gymryd rhan mewn ymweliad maes astudiaeth (cyrchfannau diweddar yn cynnwys Hong Kong, Tanzania, Efrog Newydd a Los Angeles).

Mae ein BSc mewn Daearyddiaeth a Chynllunio gyda blwyddyn ar leoliad proffesiynol wedi'i chynllunio'n benodol i roi sgiliau cyflogadwyedd allweddol i chi a fydd yn eich cefnogi mewn marchnad lafur sy'n gynyddol gystadleuol.

Byddwch chi’n magu dealltwriaeth o brosesau newid byd-eang, cenedlaethol a lleol, tueddiadau amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol, gwleidyddol ac economaidd allweddol a’r rôl y mae cynllunio’n ei chwarae drwy bennu eu heffeithiau ar wahanol leoedd.

Bydd elfen lleoliad proffesiynol y rhaglen yn rhoi'r cyfle i chi ddefnyddio’r wybodaeth a'r sgiliau a gewch yn ystod y ddwy flynedd gyntaf o astudio. Mae hefyd yn ffordd o ddatblygu dealltwriaeth ymarferol a sgiliau cynllunio yn y sectorau cyhoeddus neu breifat.

Ffeithiau allweddol

 • 94% o fyfyrwyr yn fodlon ar eu profiad cyffredinol (NSS 2017).
 • 9fed yn y DU ar gyfer Daearyddiaeth yn ôl tabl y gynghrair fesul pwnc y Guardian 2019.
 • Cysylltiadau agos â sefydliadau cynllunio.
Environmental Geography students on fieldwork in Switzerland

Astudio’r rhyngweithio rhwng bodau dynol a’r amgylchedd naturiol yw Daearyddiaeth Amgylcheddol.
Gan ddefnyddio eu sgiliau penodol, mae daearyddwyr amgylcheddol yn gallu egluro sut mae’r Ddaear yn gweithredu fel system, un sydd â hanes hir, un sy’n newid yn gyson yn y presennol, ac un y mae ei dyfodol yn cael ei effeithio gan ein gweithredoedd.
Mae sgiliau a dealltwriaeth daearyddwyr amgylcheddol yn eu rhoi mewn sefyllfa unigryw i ddatrys problemau amgylcheddol cymhleth ac eang sy’n codi yn y dirwedd. Bydd y radd hon yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r safbwyntiau hyn drwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer cynnal gwaith maes mewn amrywiaeth o amgylcheddau cyffrous ac ar gyfer cynnal ymchwil arloesol gyda gwyddonwyr blaenllaw mewn daearyddiaeth amgylcheddol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae de Cymru yn ardal wych i astudio daearyddiaeth amgylcheddol am ei bod yn cynnwys amrywiaeth enfawr o amgylcheddau naturiol.
 • Bydd cyfle gennych i gymryd rhan mewn cyrsiau maes preswyl dramor, sy'n cael eu harwain gan staff sy'n hynod o weithgar wrth wneud gwaith ymchwil.
 • Roedd 90% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
Environmental Geography students on fieldwork in Switzerland

Bydd y cwrs MESci pedair blynedd yn eich galluogi i astudio'r rhyngweithio sydd rhwng bodau dynol a'r amgylchedd naturiol, ac archwilio prosiect ymchwil arbenigol yn y maes o'ch dewis.

Fe'i cynlluniwyd ar gyfer ymgeiswyr cymwys iawn a fyddai o bosibl yn bwriadu dilyn gyrfa ymchwil mewn sefydliadau academaidd, y llywodraeth neu ddiwydiant.

Ffeithiau allweddol

 • Roedd 90% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
 • Mae de Cymru yn ardal wych i astudio daearyddiaeth amgylcheddol am ei bod yn cynnwys amrywiaeth enfawr o amgylcheddau naturiol.
 • Mae prosiect mawr dros yr haf rhwng blwyddyn dau a tri yn eich annog i ddyfeisio a dylunio gwaith ymchwil eich hun, ac yn ystod blwyddyn pedwar byddwch yn cwblhau traethawd ymchwil Meistr.
Environmental Geography students on fieldwork in Switzerland

Bydd y cwrs MESci pedair blynedd yn eich galluogi i astudio'r rhyngweithio rhwng bodau dynol a'r amgylchedd naturiol, ac archwilio prosiect ymchwil arbenigol yn y maes o'ch dewis.

Gan ddefnyddio eu sgiliau penodol, mae daearyddwyr amgylcheddol yn gallu egluro sut mae’r Ddaear yn gweithredu fel system, un sydd â hanes hir, un sy’n newid yn gyson yn y presennol, ac un y mae ei dyfodol yn cael ei effeithio gan ein gweithredoedd.
Mae sgiliau a dealltwriaeth daearyddwyr amgylcheddol yn eu rhoi mewn sefyllfa unigryw i ddatrys problemau amgylcheddol cymhleth ac eang sy’n codi yn y dirwedd. Bydd y radd hon yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r safbwyntiau hyn drwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer cynnal gwaith maes mewn amrywiaeth o amgylcheddau cyffrous ac ar gyfer cynnal ymchwil arloesol gyda gwyddonwyr blaenllaw mewn daearyddiaeth amgylcheddol.

Ffeithiau allweddol

 • Nodwedd arbennig o'r cwrs hwn yw mai mewn sefydliad tramor y cewch chi’r credydau a’r graddau ar gyfer Blwyddyn Tri yr asesiad o’ch gradd.
 • Mae de Cymru yn ardal wych i astudio daearyddiaeth amgylcheddol am ei bod yn cynnwys amrywiaeth enfawr o amgylcheddau naturiol.
 • Roedd 90% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
A first year fieldtrip on board our research vessel, the Guiding Light.

Mae'r radd BSc tair blynedd yn gyfuniad cyffrous o ddaearyddiaeth ffisegol a dynol o'r môr dwfn ac amgylcheddau arfordirol, gan ganolbwyntio ar waith maes ymarferol gan gynnwys mapio arfordirol ac ar y môr, mapio'r amgylchedd morol yn ogystal â hyfforddiant ar rai o'r dechnoleg fwyaf datblygedig a chyffrous sydd ar gael.

Mae'r radd wedi cael ei chynnal ers 1976, ac mae’n llwybr hyfforddiant hynod lwyddiannus i gyflogaeth yn y sector morol ac arfordirol, neu i wneud astudiaethau academaidd yn y dyfodol.

Gan fod Caerdydd ar lan moryd sydd ag amrediad llanw mawr, ac am fod amrywiaeth mawr o amgylcheddau arfordirol o fewn cyrraedd iddi, mae’n ganolfan ardderchog i wneud gwaith maes traddodiadol a chael hyfforddiant morol arloesol. Mae gan yr Ysgol ei chwch ymchwil 12 metr ei hun, Guiding Light, a bydd israddedigion yn ei ddefnyddio’n rhan o’r rhaglen addysgu dan arweiniad ymchwil.

Ffeithiau allweddol

 • Roedd 90% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
 • Mae'r rhaglen radd hon wedi'i hachredu gan y Sefydliad Peirianneg Forol, Gwyddoniaeth a Thechnoleg (IMarEST) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.
A first year fieldtrip on board our research vessel, the Guiding Light.

Mae'r radd MESci pedair blynedd hon yn gyfuniad cyffrous o ddaearyddiaeth ffisegol a dynol o'r môr dwfn ac amgylcheddau arfordirol.

Mae yna ganolbwyntio ar waith maes ymarferol gan gynnwys mapio arfordirol ac ar y môr, mapio'r amgylchedd morol yn ogystal â hyfforddiant ar rai o'r dechnoleg fwyaf datblygedig a chyffrous sydd ar gael. Mae’n eich galluogi i ymgymryd â phrosiect ymchwil arbenigol mewn maes o'ch dewis.

Mae'r radd wedi cael ei chynnal ers 1976, ac mae’n llwybr hyfforddiant hynod lwyddiannus i gyflogaeth yn y sector morol ac arfordirol, neu i wneud astudiaethau academaidd yn y dyfodol.
Gan fod Caerdydd ar lan moryd sydd ag amrediad llanw mawr, ac am fod amrywiaeth mawr o amgylcheddau arfordirol o fewn cyrraedd iddi, mae’n ganolfan ardderchog i wneud gwaith maes traddodiadol a chael hyfforddiant morol arloesol. Mae gan yr Ysgol ei chwch ymchwil 12 metr ei hun, Guiding Light, a bydd israddedigion yn ei ddefnyddio’n rhan o’r rhaglen addysgu dan arweiniad ymchwil.

Ffeithiau allweddol

 • Roedd 90% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
 • Mae'r rhaglen radd hon wedi'i hachredu gan y Sefydliad Peirianneg Forol, Gwyddoniaeth a Thechnoleg (IMarEST)
A first year fieldtrip on board our research vessel, the Guiding Light.

Mae'r radd BSc pedair blynedd hon yn gyfuniad cyffrous o ddaearyddiaeth ffisegol a dynol o'r môr dwfn ac amgylcheddau arfordirol, gan ganolbwyntio ar waith maes ymarferol gan gynnwys mapio arfordirol ac ar y môr, mapio'r amgylchedd morol yn ogystal â hyfforddiant ar rai o'r dechnoleg fwyaf datblygedig a chyffrous sydd ar gael.

Mae’r cwrs yn eich galluogi i ymgymryd â phrosiect ymchwil arbenigol mewn maes o’ch dewis, yn ogystal â threuliuo blwyddyn tri o’ch astudiaethau mewn Prifysgol dramor.

Byddwch hefyd yn gallu astudio maes o ddiddordeb yn fanylach drwy ymgymryd â phrosiect ymchwil arbenigol mewn maes o'ch dewis, yn ogystal â threulio trydedd flwyddyn eich astudiaethau mewn prifysgol dramor.
Mae'r radd wedi cael ei chynnal ers 1976, ac mae’n llwybr hyfforddiant hynod lwyddiannus i gyflogaeth yn y sector morol ac arfordirol, neu i wneud astudiaethau academaidd yn y dyfodol.

Gan fod Caerdydd ar lan moryd sydd ag amrediad llanw mawr, ac am fod amrywiaeth mawr o amgylcheddau arfordirol o fewn cyrraedd iddi, mae’n ganolfan ardderchog i wneud gwaith maes traddodiadol a chael hyfforddiant morol arloesol. Mae gan yr Ysgol ei chwch ymchwil 12 metr ei hun, Guiding Light, a bydd israddedigion yn ei ddefnyddio’n rhan o’r rhaglen addysgu dan arweiniad ymchwil.

Ffeithiau allweddol

 • Roedd 90% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
 • Mae'r rhaglen radd hon wedi'i hachredu gan y Sefydliad Peirianneg Forol, Gwyddoniaeth a Thechnoleg (IMarEST).
A first year fieldtrip on board our research vessel, the Guiding Light.

Mae'r radd BSc pedair blynedd hon yn gyfuniad cyffrous o ddaearyddiaeth ffisegol a dynol o'r môr dwfn ac amgylcheddau arfordirol, gan ganolbwyntio ar waith maes ymarferol gan gynnwys mapio arfordirol ac ar y môr, mapio'r amgylchedd morol yn ogystal â hyfforddiant ar rai o'r dechnoleg fwyaf datblygedig a chyffrous sydd ar gael.

Mae'n cynnwys blwyddyn o waith mewn diwydiant, fel bod modd i chi gael profiad gwerthfawr yn gweithio mewn cwmni neu sefydliad perthnasol yn ogystal â chwblhau eich astudiaethau academaidd.

Mae'r radd wedi cael ei chynnal ers 1976, ac mae’n llwybr hyfforddiant hynod lwyddiannus i gyflogaeth yn y sector morol ac arfordirol, neu i wneud astudiaethau academaidd yn y dyfodol.
Gan fod Caerdydd ar lan moryd sydd ag amrediad llanw mawr, ac am fod amrywiaeth mawr o amgylcheddau arfordirol o fewn cyrraedd iddi, mae’n ganolfan ardderchog i wneud gwaith maes traddodiadol a chael hyfforddiant morol arloesol. Mae gan yr Ysgol ei chwch ymchwil 12 metr ei hun, Guiding Light, a bydd israddedigion yn ei ddefnyddio’n rhan o’r rhaglen addysgu dan arweiniad ymchwil.

Ffeithiau allweddol

 • Mae'r rhaglen radd hon wedi'i hachredu gan y Sefydliad Peirianneg Forol, Gwyddoniaeth a Thechnoleg (IMarEST) a Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.
 • Mae 92% o fyfyrwyr yn fodlon ar ansawdd y cwrs (NSS 2017).
 • Roedd 90% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
Click to play

Mae'r Eidal yn meddu ar un o’r prif draddodiadau diwylliannol, artistig a hanesyddol yn Ewrop. Mae yr Eidal wedi chwarae rôl unigryw wrth ddatblygu celfyddyd gain, pensaernïaeth, ffilm a cherddoriaeth.

Mae'r ysgol Ieithoedd Modern yn ceisio datblygu a dysgu ei myfyrwyr i fod yn 'ddinasyddion byd-eang'. Ers y cyfnod Rhufeinig, mae cyfraniad yr Eidal at ddiwylliant y byd wedi bod yn aruthrol fel y mae'n amlwg i unrhyw un sy'n ymweld â’r wlad, hyd yn oed am gyfnod byr.

Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig. Mae hefyd yn bartner gwleidyddol bwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth. Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn. Mae gradd mewn Eidaleg yn galluogi myfyrwyr i ddadansoddi a gwerthuso datblygiadau yng nghymdeithas yr Eidal, yn ogystal â diwylliannau a gwerthoedd y gorffennol.

Drwy astudio Eidaleg, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd.

Ffeithiau allweddol

 • Rydym yn cynnig modiwlau rhyngwladol sy'n eich galluogi i archwilio grym ac ehangder yr iaith (neu ieithoedd) o'ch dewis ar lwyfan y byd.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Eidaleg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.
Student at Cardiff University School of Music playing the saxophone

Drwy astudio Cerddoriaeth ac Eidaleg, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd.

Ers y cyfnod Rhufeinig, mae cyfraniad yr Eidal at ddiwylliant y byd wedi bod yn aruthrol. Mae hyn yn amlwg i unrhyw un sy'n ymweld â’r wlad, hyd yn oed am gyfnod byr. Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig. Mae hefyd yn bartner gwleidyddol pwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth.

Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn. Mae dinas Caerdydd yn gartref i'r celfyddydau, ac yn lleoliad gwych ar gyfer yr astudio Cerddoriaeth yn y Deyrnas Unedig. Mae gan y ddinas gwmni opera proffesiynol (Opera Cenedlaethol Cymru) a hefyd gerddorfa symffoni broffesiynol, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn mwynhau perthynas gynhyrchiol gyda'r ddau sefydliad sy'n caniatáu, er enghraifft, i'n myfyrwyr fynd i ymarferion gwisg a phrynu tocynnau rhatach ar gyfer cyngherddau.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Eidaleg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Caiff hyfforddiant offerynnol ei ariannu'n llawn ar gyfer eich prif offeryn astudio.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’.

Drwy astudio Eidaleg a Sbaeneg yn fanwl, dwy o brif ieithoedd y byd, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang.

Ers y cyfnod Rhufeinig, mae cyfraniad yr Eidal at ddiwylliant y byd wedi bod yn aruthrol. Mae hyn yn amlwg i unrhyw un sy'n ymweld â’r wlad, hyd yn oed am gyfnod byr. Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig.

Mae hefyd yn bartner gwleidyddol pwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth. Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn. Sbaeneg yw'r ail iaith fwyaf yn y byd o ran nifer ei siaradwyr. Mae dros 400 miliwn o bobl yn siarad Sbaeneg mewn dros 20 o wledydd ledled y byd, ac mae’n un o’r ieithoedd mwyaf defnyddiol ym myd busnes a hamdden fel ei gilydd.

Mae'n agor drysau i amrywiaeth fywiog ac amrywiol o brofiadau diwylliannol. Rydyn ni’n cynnig Ffrangeg a Sbaeneg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Addysg dan arweiniad ymchwil sy’n eich galluogi i ymgysylltu â syniadau newydd sy’n helpu i lunio dyfodol astudiaethau Eidaleg a Sbaeneg.
 • Llwybr at y radd hon i ddechreuwyr sydd heb Eidaleg na Sbaeneg i lefel Safon Uwch. Rhoddir myfyrwyr iaith (ar wahân i'r rhai sy'n dysgu Tsieinëeg a Japaneeg) mewn ffrydiau cymhwysedd ar sail eu gallu. Golyga hyn bod y cwrs wedi’i deilwra fel eich bod yn gallu cael y mwyaf o’ch gwersi.
Click to play

Mae ein gradd is-raddedig pedair blynedd Meistr mewn Fferylliaeth (MPharm) wedi ei hachredu gan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol, a dyma'r cam cychwyn perffaith i'ch gyrfa mewn Fferylliaeth.

Mae'n gwrs sy'n uchel ei barch yn rhyngwladol, ac mae'n cyfuno gwyddoniaeth â therapiwteg ac ymarfer clinigol, a bydd yn rhoi cyfle i chi ymgymryd â lleoliadau gwaith mewn ysbytai ac yn y gymuned er mwyn eich paratoi'n llawn ar gyfer eich gyrfa ddewisol.

Hefyd, byddwch yn astudio yn un o Ysgolion Fferylliaeth mwyaf llwyddiannus y DU, lle mae myfyrwyr yn derbyn ystod eang o gymorth, ac mae'r bobl sy'n eich addysgu'n gwneud gwaith ymchwil sydd ar flaen y gad yn rhyngwladol.

Mae astudio fferylliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd wedi bod yn brofiad dymunol a gwerthfawr. Rwy’n teimlo fy mod wedi ennill gwybodaeth a sgiliau a fydd gen i drwy weddill fy mywyd. Rwy’n hyderus bod y safonau uchel a osodwyd yn Ysgol Fferylliaeth Caerdydd wedi fy mharatoi ar gyfer fy mlwyddyn cyn cofrestru ac ar gyfer fy llwybr gyrfa wedi hynny. Byddwn yn ei argymell yn fawr.
Esther Ntanganika,

Ffeithiau allweddol

 • Yn ôl Tabl Cynghrair Prifysgolion The Guardian 2018, ni yw'r Ysgol orau i gynnig rhaglen MPharm yng Nghymru a Lloegr.
 • Ers sawl blwyddyn, bellach, mae 100% o'n graddedigion wedi ennill swyddi hyfforddi cyn cofrestru.
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, roeddem yn gydradd gyntaf ymhlith Ysgolion Fferylliaeth am ein hymchwil arloesol.
A student works in the Physics lab on a project

Astudiwch y brif ddisgyblaeth o'r holl ddisgyblaethau gwyddonol sy'n ymwneud â dod o hyd i atebion am gyfrinachau'r Bydysawd a deall y byd o'n cwmpas.

Dyluniwyd y cwrs er mwyn rhoi dealltwriaeth eang i chi o ffiseg ddamcaniaethol ac arbrofol, yn ogystal â dysgu nifer o sgiliau mathemategol a chyfrifiadurol

Ffeithiau allweddol

 • Cyfleoedd cyson i gynnal gwaith ymarferol yn labordai’r Ysgol
 • Wedi'i hachredu gan y Sefydliad Ffiseg (IOP)
 • Amgylchedd ddysgu Cefnogol a Chyfeillgar

Ar y rhaglen bedair blynedd, byddwch yn astudio un o'r disgyblaethau gwyddonol mwyaf sylfaenol, sy'n rhoi addysg fanwl i chi fel ymgais i geisio deall sut y gellir defnyddio ffiseg ddamcaniaethol ac arbrofol i ddisgrifio'r bydysawd.

Ffeithiau allweddol

 • Astudio gyda ffisegwyr sy'n cael eu parchu'n rhyngwladol
 • Lefelau uchel o foddhad myfyrwyr gyda’u cwrs a’u haddysgu (Unistats)
 • Wedi'i hachredu gan y Sefydliad Ffiseg (IOP)
A student working in the undergraduate laboratory.

Mae’r rhyngwyneb rhwng Mathemateg a Ffiseg yn dod yn llawer anos ei ddiffinio’n glir.

Cyfunwch y pynciau diddorol hyn i gael gwybod rhagor am y bydysawd ac ysgogi eich chwilfrydedd academaidd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae staff sy’n flaenllaw ym myd ymchwil yn cyfrannu at ddylunio a chyflwyno’r cwrs.
 • Llwybr achrededig i broffesiwn sy’n gysylltiedig â mathemateg neu ffiseg.
 • Bydd yr holl gynnwys craidd sydd ei angen ar gyfer y radd yn cael ei achredu gan y Sefydliad Ffiseg (IOP) a’r Sefydliad Mathemateg a’i Gymwysiadau (IMA
A student works in the Physics lab on a project

Datblygwch ddealltwriaeth soffistigedig o'r cysyniadau sy'n ffurfiol sawl i gyfreithiau ffisegol y bydysawd, yn ogystal â'r dulliau mathemategol ac arbrofol rydym yn eu defnyddio i'w deall.

Byddwch hefyd yn dysgu pam mae ffiseg ddamcaniaethol a chyfrifiadurol yn rhan annatod o wneud synnwyr o'r byd o'n cwmpas.

Ffeithiau allweddol

 • Pwyslais ar ffiseg gyfrifiadurol
 • Wedi'i hachredu gan y Sefydliad Ffiseg (IOP)
 • Cyfleoedd cyson i gynnal gwaith ymarferol yn labordai’r Ysgol
Testing a CT Scanner at Velindre Hospital

Astudiwch sut y gellir cymhwyso ffiseg i drin a rhoi diagnosis i nifer o gyflyrau a chlefydau meddygol, yn y maes astudio cyffrous hwn sy'n ehangu'n gyflym.

Dyluniwyd y cwrs i roi sylfaen gadarn i chi mewn ffiseg a chyflwyniad eang i’r nifer o feysydd arbenigol mewn ffiseg feddygol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae elfennau ffiseg feddygol o'r rhaglen hon yn cael eu cynnig gan ffisegwyr meddygol sy'n ymarfer, rhai o Ysgolion eraill ym Mhrifysgol Caerdydd, a rhai o'r Ymddiriedolaeth GIG leol.
 • Cyfle i ddysgu mewn adran sy'n ymrwymo'n gryf i waith ymchwil
 • Mae staff sy’n flaenllaw ym myd ymchwil yn cyfrannu at ddylunio a chyflwyno’r cwrs

Gallwch astudio un o'r disgyblaethau gwyddonol mwyaf diddorol a sylfaenol sydd â'r nod o ddeall ein bydysawd.

Mae'r cwrs pedair blynedd hwn hefyd yn cynnwys lleoliad proffesiynol am flwyddyn mewn diwydiant, gan roi'r cyfle i chi gael profiad gwaith perthnasol yn y maes a'ch gwneud yn fwy cyflogadwy.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i gwblhau blwyddyn o leoliad proffesiynol cyflogedig mewn diwydiant
 • Cyfleoedd cyson i gynnal gwaith ymarferol yng labordai’r Ysgol
 • Cyfle i ddysgu mewn adran sy'n ymrwymo'n gryf i waith ymchwil

Ffiseg yw un o'r prif ddisgyblaethau ym maes gwyddoniaeth, sy'n ymwneud â dod o hyd i atebion am gyfrinachau'r Bydysawd a deall y byd o'n cwmpas.

Nod y rhaglen bum mlynedd hon yw rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o ffiseg ddamcaniaethol ac arbrofol, a chael profiad proffesiynol yn y byd go iawn hefyd.

Ffeithiau allweddol

 • Cewch ddysgu mewn adran sy'n ymrwymo'n gryf i waith ymchwil, ac sy'n gartref i un o grwpiau ymchwil Seryddiaeth fwyaf y DU.

Ar y rhaglen dair blynedd hon byddwch yn gweithio ochr yn ochr â gwyddonwyr blaenllaw sy'n gwneud gwaith ymchwil yn y maes seryddol.

Mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd â diddordeb yng nghwestiynau sylfaenol am ein Bydysawd.

Ffeithiau allweddol

 • Wedi'i hachredu gan y Sefydliad Ffiseg (IOP)
 • Pwyslais ar ddysgu annibynnol
 • Amrywiaeth eang o labordai, darlithfeydd a chyfleusterau cyfrifiadureg a adeiladwyd yn bwrpasol.

Astudiwch gyda ffisegwyr a berchir yn rhyngwladol, sydd â'u gwaith yn rhoi sail ar gyfer datblygiadau chwyldroadol newydd.

Bydd y rhaglen bum mlynedd hon yn rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o ffiseg a seryddiaeth, yn ogystal ag ystod eang o sgiliau mathemategol a chyfrifiadurol.

Ffeithiau allweddol

 • Mynediad at offer modern gan gynnwys laserau, peiriannau pelydr-X ac electroneg.
 • Cyfle i ddysgu mewn adran sy'n ymrwymo'n gryf i waith ymchwil, ac sy'n gartref i un o grwpiau ymchwil Seryddiaeth fwyaf y DU.
 • Prosiect ymchwil mawr yn eich blwyddyn olaf

Astudiwch y dulliau seryddol ac arsylwi a ddefnyddir i ddeall a dehongli'r cwestiynau sylfaenol am ein bydysawd, drwy gael profiad gwaith cyflogedig gwerthfawr er mwyn eich paratoi am yrfa yn y sector hynod ddiddorol hwn.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i wneud profiad gwaith proffesiynol cyflogedig
 • Cyfleoedd cyson i gynnal gwaith ymarferol yn labordai’r Ysgol
 • Amgylchedd dysgu Cefnogol a Chyfeillgar mewn Ysgol gydag enw da am ymchwil.

Bydd y rhaglen yn rhoi dealltwriaeth fanwl i chi o'r dulliau seryddol ac arsylwi a ddefnyddir i ddeall a dehongli'r cwestiynau sylfaenol am ein bydysawd, yn ogystal â'r cyfle i wneud profiad gwaith cyflogedig gyda gwyddonwyr sydd ar flaen y gad wrth wneud gwaith ymchwil yn y maes seryddiaeth.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i ddysgu mewn adran sy'n ymrwymo'n gryf i waith ymchwil, ac sy'n gartref i un o grwpiau ymchwil Seryddiaeth fwyaf y DU.
 • Wedi'i hachredu gan y Sefydliad Ffiseg (IOP)
 • Cwblhau blwyddyn o leoliad proffesiynol cyflogedig mewn diwydiant

Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig.

Mae Ffrangeg yn un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd ac mae’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd.

Drwy astudio Ffrangeg, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o yrfaoedd.

Ffeithiau allweddol

 • Rydym yn cynnig modiwlau rhyngwladol sy'n eich galluogi i archwilio grym ac ehangder yr iaith (neu ieithoedd) o'ch dewis ar lwyfan y byd.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Ffrangeg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.
Student at Cardiff University School of Music playing the saxophone

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern a'r Ysgol Cerddoriaeth yw addysgu ein myfyrwyr i fod yn 'ddinasyddion byd-eang'.

Drwy astudio Ffrangeg a Cherddoriaeth, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd gwaith, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang.

Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd ac mae’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd. Mae dinas Caerdydd yn gartref i'r celfyddydau, ac yn lleoliad gwych ar gyfer yr astudio Cerddoriaeth yn y Deyrnas Unedig.

Mae gan y ddinas gwmni opera proffesiynol (Opera Cenedlaethol Cymru) a hefyd gerddorfa symffoni broffesiynol, Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC. Mae’r Ysgol Cerddoriaeth yn mwynhau perthynas gynhyrchiol gyda'r ddau sefydliad sy'n caniatáu, er enghraifft, i'n myfyrwyr fynd i ymarferion gwisg a phrynu tocynnau rhatach ar gyfer cyngherddau.

Ffeithiau allweddol

 • Mae gweithdai cyfansoddi, dosbarthiadau meistr ar berfformio, cyfres cyngherddau’r Brifysgol, a’n sgyrsiau gyrfaoedd yn cynnig llawer o gyfleoedd i ddod i gysylltiad â gweithwyr proffesiynol ym myd cerddoriaeth.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Ffrangeg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.

Mae arbenigedd mewn gwleidyddiaeth a llywodraeth ynghyd â bod yn rhugl yn Ffrangeg yn rhoi mwy o bosibiliadau i chi o ran gyrfa.

Mae’r elfen wleidyddiaeth yn eich galluogi i archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu a gwerthuso syniadau gwleidyddol megis pŵer, rhyddid, democratiaeth, gwrthdaro, cyfreithlondeb ac atebolrwydd, ac mae’n cynnwys cysylltiadau rhyngwladol hefyd.

Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd ac mae’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd.

Ar ôl cwblhau’r rhaglen bedair blynedd hon, bydd gennych lefel uchel o hyfedredd iaith, yn ogystal â dealltwriaeth feirniadol o agweddau allweddol ar hanes, diwylliant, llenyddiaeth, gwleidyddiaeth a chymdeithas gyfoes Ffrainc.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Ffrangeg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Mae gennym gysylltiadau academaidd dihafal â Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn ogystal â pherthynas hir-sefydledig â sefydliadau fel Senedd San Steffan, yr Undeb Ewropeaidd a NATO.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Mae'r radd BA Hanes a Ffrangeg (cydanrhydedd) yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno un o ieithoedd mawr y byd ag astudio hanes cymdeithasol a gwleidyddol.

Efallai byddwch yn astudio hanes cymdeithasau mewn rhannau amrywiol o'r byd, gan gynnwys India, Tsieina, yr Almaen, Ffrainc, Rwsia, Prydain a Chymru. Yn anad dim, byddwch yn dysgu sut i 'wneud hanes' dros eich hun a meithrin y math o sgiliau y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Yn rhan o’r rhaglen gydanrhydedd hon, byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn gweithio neu’n astudio dramor yn Ffrainc, neu mewn gwlad lle caiff Ffrangeg ei siarad – a chael eich trwytho yn yr iaith a’r diwylliant.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

Drwy astudio Ffrangeg a Llenyddiaeth Saesneg ar y cyd, byddwch yn meithrin amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Mae gan Llenyddiaeth Saesneg yng Nghaerdydd enw da yn rhyngwladol am ei dysgu a'i gwaith ymchwil. Mae ein cwricwlwm yn cynnig mynediad at Lenyddiaeth Saesneg yn ei chyfanrwydd, o'r cyfnod Eingl-Sacsonaidd i'r unfed ganrif ar hugain. Ond ni chyfyngir y cwricwlwm i’r gair printiedig - gan fod y cysylltiadau rhwng llenyddiaeth a ffilm, celfyddyd, cerddoriaeth, hanes, iaith a diwylliant poblogaidd yn ennyn ein chwilfrydedd, mae’n haddysgu ni’n adlewyrchu’r diddordebau hynny.

Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hi’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Ffrangeg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Rydym yn rhoi cryn bwyslais ar gryfhau sgiliau darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’.

Drwy astudio Ffrangeg a Phortiwgaleg yn fanwl, dwy o brif ieithoedd y byd, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang.

Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hi’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd. Mae gan Bortiwgaleg bwysigrwydd byd-eang, o Bortiwgal a Brasil i nifer o wledydd a rhanbarthau dros Affrica ac Asia.

Mae'r Cyngor Prydeinig wedi nodi Portiwgaleg fel un o'r ieithoedd mwyaf hanfodol i'r DU dros yr ugain mlynedd nesaf, a hi yw un o'r ieithoedd cymunedol a siaredir mwyaf yn y DU. Rydym ni’n cynnig Ffrangeg a Phortiwgaleg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Ffrangeg neu Portiwgaleg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’.

Gan astudio Ffrangeg a Sbaeneg yn fanwl, dwy o brif ieithoedd y byd, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang. Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Mae Ffrangeg yn un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hi’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd.

Sbaeneg yw'r ail iaith fwyaf yn y byd o ran nifer ei siaradwyr. Mae mwy na 400 miliwn o bobl yn siarad Sbaeneg mewn mwy nag 20 o wledydd ledled y byd, ac mae’n un o’r ieithoedd mwyaf defnyddiol ym myd busnes a hamdden fel ei gilydd. Mae'n agor drysau i amrywiaeth fywiog ac amrywiol o brofiadau diwylliannol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Llwybr at y radd hon i ddechreuwyr sydd heb nhw Ffrangeg na Sbaeneg Safon Uwch. Rhoddir myfyrwyr iaith (ar wahân i'r rhai sy'n dysgu Tsieinëeg a Japaneeg) mewn ffrydiau cymhwysedd ar sail eu gallu. Golyga hyn bod y cwrs wedi’i deilwra fel eich bod yn gallu cael y mwyaf o’ch gwersi.
 • Blwyddyn dramor wedi’i rhannu rhwng gwlad lle siaredir Ffrangeg a gwlad lle siaredir Sbaeneg. Yn ystod eich blwyddyn dramor, gallwch naill ai fynd ar drywydd llwybr academaidd a pharhau â'ch astudiaethau mewn prifysgol, neu gallwch ddysgu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol drwy gynnal lleoliad gwaith yn y wlad yr ydych yn aros ynddi.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’.

Drwy astudio Ffrangeg ac Almaeneg yn fanwl, dwy o brif ieithoedd y byd, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol i weithlu cynyddol fyd-eang ac agor drysau i amrywiaeth o lwybrau gyrfa.

Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hi’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd.

Almaeneg yw mamiaith bron 100 miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.  Nid yw'n syndod felly bod arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, yn dangos mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig. Gwelir yr Almaen fel conglfaen i’r Undeb Ewropeaidd, sy’n golygu bod yr iaith cyn bwysiced ym Mrwsel ag ydyw ym Merlin.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Ffrangeg neu Almaeneg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.

Nod yr Ysgol Ieithoedd Modern yw datblygu ac addysgu ei myfyrwyr i fod yn ‘ddinasyddion byd-eang’.

Drwy astudio Ffrangeg ac Eidaleg yn fanwl, dwy o brif ieithoedd y byd, byddwch yn meithrin cyfoeth o sgiliau trosglwyddadwy a gwybodaeth fuddiol i fyd cyflogaeth, gan eich gwneud yn gystadleuol ac yn ddeniadol mewn gweithlu cynyddol fyd-eang.

Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Ffrangeg yw un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hi’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd.

Ers y cyfnod Rhufeinig, mae cyfraniad yr Eidal at ddiwylliant y byd wedi bod yn aruthrol. Mae hyn yn amlwg i unrhyw un sy'n ymweld â’r wlad, hyd yn oed am gyfnod byr. Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig. Mae hefyd yn bartner gwleidyddol bwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth.Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.
 • Llwybr at y radd hon i ddechreuwyr sydd heb Ffrangeg nac Eidaleg i lefel Safon Uwch.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.
Second year students analysing water samples in the Corrwg Valley.

Mae'r cwrs tair blynedd BSc hwn yn radd gymhwysol fydd yn eich herio i feddwl yn gyfannol am bynciau sy'n amrywio o ansawdd dŵr i esblygiad y tirwedd, o esblygiad y biosffer i newid yn yr hinsawdd, ac o dir wedi'i halogi i gynaliadwyedd.

Cynlluniwyd rhaglen ein gwaith maes i roi'r ystod ehangaf o brofiadau maes i fyfyrwyr sy'n gysylltiedig ag addysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Byddwch yn gwneud prosiect mawr dros yr haf rhwng yr ail a’r drydedd flwyddyn, sy'n adeiladu ar hyfforddiant drwy gydol y flwyddyn – ac fel Gwyddonwyr Daearegol byddwch naill ai'n gwneud prosiect annibynnol neu’n ymgymryd â lleoliad gwaith annibynnol gyda chwmni.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r rhaglen radd wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Mae Caerdydd yn lle ardderchog i astudio Geowyddorau Amgylcheddol gan ei fod mewn tirlun naturiol eithriadol, sydd â hanes diwydiannol maith.
 • Roedd 90% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
Second year students analysing water samples in the Corrwg Valley.

Mae'r cwrs pedair blynedd MESci hwn yn radd gymhwysol a fydd yn eich herio i feddwl yn gyfannol am bynciau sy'n amrywio o ansawdd dŵr i esblygiad y dirwedd, o esblygiad y biosffer i newid yn yr hinsawdd ac o dir wedi'i halogi i gynaliadwyedd.

Cynlluniwyd rhaglen ein gwaith maes i roi'r ystod ehangaf o brofiadau maes i fyfyrwyr sy'n gysylltiedig ag addysgu yn yr ystafell ddosbarth. Mae'r MESci yn eich galluogi hefyd i ymgymryd â phrosiect ymchwil arbenigol mewn maes o'ch dewis chi.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r rhaglen radd wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Mae Caerdydd yn lle ardderchog i astudio Geowyddorau Amgylcheddol gan ei fod mewn tirlun naturiol eithriadol, sydd â hanes diwydiannol maith.
 • Roedd 90% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
Second year students analysing water samples in the Corrwg Valley.

Mae'r cwrs pedair blynedd MESci hwn yn radd gymhwysol a fydd yn eich herio i feddwl yn gyfannol am bynciau sy'n amrywio o ansawdd dŵr i esblygiad y dirwedd, o esblygiad y biosffer i newid yn yr hinsawdd ac o dir wedi'i halogi i gynaliadwyedd.

Mae'n eich galluogi i ymgymryd â phrosiect ymchwil arbenigol mewn maes o'ch dewis ac yn eich galluogi i wneud eich trydedd flwyddyn o astudio mewn prifysgol dramor. Nodwedd arbennig o'r cwrs hwn yw mai mewn sefydliad tramor y cewch chi’r credydau a’r graddau ar gyfer Blwyddyn Tri yr asesiad o’ch gradd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r rhaglen radd wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Mae Caerdydd yn lle ardderchog i astudio Geowyddorau Amgylcheddol gan ei fod mewn tirlun naturiol eithriadol, sydd â hanes diwydiannol maith.
 • Roedd 90% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).
Second year students analysing water samples in the Corrwg Valley.

Mae'r cwrs pedair blynedd hwn yn cynnwys blwyddyn o waith mewn diwydiant, fel bod modd i chi gael profiad gwerthfawr yn gweithio mewn cwmni neu sefydliad perthnasol yn ogystal â chwblhau eich astudiaethau academaidd.

Mae'n radd gymhwysol a fydd yn eich herio i feddwl yn gyfannol am bynciau sy'n amrywio o ansawdd dŵr i esblygiad y dirwedd, o esblygiad y biosffer i newid yn yr hinsawdd ac o dir wedi'i halogi i gynaliadwyedd.

Ffeithiau allweddol

 • Mae’r rhaglen radd wedi’i hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol.
 • Mae Caerdydd yn lle ardderchog i astudio Geowyddorau Amgylcheddol gan ei fod mewn tirlun naturiol eithriadol, sydd â hanes diwydiannol maith.
 • Roedd 90% o’n graddedigion mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach ymhen chwe mis ar ôl graddio yn ôl yr arolwg diweddaraf (2015/16).

Mae gwleidyddiaeth yn bwnc diddorol sy'n cael effaith sylweddol ar ein bywydau bob dydd. Mae’r rhaglen hon yn eich galluogi chi i archwilio sut mae seneddau a llywodraethau yn gweithio a gwerthuso syniadau gwleidyddol fel pŵer, rhyddid, democratiaeth, gwrthdaro, cyfreithlondeb neu atebolrwydd yn ogystal ag ymgorffori cysylltiadau rhyngwladol.

Nod y radd hon yw rhoi dealltwriaeth ardderchog i chi o wleidyddiaeth a llywodraeth gan roi’r sgiliau deallusol a chyfathrebu cysylltiedig i chi ar yr un pryd a fydd o werth i chi p’un ai a fyddwch yn gweithio yn y llywodraeth neu yn y sector preifat neu'r sector gwirfoddol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae gennym gysylltiadau academaidd dihafal â Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn ogystal â pherthynas hir-sefydledig â sefydliadau fel Senedd San Steffan, yr Undeb Ewropeaidd a NATO.
 • Mae ein statws unigryw yn rhoi'r cyfle i ychwanegu at eich dysgu drwy ymgysylltu â’r rhai sy'n gwneud penderfyniadau gwleidyddol yn y byd go iawn.
 • Roedd 97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu'n astudio ymhellach chwe mis ar ôl graddio.
Social sciences

Mae astudio gwleidyddiaeth gyda chymdeithaseg yn eich galluogi i gaffael dealltwriaeth eang o gymdeithas, yn rhoi dealltwriaeth arbennig i chi o wleidyddiaeth a llywodraeth ac yn rhoi arfau hanfodol i chi ar gyfer dadansoddi holl agweddau o ymddygiad cymdeithasol hefyd.

Cewch archwilio sut y mae seneddau a llywodraethau'n gweithio, ochr yn ochr ag astudio bywyd cymdeithasol fel a geir mewn grwpiau, sefydliadau a chymdeithasau.

Ffeithiau allweddol

 • Mae modiwlau gwleidyddiaeth yn eich gc yn dadansoddi syniadau gwleidalluogi i archwilio sut mae seneddau a llywodraethau yn gweithredu ayddol fel pŵer, rhyddid a gwrthdaro democrataidd.
 • Bydd modiwlau cymdeithaseg yn astudio bywyd cymdeithasol fel y’i gwelir mewn grwpiau, sefydliadau a chymdeithasau.
 • Cyfle i ddysgu mewn Ysgol sydd 3ydd yn y DU ar gyfer ansawdd ymchwil mewn Cymdeithaseg ac yn 5ed ar gyfer Addysg

Nod y radd hon yw rhoi dealltwriaeth ardderchog i chi o wleidyddiaeth a llywodraethu ar lefel genedlaethol a rhyngwladol gan ganiatáu i chi ddysgu iaith dramor hefyd a fydd o werth i chi p’un ai a fyddwch yn gweithio yn y llywodraeth neu yn y sector preifat neu'r sector gwirfoddol.

Mae Cysylltiadau Rhyngwladol yn gangen o’r Gwyddorau Gwleidyddol sy'n archwilio rôl gwladwriaethau, cyngrheiriau rhyngwladol, sefydliadau anllywodraethol a chwmnïau amlwladol mewn byd sy'n mynd yn fwy a mwy eang.

Yn yr un modd â'r cwrs cyfatebol heb gynnwys iaith, bydd gennych gyfle i astudio materion hollbwysig mewn gwleidyddiaeth fyd-eang, megis gwleidyddiaeth diogelwch rhyngwladol a rôl hawliau dynol yn ein byd heddiw.

Ffeithiau allweddol

 • Mae hwn yn gyfle i gyfuno gwleidyddiaeth â medrusrwydd mewn iaith fodern heb orfod treulio blwyddyn dramor.
 • Mae gennym gysylltiadau academaidd dihafal â Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn ogystal â pherthynas hir-sefydledig â sefydliadau fel Senedd San Steffan, yr Undeb Ewropeaidd a NATO.
 • Roedd 97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu'n astudio ymhellach chwe mis ar ôl graddio.

Mae arbenigedd mewn gwleidyddiaeth a'r llywodraeth, ynghyd â bod yn rhugl yn Sbaeneg yn agor drysau i amrywiaeth eang o lwybrau gyrfa.

Mae maes gwleidyddiaeth yn eich galluogi i archwilio sut mae seneddau a llywodraethau’n gweithredu a gwerthuso syniadau gwleidyddol megis pŵer, rhyddid, democratiaeth, gwrthdaro, cyfreithlondeb ac atebolrwydd, ac mae’n cynnwys cysylltiadau rhyngwladol hefyd.

Sbaeneg yw'r ail iaith fwyaf yn y byd o ran nifer ei siaradwyr. Mae dros 400 miliwn o bobl yn siarad Sbaeneg mewn dros 20 o wledydd ledled y byd, ac mae’n un o’r ieithoedd mwyaf defnyddiol ym myd busnes a hamdden fel ei gilydd. Mae'n agor drysau i amrywiaeth fywiog ac amrywiol o brofiadau diwylliannol.

Rydyn ni’n cynnig Sbaeneg i fyfyrwyr lefel uwch a dechreuwyr.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Sbaeneg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Mae gennym gysylltiadau academaidd dihafal â Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn ogystal â pherthynas hir-sefydledig â sefydliadau fel Senedd San Steffan, yr Undeb Ewropeaidd a NATO.
 • Gan ddibynnu ar eich gradd, gallwch ddewis astudio, addysgu neu weithio ar leoliad mewn gwahanol leoliadau ledled y byd yn eich trydedd flwyddyn.
Social Sciences Building

Mae ein BSc Gwyddorau Cymdeithasol yn eich galluogi i astudio ar draws sbectrwm y gwyddorau cymdeithasol yn un o ganolfannau mwyaf a mwyaf llwyddiannus y DU ym maes y gwyddorau cymdeithasol.

Mae'r rhaglen hyblyg hon yn eich galluogi i ddilyn dull rhyngddisgyblaethol o astudio, gan ddilyn modiwlau ym maes Troseddeg, Addysg, Seicoleg, Cymdeithaseg, Dadansoddeg Gymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i ddysgu mewn Ysgol sydd 3ydd yn y DU ar gyfer ansawdd ymchwil mewn Cymdeithaseg ac yn 5ed ar gyfer Addysg.
 • Y dewis i naill ai gael blas ar ystod eang o bynciau o'r opsiynau amrywiol sydd ar gael, neu drefnu eich astudiaethau yn ôl themâu.
 • Nifer fach iawn o fodiwlau craidd a'r hyblygrwydd i ddewis a dethol modiwlau o'r rhaglenni israddedig eraill a gynigir gan Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Mae ein gradd Gwyddorau Biofeddygol yn eang ac yn cwmpasu nifer o bynciau biolegol fel ffisioleg dynol, strwythur dynol, ffarmacoleg, biocemeg, geneteg a microbioleg.

Caiff y cwrs ei lywio gan yr ystod eang o ymchwil biofeddygol a wneir yn Ysgol y Biowyddorau ac yn Ysbyty Athrofaol Cymru, sy'n eich galluogi i gael eich hyfforddi mewn pynciau cyfoes fel bioleg canser, bôn-gelloedd, peirianneg meinwe, therapi genynnau, afiechydon niwro-ddirywiol a llawer mwy.

Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biofeddygol (Anatomi) neu BSc Gwyddorau Biofeddygol (Ffisioleg).

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae'r Ysgol yn Gartref i'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, a'r Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.
 • Ni yw rhif 6 yn y DU ar gyfer Anatomi a Ffisioleg (The Complete University Guide 2018)

Gyda hyfforddiant mewn technegau ymchwil datblygedig, mae ein cwrs Meistr integredig yn archwilio ffiniau gwybodaeth Biocemeg, ac mae'n rhoi sail ragorol i yrfa mewn ymchwil wyddonol yn y dyfodol.

Mae ein gradd Gwyddorau Biofeddygol yn eang a chaiff y cwrs ei lywio gan yr ystod eang o ymchwil biofeddygol a wneir yn yr Ysgol Biowyddorau ac yn Ysbyty Athrofaol Cymru, sy'n eich galluogi i gael eich hyfforddi mewn pynciau cyfoes fel bioleg canser, bôn-gelloedd, peirianneg meinwe, therapi genynnau, afiechydon niwro-ddirywiol a llawer mwy.

Yn y flwyddyn olaf, cewch gyfle i gwblhau prosiect ymchwil estynedig mewn labordy ymchwilio gweithredol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae'r Ysgol yn gartref i'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Ewropeaidd, a'r Sefydliad Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.
 • Ni yw rhif 6 yn y DU ar gyfer Anatomi a Ffisioleg (The Complete University Guide 2018)

Mae ein gradd Gwyddorau Biofeddygol yn eang ac yn cwmpasu nifer o bynciau biolegol fel ffisioleg dynol, strwythur dynol, ffarmacoleg, biocemeg, geneteg a microbioleg.

Caiff y cwrs ei lywio gan yr ystod eang o ymchwil biofeddygol a wneir yn Ysgol y Biowyddorau ac yn Ysbyty Athrofaol Cymru, sy'n eich galluogi i gael eich hyfforddi mewn pynciau cyfoes fel bioleg canser, bôn-gelloedd, peirianneg meinwe, therapi genynnau, afiechydon niwro-ddirywiol a llawer mwy.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.

Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r bedwaredd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biofeddygol (Anatomi) neu BSc Gwyddorau Biofeddygol (Ffisioleg).

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu aros gyda'ch cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae'r Ysgol yn Gartref i'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, a'r Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.
 • Ni yw rhif 6 yn y DU ar gyfer Anatomi a Ffisioleg (The Complete University Guide 2018)

Mae ein gradd Gwyddorau Biolegol yn rhoi’r dewis a’r hyblygrwydd gorau posib, yn cynnig amrywiaeth eang o bynciau i astudio gan gynnwys: bioleg anifeiliaid a phlanhigion, microbioleg, geneteg, bioleg systemau, ecoleg, clefydau, ymddygiad, niwrowyddoniaeth, bioleg celloedd, datblygiad ac esblygiad.

Gallwch ddewis dilyn cwrs maes, wedi ei leoli yn y DU neu dramor.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.

Gan ddibynnu ar ba fodiwlau rydych yn eu dewis drwy gydol y cwrs, efallai byddwch yn dewis graddio â gradd fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc Gwyddorau Biofeddygol (Sŵoleg).

Mae’r flwyddyn ragarweiniol yn cwmpasu pynciau allweddol mewn bioleg, cemeg a mathemateg ac wedi’i ddylunio ar gyfer myfyrwyr nad oes ganddynt ddigon o gefndir mewn gwyddoniaeth i ffynnu ar gwrs gradd BSc.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn aros yn hyblyg hyd at y trydedd flwyddyn. Gallwch ddewis i aros gyda’ch gradd cofrestru wreiddiol, neu ddewis cwrs biowyddorau arall sydd yn gweddu i’ch diddordebau academaidd.
 • Mae'r Ysgol yn gartref i'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Ewropeaidd, a'r Sefydliad Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.
 • Rydym yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau maes yn y DU a thramor i roi profiad ymarferol hanfodol o dechnegau modern a sgiliau ymarferol ym maes bioleg.

Mae ein gradd Gwyddorau Biofeddygol yn eang ac yn cwmpasu nifer o bynciau biolegol fel ffisioleg dynol, strwythur dynol, ffarmacoleg, biocemeg, geneteg a microbioleg.

Caiff y cwrs ei lywio gan yr ystod eang o ymchwil biofeddygol a wneir yn Ysgol y Biowyddorau ac yn Ysbyty Athrofaol Cymru, sy'n eich galluogi i gael eich hyfforddi mewn pynciau cyfoes fel bioleg canser, bôn-gelloedd, peirianneg meinwe, therapi genynnau, afiechydon niwro-ddirywiol a llawer mwy.

Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biofeddygol (Anatomi) neu BSc Gwyddorau Biofeddygol (Ffisioleg).

Mae'r flwyddyn ragarweiniol yn cwmpasu pynciau allweddol mewn Bioleg, Cemeg a Mathemateg, a'i bwriad yw darparu'r wybodaeth wyddonol sydd ei hangen ar fyfyrwyr heb gefndir digonol mewn gwyddoniaeth i lwyddo yn y cwrs gradd BSc.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae'r Ysgol yn gartref i'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, a'r Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.
 • Ni yw rhif 6 yn y DU ar gyfer Anatomi a Ffisioleg (The Complete University Guide 2018)

Mae ein gradd Gwyddorau Biofeddygol yn eang ac yn cwmpasu nifer o bynciau biolegol fel ffisioleg dynol, strwythur dynol, ffarmacoleg, biocemeg, geneteg a microbioleg.

Caiff y cwrs ei lywio gan yr ystod eang o ymchwil biofeddygol a wneir yn yr Ysgol Biowyddorau ac yn Ysbyty Athrofaol Cymru, sy'n eich galluogi i gael eich hyfforddi mewn pynciau cyfoes fel bioleg canser, bôn-gelloedd, peirianneg meinwe, therapi genynnau, afiechydon niwro-ddirywiol a llawer mwy.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.


Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r bedwaredd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biofeddygol (Anatomi) neu BSc Gwyddorau Biofeddygol (Ffisioleg). Mae'r flwyddyn ragarweiniol yn cwmpasu pynciau allweddol mewn Bioleg, Cemeg a Mathemateg, a'i bwriad yw darparu'r wybodaeth wyddonol sydd ei hangen ar fyfyrwyr heb gefndir digonol mewn gwyddoniaeth i lwyddo yn y cwrs gradd BSc.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae'r Ysgol yn Gartref i'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, a'r Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.
 • Ni yw rhif 6 yn y DU ar gyfer Anatomi a Ffisioleg (The Complete University Guide 2018)

Mae'r radd yn y Gwyddorau Biolegol yn darparu dewis a hyblygrwydd eang dros ben, ac mae'n cynnig dewis amrywiol o bynciau i'w hastudio, gan gynnwys: bioleg anifeiliaid a phlanhigion, microfioleg, geneteg, bioleg systemau, ecoleg, clefydau, ymddygiad, niwrowyddoniaeth, bioleg celloedd, datblygiad ac esblygiad.

Hefyd, gallwch ddewis dilyn cwrs maes, wedi ei leoli yn y DU neu dramor.

Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc Gwyddorau Biolegol (Swoleg).

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'r arwain Sefydliad Mannau Cynaliadwy a Sefydliad Ymchwil Dŵr y Brifysgol, sy'n eich galluogi i gael ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant cyffrous.
 • Mae gennym nifer o gyrsiau maes yn y DU a thramor er mwyn rhoi profiad ymarferol i chi o dechnegau modern a sgiliau ymarferol bioleg maes.

Gyda hyfforddiant mewn technegau ymchwil datblygedig, mae ein cwrs Meistr integredig yn archwilio ffiniau gwybodaeth Biocemeg, ac mae'n rhoi sail ragorol i yrfa mewn ymchwil wyddonol yn y dyfodol.

Mae'r radd yn y Gwyddorau Biolegol yn darparu dewis a hyblygrwydd eang dros ben, sy'n eich galluogi i deilwra eich gradd i'ch diddordebau wrth iddynt ddatblygu. Gallwch ddewis o ystod amrywiol o bynciau i'w hastudio, gan gynnwys: bioleg anifeiliaid a phlanhigion, microfioleg, geneteg, bioleg systemau, ecoleg, clefydau, ymddygiad, niwrowyddoniaeth, bioleg celloedd, datblygiad ac esblygiad.

Hefyd, gallwch ddewis dilyn cwrs maes, wedi ei leoli yn y DU neu dramor. Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn cael cyfle i gwblhau prosiect ymchwil estynedig mewn labordy ymchwilio gweithredol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'n arwain Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddi cyffrous.
 • Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau maes yn y DU a thramor er mwyn rhoi profiad ymarferol i chi o dechnegau modern a sgiliau ymarferol bioleg maes.

Mae'r radd yn y Gwyddorau Biolegol yn darparu dewis a hyblygrwydd eang dros ben, ac mae'n cynnig dewis amrywiol o bynciau i'w hastudio, gan gynnwys: bioleg anifeiliaid a phlanhigion, microfioleg, geneteg, bioleg systemau, ecoleg, clefydau, ymddygiad, niwrowyddoniaeth, bioleg celloedd, datblygiad ac esblygiad.

Hefyd, gallwch ddewis dilyn cwrs maes, wedi ei leoli yn y DU neu dramor.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.

Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc Gwyddorau Biolegol (Swoleg).

Mae'r flwyddyn ragarweiniol yn cwmpasu pynciau allweddol mewn Bioleg, Cemeg a Mathemateg, a'i bwriad yw darparu'r wybodaeth wyddonol sydd ei hangen ar fyfyrwyr heb gefndir digonol mewn gwyddoniaeth i lwyddo yn y cwrs gradd BSc.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae'r Ysgol yn gartref i'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd, a'r Sefydliad Niwrowyddoniaeth a Iechyd Meddwl, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant.
 • Mae gennym nifer o gyrsiau maes yn y DU a thramor er mwyn rhoi profiad ymarferol i chi o dechnegau modern a sgiliau ymarferol bioleg maes.

Mae'r radd yn y Gwyddorau Biolegol yn darparu dewis a hyblygrwydd eang dros ben, ac mae'n cynnig dewis amrywiol o bynciau i'w hastudio, gan gynnwys: bioleg anifeiliaid a phlanhigion, microfioleg, geneteg, bioleg systemau, ecoleg, clefydau, ymddygiad, niwrowyddoniaeth, bioleg celloedd, datblygiad ac esblygiad.

Hefyd, gallwch ddewis dilyn cwrs maes, wedi ei leoli yn y DU neu dramor.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil.

Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r bedwaredd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc Gwyddorau Biolegol (Swoleg).

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'n arwain Sefydliad Mannau Cynaliadwy a Sefydliad Ymchwil Dŵr y Brifysgol, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant cyffrous.
 • Mae gennym nifer o gyrsiau maes yn y DU a thramor sy'n rhoi profiad ymarferol i chi o dechnegau modern a sgiliau ymarferol bioleg maes.

Gyda hyfforddiant mewn technegau ymchwil datblygedig, mae ein cwrs Meistr integredig yn archwilio ffiniau gwybodaeth Biocemeg, ac mae'n rhoi sail ragorol i yrfa mewn ymchwil wyddonol yn y dyfodol.

Mae'r radd yn y Gwyddorau Biolegol yn darparu dewis a hyblygrwydd eang dros ben, sy'n eich galluogi i deilwra eich gradd i'ch diddordebau wrth iddynt ddatblygu. Gallwch ddewis o ystod amrywiol o bynciau i'w hastudio, gan gynnwys: bioleg anifeiliaid a phlanhigion, microfioleg, geneteg, bioleg systemau, ecoleg, clefydau, ymddygiad, niwrowyddoniaeth, bioleg celloedd, datblygiad ac esblygiad. Hefyd, gallwch ddewis dilyn cwrs maes, wedi ei leoli yn y DU neu dramor.

Byddwch yn treulio trydedd flwyddyn eich cwrs ar leoliad gwaith proffesiynol mewn sefydliad academaidd neu fasnachol allanol. Bydd hyn yn ymestyn y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi eu hennill trwy gydol eich cwrs gradd, ac yn rhoi i chi brofiad gwerthfawr o lygad y ffynnon o weithio mewn amgylchedd ymchwil. Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn cael cyfle i gwblhau prosiect ymchwil estynedig mewn labordy ymchwilio gweithredol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'n arwain Y Sefydliadau Ymchwil Mannau Cynaliadwy ac Ymchwil Dŵr, sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddi cyffrous.
 • Mae gennym amrywiaeth o gyrsiau maes yn y DU a thramor er mwyn rhoi profiad ymarferol i chi o dechnegau modern a sgiliau ymarferol bioleg maes.

Mae'r radd yn y Gwyddorau Biolegol yn darparu dewis a hyblygrwydd eang dros ben, ac mae'n cynnig dewis amrywiol o bynciau i'w hastudio, gan gynnwys: bioleg anifeiliaid a phlanhigion, microfioleg, geneteg, bioleg systemau, ecoleg, clefydau, ymddygiad, niwrowyddoniaeth, bioleg celloedd, datblygiad ac esblygiad.

Hefyd, gallwch ddewis dilyn cwrs maes, wedi ei leoli yn y DU neu dramor.

Gan ddibynnu ar ba modiwlau rydych yn eu dewis yn yr ail a'r drydedd flwyddyn, efallai byddwch yn dewis graddio mewn rhaglen fwy arbenigol mewn BSc Gwyddorau Biolegol (Geneteg) neu BSc Gwyddorau Biolegol (Swoleg).

Mae'r flwyddyn ragarweiniol yn cwmpasu pynciau allweddol mewn Bioleg, Cemeg a Mathemateg, a'i bwriad yw darparu'r wybodaeth wyddonol sydd ei hangen ar fyfyrwyr heb gefndir digonol mewn gwyddoniaeth i lwyddo yn y cwrs gradd BSc.

Ffeithiau allweddol

 • Mae teitl eich gradd yn parhau i fod yn hyblyg hyd nes y drydedd flwyddyn. Gallwch benderfynu cadw at eich cofrestriad gradd gwreiddiol, neu ddewis un o'n cyrsiau biowyddorau eraill sy'n fwy addas ar gyfer eich diddordebau academaidd chi.
 • Mae gan yr Ysgol Ganolfan Maes yn Borneo, ac mae'n arwain Sefydliad Mannau Cynaliadwy a Sefydliad Ymchwil Dŵr y Brifysgol,sy'n eich galluogi i fanteisio ar ystod eang o gyfleoedd hyfforddiant cyffrous.
 • Mae gennym nifer o gyrsiau maes yn y DU a thramor er mwyn rhoi profiad ymarferol i chi o dechnegau modern a sgiliau ymarferol bioleg maes.
Social Sciences Building

Mae'r rhaglen yn gyfle gwirioneddol unigryw i astudio seicoleg fel arbenigedd unigryw ym maes y gwyddorau cymdeithasol yn un o ganolfannau mwyaf y DU ac un o'r rhai mwyaf llwyddiannus ym maes y gwyddorau cymdeithasol.

Mae'r rhaglen hon yn eich galluogi i feithrin amrywiaeth o sgiliau a gwybodaeth ar faterion megis newid cymdeithasol, rhyw, dosbarth ac ethnigrwydd, ochr yn ochr â datblygu dealltwriaeth feirniadol o seicoleg.

Mae'r rhaglen yn gyfle i gynnal astudiaeth academaidd o’r pethau a welwn yn ein bywydau cymdeithasol o ddydd i ddydd ac mae achrediad Cymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) yn agor ystod o gyfleoedd ôl-raddedig.
Hebe Fletcher, BSc Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol

Ffeithiau allweddol

 • Yr unig gwrs o'i fath ar hyn o bryd yn y Deyrnas Unedig.
 • Mae’n cael ei chydnabod gan Gymdeithas Seicolegol Prydain (BPS) yn sail ar gyfer aelodaeth raddedig - y man cychwyn ar gyfer gyrfa ym myd seicoleg.
 • Cyfle i ddysgu mewn Ysgol sy’n 3ydd yn y DU am ansawdd ymchwil mewn Cymdeithaseg ac yn 5ed ar gyfer Addysg.

Mae ein gradd BA Hanes yn eich galluogi i ddysgu am fydoedd gwahanol iawn pobl y gorffennol, a deall y presennol yn well.

Mae’n rhoi cipolwg i chi ar brosesau newid o'r cyfnod modern cynnar i'r cyfnod modern. Efallai byddwch yn astudio hanes cymdeithasau mewn rhannau amrywiol o'r byd, gan gynnwys India, Tsieina, yr Almaen, Ffrainc, Rwsia, Prydain a Chymru.

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Hanes yn 17eg yn y DU am ansawdd ei ymchwil.

“The calibre of the tutors and lecturers at Cardiff is incredible. I wanted to do a joint honours course because it meant I would get to continue studying the two subjects I love the most, and Cardiff has great English and History departments. I was able to spend my entire second year abroad, which allowed me to study US and Native American history where it all happened. It was a truly incredible opportunity!”
Enfys, English Literature and History,

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Mae ein modiwl cyflogadwyedd newydd wedi'i gynllunio i feithrin sgiliau cyflogadwyedd y gallwch eu defnyddio mewn ystod o yrfaoedd proffesiynol a graddedig.
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.

Mae ein gradd BA Hanes yn eich galluogi i ddysgu am fydoedd gwahanol iawn pobl y gorffennol, a deall y presennol yn well.

Mae’n rhoi cipolwg i chi ar brosesau newid o'r cyfnod modern cynnar i'r cyfnod modern. Efallai byddwch yn astudio hanes cymdeithasau mewn rhannau amrywiol o'r byd, gan gynnwys India, Tsieina, yr Almaen, Ffrainc, Rwsia, Prydain a Chymru.

Mae Hanes yng Nghaerdydd yn radd gyffrous, ac o’r radd flaenaf sy’n eich addysgu i ddod yn ddysgwr ac yn ymchwilydd annibynnol o dan arweiniad ein staff academaidd cyfeillgar.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Hanes yn 17eg yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Rydym ni'n darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd wedi'u teilwra drwy gydol y flwyddyn a gallwn eich helpu chi i gwrdd â'ch uchelgais gyrfa drwy amrywiaeth o weithgareddau â ffocws penodol.
Social Sciences Building

Mae astudio Hanes a Chymdeithaseg yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gyfuno'r astudiaeth ddiddorol o hanes, wrth astudio cymdeithas yn ehangach a'r prosesau cymdeithasol y tu fewn iddi.

Mae’r modiwlau hanes yn eich galluogi i ddysgu am fydoedd gwahanol iawn pobl y gorffennol ac i ddeall y presennol yn well. Mae modiwlau cymdeithaseg yn astudio bywyd cymdeithasol fel y’i gwelir mewn grwpiau, sefydliadau a chymdeithasau.

Ffeithiau allweddol

 • Cyfle i ddysgu mewn Ysgol sydd 3ydd yn y DU ar gyfer ansawdd ymchwil mewn Cymdeithaseg ac yn 5ed ar gyfer Addysg. Mae modiwlau hanes yn eich galluogi i ddysgu am fydoedd gwahanol iawn pobl y gorffennol ac i ddeall y presennol yn well.
 • Bydd modiwlau cymdeithaseg yn astudio bywyd cymdeithasol fel y’i gwelir mewn grwpiau, sefydliadau a chymdeithasau.
 • Mae'r modiwlau a gynigir yn adlewyrchu diddordebau ymchwil y staff, fel addysgu, gwaith a globaleiddio, bywyd bob dydd a threfol a'r cyfryngau cymdeithasol.

Mae BA Hanes a Sbaeneg (cydanrhydedd) yn galluogi myfyrwyr i gyfuno astudio'r cwrs Hanes diddorol â'r iaith Ewropeaidd boblogaidd, Sbaeneg.

Efallai byddwch yn astudio hanes cymdeithasau mewn rhannau amrywiol o'r byd, gan gynnwys India, Tsieina, yr Almaen, Ffrainc, Rwsia, Prydain a Chymru. Yn anad dim, byddwch yn dysgu sut i 'wneud hanes' dros eich hun a meithrin y math o sgiliau y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi.

Sbaeneg yw'r ail iaith fwyaf yn y byd o ran nifer ei siaradwyr. Mae mwy na 400 miliwn o bobl yn siarad Sbaeneg mewn mwy nag 20 o wledydd ledled y byd, ac mae’n un o’r ieithoedd mwyaf defnyddiol ym myd busnes a hamdden fel ei gilydd. Mae'n agor drysau i amrywiaeth fywiog ac amrywiol o brofiadau diwylliannol.

Yn rhan o’r rhaglen gydanrhydedd hon, byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn gweithio neu’n astudio dramor yn Sbaen, neu mewn gwlad lle caiff Sbaeneg ei siarad – a chael eich trwytho yn yr iaith a’r diwylliant.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

Ers olion cynharaf bodolaeth dynol ryw, mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth). Mae ein rhaglen Hanes yn rhoi mewnwelediad i chi o sut mae pethau wedi newid ers y byd hynafol, a hyd at y cyfnod modern.

Gallwch astudio hanes cymdeithasau mewn rhannau amrywiol o'r byd, gan gynnwys India, Tsieina, yr Almaen, Ffrainc, Rwsia, Prydain a Chymru. Yn bennaf oll, byddwch yn dysgu sut i 'wneud hanes' eich hun, ac yn meithrin sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

In the latest Research Excellence Framework, History was ranked 17th in the UK for the quality of its research, whilst Religious Studies and Theology ranked 10th.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.

Mae Hanes ym Mhrifysgol Caerdydd yn eich galluogi i ddysgu am fydoedd tra gwahanol pobl y gorffennol a deall y presennol yn well, tra bod Athroniaeth yn archwilio realiti, gwybodaeth a moeseg, o’r Groegiaid Hynafol i foderniaeth.

Mae Hanes yn rhoi cipolwg i chi ar brosesau newid o'r cyfnod canoloesol i'r cyfnod modern. Efallai byddwch yn astudio hanes cymdeithasau mewn rhannau amrywiol o'r byd, gan gynnwys India, Tsieina, yr Almaen, Ffrainc, Rwsia, Prydain a Chymru.

Mae Athroniaeth yn nodedig o fewn Grŵp Russell am ein pwyslais ar foeseg a'n cydbwysedd gofalus rhwng y traddodiadau Angloffon ac Ewropeaidd.

Arweinir ein haddysgu gan ymchwil. Rydym yn yr 20 uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil mewn Hanes ac yn bedwerydd yn genedlaethol am effaith ein hymchwil mewn Athroniaeth yn y byd ehangach (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ffeithiau allweddol

 • Rydym ni'n darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd wedi'u teilwra drwy gydol y flwyddyn a gallwn eich helpu chi i gwrdd â'ch uchelgais gyrfa drwy amrywiaeth o weithgareddau â ffocws penodol.
 • Mae ein modiwl cyflogadwyedd newydd wedi'i gynllunio i feithrin sgiliau cyflogadwyedd y gallwch eu defnyddio mewn ystod o yrfaoedd proffesiynol a graddedig.

Mae ein BA Hanes yn rhoi mewnwelediad i chi i sut mae pethau wedi newid ers yr henfyd, a hyd at y cyfnod modern.

Gallwch astudio hanes cymdeithasau mewn rhannau amrywiol o'r byd, gan gynnwys India, Tsieina, yr Almaen, Ffrainc, Rwsia, Prydain a Chymru. Yn bennaf oll, byddwch yn dysgu sut i 'wneud hanes' eich hun, ac yn meithrin sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Rhaglen radd pedair blynedd yw hon gyda blwyddyn o astudio dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Hanes yn 17eg yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn

Mae ein BA mewn Hanes gyda Hanes Cymru'n cynnig cyfle unigryw i arbenigo mewn agweddau o orffennol Cymru ochr yn ochr ag astudio themâu a chyfnodau ehangach.

Bydd yn eich galluogi i osod Cymru yn ei chyd-destun, yn ogystal â myfyrio ar gyfraniadau Cymru i ddatblygiadau hanesyddol ar raddfa fwy. Byddwch yn cael eich addysgu gan academyddion uchel eu parch sy'n arbenigo mewn meysydd fel mudo o Gymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif, y Dirwasgiad rhwng y rhyfeloedd ac effaith sosialaeth.

Maes arbenigedd arall yw'r Gymru fodern gynnar, lle mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys natur hunaniaeth Gymreig mewn cyfnod o drawsnewid gwleidyddol a chrefyddol, a natur troseddu a chosbi.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Hanes yn 17eg yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.

Mae'r rhaglen integredig hon yn cwmpasu'r bydoedd Canoldirol ac Ewropeaidd o'r Oes Efydd hyd at ddiwedd y cyfnod canoloesol.

Ei nod yw datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau Groeg, Rhufain a chanoloesol, sy'n gwbl wahanol i gymdeithasau diwydiannol modern, ond sydd wedi cael dylanwad dwys a pharhaus ar ddatblygiad dilynol cymdeithasau a diwylliannau Ewrop, a llawer mwy.

Rhaglen radd pedair blynedd yw hon gyda blwyddyn o astudio dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn
 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Hanes yn 17eg yn y DU am ansawdd ei ymchwil.

Mae Hanes a Gwleidyddiaeth yn gyfuniad sydd wedi hen ennill ei dir o bynciau addas i’w hastudio gyda'i gilydd. Mae gwleidyddiaeth fel maes astudio yn datblygu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o lywodraethau, llywodraethu a chymdeithasau.

Mae gwleidyddiaeth yn ganolog i’n bywydau bob dydd. Mae’n archwilio pobl a phŵer ac yn cynnwys drama a digwyddiadau o bwys mawr heddiw, ac yn hanesyddol. Meddyliwch am y frwydr etholiadol rhwng y Chwith a’r Dde, pŵer chwarae’r Rhyfel Oer, a menter fawr y broses integreiddio Ewropeaidd.

Mae astudio hanes yn eich galluogi chi i ddysgu am y gwahanol fathau o bobl yn y gorffennol ac i ddeall y presennol yn well. Mae hanes yn rhoi gwybodaeth i chi am y broses o newid o Hen Roeg a Rhufain drwy’r cyfnod Canoloesol i’r oes fodern. Gallwch astudio hanes cymdeithasau mewn rhannau amrywiol o’r byd, o India a Tsieina, i’r Almaen a Ffrainc, i Brydain, Cymru a Chaerdydd.

Ffeithiau allweddol

 • Cysylltiadau academaidd heb eu hail â Chynulliad Cenedlaethol Cymru drwy Ganolfan Llywodraethiant Cymru a pherthnasoedd hirsefydlog â sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol fel senedd San Steffan, yr Undeb Ewropeaidd a NATO. Mae’r statws unigryw hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddysgu mwy drwy ymwneud â phobl sy'n gwneud penderfyniadau gwleidyddol yn y byd go iawn.
 • Roedd 93% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu'n astudio ymhellach chwe mis ar ôl graddio.

Mae'r rhaglen hon yn archwilio'r byd Groegaidd-Rufeinig, o'r Oes Efydd Aegeaidd i gwymp yr Ymerodraeth Rufeinig yn y gorllewin, a'i goroesiad yn y dwyrain fel Ymerodraeth Bysantiwm.

Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau Groeg a Rhufain, sy'n gwbl wahanol i gymdeithasau diwydiannol modern, ond sydd wedi cael dylanwad dwys a pharhaus ar ddatblygiad dilynol cymdeithasau a diwylliannau Ewrop, a llawer mwy.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.

Mae'r rhaglen hon yn archwilio'r byd Groegaidd-Rufeinig, o'r Oes Efydd Aegeaidd i gwymp yr Ymerodraeth Rufeinig yn y gorllewin, a'i goroesiad yn y dwyrain fel Ymerodraeth Bysantiwm.

Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau Groeg a Rhufain, sy'n gwbl wahanol i gymdeithasau diwydiannol modern, ond sydd wedi cael dylanwad dwys a pharhaus ar ddatblygiad dilynol cymdeithasau a diwylliannau Ewrop, a llawer mwy.

Ffeithiau allweddol

 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn rhagorol yn rhyngwladol neu yn arwain y byd yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (2014).
 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).

Archwiliwch y byd Groegaidd-Rufeinig, o'r Oes Efydd Aegeaidd i gwymp yr Ymerodraeth Rufeinig yn y gorllewin, a'i goroesiad yn y dwyrain fel Ymerodraeth Bysantiwm.

Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau Groeg a Rhufain, sy'n gwbl wahanol i gymdeithasau diwydiannol modern, ond sydd wedi cael dylanwad dwys a pharhaus ar ddatblygiad dilynol cymdeithasau a diwylliannau Ewrop, a llawer mwy.

O ran yr elfen Hanes, byddwch yn canolbwyntio ar Ynysoedd Prydain, Ewrop, yr Aifft a dwyrain y Canoldir

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Hanes yn 17eg yn y DU am ansawdd ei ymchwil.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.

Archwiliwch y byd Groegaidd-Rufeinig, o'r Oes Efydd Aegeaidd i gwymp yr Ymerodraeth Rufeinig yn y gorllewin, a'i goroesiad yn y dwyrain fel Ymerodraeth Bysantiwm.

Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau Groeg a Rhufain sy'n gwbl wahanol i gymdeithasau diwydiannol modern, ond sydd wedi cael dylanwad dwys a pharhaus ar ddatblygiad dilynol cymdeithasau a diwylliannau Ewrop, a llawer mwy.

O ran Hanes, byddwch yn canolbwyntio ar Ynysoedd Prydain, Ewrop, yr Aifft a dwyrain y Canoldir. Rhaglen radd pedair blynedd yw hon gyda blwyddyn o astudio dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Hanes yn 17eg yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn

Bydd myfyrwyr yn dysgu ac yn datblygu eu gwybodaeth am un o ieithoedd poblogaidd Ewrop, wrth osod y wybodaeth hon yng nghyd-destun hanesyddol Rhufain a gwareiddiadau eraill yr henfyd.

Sbaeneg yw'r ail iaith fwyaf yn y byd o ran nifer ei siaradwyr. Mae mwy na 400 miliwn o bobl yn siarad Sbaeneg mewn mwy nag 20 o wledydd ledled y byd, ac mae’n un o’r ieithoedd mwyaf defnyddiol ym myd busnes a hamdden fel ei gilydd. Mae'n agor drysau i amrywiaeth fywiog ac amrywiol o brofiadau diwylliannol. Yn rhan o’r rhaglen gydanrhydedd hon, byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn gweithio neu’n astudio dramor yn Sbaen, neu mewn gwlad lle caiff Sbaeneg ei siarad – a chael eich trwytho yn yr iaith a’r diwylliant.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

Ers olion cynharaf bodolaeth dynol ryw, mae crefydd wedi bod yn ffordd bwerus o ddeall pwrpas bywyd, natur y bydysawd a seiliau ymddygiad pobl.

Gallwch archwilio hanes, diwylliannau a chredoau traddodiadau crefyddol enwog a rhai llai amlwg ar y rhaglen hon, a gallwch ddewis o nifer o ddulliau ac arbenigeddau ymchwil sy'n cwmpasu prif grefyddau'r byd (Hindwaeth, Bwdhaeth, Iddewiaeth, Islam a Christnogaeth).

Mae'r cwrs Hanes yr Henfyd yn archwilio'r byd Groegaidd-Rufeinig, o'r Oes Efydd Aegeaidd i gwymp yr Ymerodraeth Rufeinig yn y gorllewin, a'i goroesiad yn y dwyrain fel Ymerodraeth Bysantiwm, wrth i chi ddatblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau Groeg a Rhufain.

Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn rhagorol yn rhyngwladol neu yn arwain y byd yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (2014).

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.

Ym Mhrifysgol Caerdydd mae Hanes yr Hefyd yn cwmpasu rhwng yr Oes Efydd Aegeaidd a’r Ymerodraeth Bysantiwm, tra bod Athroniaeth yn archwilio realiti, gwybodaeth a moeseg, o’r Groegwyr hynafol i foderniaeth.

Mae cydbwysedd rhwng modiwlau Hanes yr Henfyd sy’n cwmpasu cyfnodau hanesyddol penodol a modiwlau thematig sy’n archwilio pynciau cymdeithasol a diwylliannol eang, fel rhyfela, rhywedd, crefydd, celf, meddygaeth a gwyddoniaeth.

Mae Athroniaeth yn nodedig o fewn Grŵp Russell am ein pwyslais ar foeseg a'n cydbwysedd gofalus rhwng y traddodiadau Angloffon ac Ewropeaidd.

Arweinir ein haddysgu gan ymchwil. Rydym yn y 10fed safle yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil mewn Hanes yr Henfyd ac yn bedwerydd yn genedlaethol am effaith ein hymchwil mewn Athroniaeth yn y byd ehangach (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ffeithiau allweddol

 • Rydym ni'n darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau gyrfaoedd wedi'u teilwra drwy gydol y flwyddyn a gallwn eich helpu chi i gwrdd â'ch uchelgais gyrfa drwy amrywiaeth o weithgareddau â ffocws penodol.
 • Mae ein modiwl cyflogadwyedd newydd wedi'i gynllunio i feithrin sgiliau cyflogadwyedd y gallwch eu defnyddio mewn ystod o yrfaoedd proffesiynol a graddedig.

Bydd myfyrwyr yn dysgu ac yn datblygu eu gwybodaeth am un o ieithoedd poblogaidd Ewrop, wrth osod y wybodaeth hon yng nghyd-destun hanesyddol Rhufain a gwareiddiadau eraill yr henfyd.

Ers y cyfnod Rhufeinig, mae cyfraniad yr Eidal at ddiwylliant y byd wedi bod yn aruthrol. Mae hyn yn amlwg i unrhyw un sy'n ymweld â’r wlad, hyd yn oed am gyfnod byr. Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig. Mae hefyd yn bartner gwleidyddol bwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth. Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn.

Yn rhan o’r rhaglen gydanrhydedd hon, byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn gweithio neu’n astudio dramor yn yr Eidal, neu mewn gwlad lle caiff Eidaleg ei siarad – a chael eich trwytho yn yr iaith a’r diwylliant.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn swydd a/neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio.

Mae'r rhaglen integredig hon yn cwmpasu'r bydoedd Canoldirol ac Ewropeaidd o'r Oes Efydd hyd at ddiwedd y cyfnod canoloesol.

Ei nod yw datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau Groeg, Rhufain a chanoloesol, sy'n gwbl wahanol i gymdeithasau diwydiannol modern, ond sydd wedi cael dylanwad dwys a pharhaus ar ddatblygiad dilynol cymdeithasau a diwylliannau Ewrop, a llawer mwy.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Hanes yn 17eg yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.

Mae'r rhaglen integredig hon yn cwmpasu'r bydoedd Canoldirol ac Ewropeaidd o'r Oes Efydd hyd at ddiwedd y cyfnod canoloesol.

Ei nod yw datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau Groeg, Rhufain a chanoloesol, sy'n gwbl wahanol i gymdeithasau diwydiannol modern, ond sydd wedi cael dylanwad dwys a pharhaus ar ddatblygiad dilynol cymdeithasau a diwylliannau Ewrop, a llawer mwy.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf, gosodwyd Hanes yn 17eg yn y DU am ansawdd ei ymchwil.
 • Rydym ni'n cynnig opsiwn Blwyddyn Dramor ar y mwyafrif o'n rhaglenni.

Mae'r rhaglen hon yn archwilio'r byd Groegaidd-Rufeinig, o'r Oes Efydd Aegeaidd i gwymp yr Ymerodraeth Rufeinig yn y gorllewin, a'i goroesiad yn y dwyrain fel Ymerodraeth Bysantiwm.

Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth feirniadol o strwythurau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a diwylliannol cymdeithasau Groeg a Rhufain, sy'n gwbl wahanol i gymdeithasau diwydiannol modern, ond sydd wedi cael dylanwad dwys a pharhaus ar ddatblygiad dilynol cymdeithasau a diwylliannau Ewrop, a llawer mwy.

Rhaglen radd pedair blynedd yw hon gyda blwyddyn o astudio dramor.

Ffeithiau allweddol

 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil, gyda thros 70% o'r ymchwil a gyflwynir gennym yn cael ei fesur yn
 • Mae 94% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Roedd 85% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017
Click to play

Mae ein cwrs BA Iaith a Llenyddiaeth yn rhoi cyfle i chi gyfuno’r ddwy ddisgyblaeth mewn ffordd greadigol a chydlynol.

Rhennir y flwyddyn gyntaf yn gyfartal rhwng y ddau bwnc, ond ym mlwyddyn dau a thri byddwch yn cael dewis dilyn mwy o’ch modiwlau mewn naill ai iaith neu lenyddiaeth, yn dibynnu ar eich diddordebau a’ch uchelgais o ran gyrfa.

Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg. Rydym ni yn y pedwerydd safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil mewn Athroniaeth yn y byd ehangach (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Roedd 92% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017.
Click to play

Yr hyn sy'n gwneud astudio Saesneg Iaith ym Mhrifysgol Caerdydd yn arbennig yw ein ffocws ar y cysylltiad rhwng iaith a diwylliant, cymdeithas, gwleidyddiaeth a'r meddwl.

Byddwn yn eich paratoi gyda sgiliau dadansoddi technegol, ac yn disgwyl i chi fynd i'r afael â theorïau cyffrous fydd yn eich galluogi i ystyried y gwahanol agweddau ar gyd-destun iaith a ddefnyddir, a dehongli cyfathrebu mewn modd cymhleth ac ystyrlon.

Ein nod yw cynnig cwrs y gallwch ei deilwra yn ôl eich gofynion eich hun. Rydym yn cynnig set o fodiwlau craidd a luniwyd yn ofalus sy'n cynnig sylfaen gadarn i bawb, ond wedyn yn eich galluogi, gyda chyngor eich tiwtor personol, i lunio rhaglen a fydd fwyaf addas ar gyfer eich diddordebau a’ch dyheadau gyrfaol.

Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg. Rydym ni yn y pedwerydd safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil mewn Athroniaeth yn y byd ehangach (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

“Cardiff offers the whole package – excellent teaching, world-renowned research, friendly people and a great location for everything you enjoy doing. Teaching feels personal and tailored.";1;(cy;“Cardiff offers the whole package – excellent teaching, world-renowned research, friendly people and a great location for everything you enjoy doing. Teaching feels personal and tailored.
Nancy BA English Language 2017,

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Roedd 92% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017
Click to play

Yr hyn sy'n gwneud astudio Saesneg Iaith ym Mhrifysgol Caerdydd yn arbennig yw ein ffocws ar y cysylltiad rhwng iaith a diwylliant, cymdeithas, gwleidyddiaeth a'r meddwl.

Byddwn yn eich paratoi gyda sgiliau dadansoddi technegol, ac yn disgwyl i chi fynd i'r afael â theorïau cyffrous fydd yn eich galluogi i ystyried y gwahanol agweddau ar gyd-destun iaith a ddefnyddir, a dehongli cyfathrebu mewn modd cymhleth ac ystyrlon.

Ein nod yw cynnig cwrs y gallwch ei deilwra yn ôl eich gofynion eich hun. Rydym yn cynnig set o fodiwlau craidd a luniwyd yn ofalus sy'n cynnig sylfaen gadarn i bawb, ond wedyn yn eich galluogi, gyda chyngor eich tiwtor personol, i lunio rhaglen a fydd fwyaf addas ar gyfer eich diddordebau a’ch dyheadau gyrfaol.

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Roedd 92% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.

Mae'r rhaglen hon yn cyfuno astudiaeth o'r Iaith Saesneg a Ffrangeg.

Yn ogystal â rhoi sylfaen gadarn i chi ddadansoddi’r iaith Saesneg, bydd y cwrs hwn yn eich hyfforddi i ddadansoddi'r ffurfiau aml-foddol o gyfathrebu sydd i’w gweld fwyaf yn y cyfryngau cyfoes. Mae Ffrainc yn wlad bwysig ar lwyfan Ewrop a’r byd, ac yn enwog am ddiwylliant cyfoethog a soffistigedig. Mae hi hefyd yn un o ieithoedd gwaith swyddogol y gymuned Ewropeaidd, ac mae hi’n iaith diwylliant a diplomyddiaeth ar lefel fyd-eang o hyd.

Fel rhan o’r rhaglen gydanrhydedd hon, byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn Ffrainc neu mewn gwlad lle mae Ffrangeg yn cael ei siarad, gan drwytho chi eich hun yn yr iaith a'r diwylliant.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Ffrangeg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.

Bydd ein cwrs Iaith ac Ieithyddiaeth Saesneg rhan-amser yn rhoi sylfaen trylwyr mewn dadansoddi Iaith Saesneg ac yn eich hyfforddi i ddadansoddi ffurf amlfoddol ar gyfathrebu sy’n amlwg mewn cyfryngau cyfoes.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.

Mae'r rhaglen hon yn cyfuno astudiaeth o Iaith Saesneg gyda Sbaeneg.

Yn ogystal â rhoi sylfaen gadarn i chi ddadansoddi’r iaith Saesneg, bydd y cwrs hwn yn eich hyfforddi i ddadansoddi'r ffurfiau aml-foddol o gyfathrebu sydd i’w gweld fwyaf yn y cyfryngau cyfoes. Sbaeneg yw'r ail iaith fwyaf yn y byd o ran nifer ei siaradwyr. Mae mwy na 400 miliwn o bobl yn siarad Sbaeneg mewn mwy nag 20 o wledydd ledled y byd, ac mae’n un o’r ieithoedd mwyaf defnyddiol ym myd busnes a hamdden fel ei gilydd. Mae'n agor drysau i amrywiaeth fywiog ac amrywiol o brofiadau diwylliannol.

Ar gyfer yr elfen Sbaenaidd, byddwch yn astudio hanner eich modiwlau yn yr Ysgol Ieithoedd Modern. Byddwch hefyd yn treulio eich trydedd flwyddyn yn Sbaen neu mewn gwlad lle mae Sbaeneg yn cael ei siarad, gan drwytho chi eich hun yn yr iaith a'r diwylliant.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Sbaeneg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.

Mae’r rhaglen hon yn cyfuno astudiaeth o Iaith Saesneg gydag Almaeneg.

Yn ogystal â rhoi sylfaen gadarn i chi ddadansoddi’r iaith Saesneg, bydd y cwrs hwn yn eich hyfforddi i ddadansoddi'r ffurfiau aml-foddol o gyfathrebu sydd i’w gweld fwyaf yn y cyfryngau cyfoes. Almaeneg yw mamiaith bron 100 miliwn o bobl. Drwy allu siarad Almaeneg rydych yn rhan o fyd gwleidyddol, economaidd a diwylliannol hynod bwysig.  Nid yw'n syndod felly bod arolwg diweddar gan Gydffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI), sefydliad mwyaf blaenllaw cyflogwyr y Deyrnas Unedig, yn dangos mai Almaeneg yw’r iaith a werthfawrogir fwyaf gan reolwyr yn y Deyrnas Unedig. Gwelir yr Almaen fel conglfaen i’r Undeb Ewropeaidd, sy’n golygu bod yr iaith cyn bwysiced ym Mrwsel ag ydyw ym Merlin.

Fel rhan o’r rhaglen gydanrhydedd hon, byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn yr Almaen neu mewn gwlad lle mae Almaeneg yn cael ei siarad, gan drwytho chi eich hun yn yr iaith a'r diwylliant.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Almaeneg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.

Mae’r cwrs Iaith Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd yn nodedig.

Yn ogystal â rhoi sylfaen gadarn i chi ddadansoddi’r iaith Saesneg, bydd y cwrs hwn yn eich hyfforddi i ddadansoddi'r ffurfiau aml-foddol o gyfathrebu sydd i’w gweld fwyaf yn y cyfryngau cyfoes. Mae ein rhaglen Athroniaeth yn rhoi llawer o bwyslais ar foeseg, gwleidyddiaeth ac estheteg. Er ein bod yn talu sylw i’r ystod lawn o faterion athronyddol cyfoes, rydym yn unigryw o ran ein bod yn cynnig cymaint o gyfleoedd yn y meysydd hyn.

Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg. Rydym ni yn y pedwerydd safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil mewn Athroniaeth yn y byd ehangach (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Roedd 92% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017.

Mae’r rhaglen hon yn cyfuno astudiaeth o Iaith Saesneg gydag Eidaleg.

Yn ogystal â rhoi sylfaen gadarn i chi ddadansoddi’r iaith Saesneg, bydd y cwrs hwn yn eich hyfforddi i ddadansoddi'r ffurfiau aml-foddol o gyfathrebu sydd i’w gweld fwyaf yn y cyfryngau cyfoes. Ers y cyfnod Rhufeinig, mae cyfraniad yr Eidal at ddiwylliant y byd wedi bod yn aruthrol. Mae hyn yn amlwg i unrhyw un sy'n ymweld â’r wlad, hyd yn oed am gyfnod byr. Fodd bynnag, nid ei phwysigrwydd diwylliannol yn unig sy’n gwneud yr Eidal mor arbennig. Mae hefyd yn bartner gwleidyddol bwysig yn yr Undeb Ewropeaidd, ac yn rym blaenllaw mewn meysydd fel peirianneg a phensaernïaeth. Dyma gartref y diwydiannau dylunio a ffasiwn.

Fel rhan o’r rhaglen gydanrhydedd hon, byddwch yn treulio eich trydedd flwyddyn yn yr Eidal neu mewn gwlad lle mae Eidaleg yn cael ei siarad, gan drwytho chi eich hun yn yr iaith a'r diwylliant.

Ffeithiau allweddol

 • Mae croeso i fyfyrwyr heb Safon Uwch mewn Eidaleg ar y rhaglen hon. Byddwch yn cael eich ffrydio yn seiliedig ar eich gallu.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.
Click to play

Mae'r rhaglen hon yn cyfuno astudiaeth systematig o allu pobl i ddefnyddio iaith yn ei holl ffurfiau mynegiant ar draws y byd.

Byddwch yn dysgu am bob agwedd ar yr iaith ddynol, gan gynnwys sut mae pobl yn caffael, yn creu ac yn deall gwybodaeth ieithyddol mewn gwahanol gyd-destunau, a sut collir hynny weithiau, er enghraifft drwy salwch neu anafiadau.

Cewch ddewis modiwlau sy’n gweddu i’ch diddordebau a’ch gofynion, gan gynnwys modiwlau sy’n ymwneud yn uniongyrchol â gyrfaoedd mewn dysgu ieithoedd, therapi lleferydd, newyddiaduraeth (ddigidol), a'r system gyfreithiol.

“Cardiff offers the whole package – excellent teaching, world-renowned research, friendly people and a great location for everything you enjoy doing. Teaching feels personal and tailored.";1;(cy;“Cardiff offers the whole package – excellent teaching, world-renowned research, friendly people and a great location for everything you enjoy doing. Teaching feels personal and tailored.
Nancy BA English Language 2017,

Ffeithiau allweddol

 • Mae 95% o'n graddedigion mewn cyflogaeth a / neu astudiaeth bellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch HESA 2015/16).
 • Roedd 92% o'n myfyrwyr yn gyffredinol fodlon, ar sail Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol 2017.
 • Mae ein haddysgu'n seiliedig ar ymchwil. Rydym ni yn y Deg Uchaf yn genedlaethol am ansawdd ein hymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg. Rydym ni yn y pedwerydd safle yn genedlaethol am effaith ein hymchwil mewn Athroniaeth yn y byd ehangach (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Rydym yn cynnig rhaglen gyfieithu arbenigol sy'n rhoi sgiliau cyfieithu ymarferol a phroffesiynol i chi ochr yn ochr â gwersi manwl mewn un neu ddwy o'r ieithoedd modern.

Bydd ein cwricwlwm cyfieithu, sy’n cydymffurfio â safonau Sefydliad y Ieithyddion a Sefydliad y Cyfieithwyr, yn canolbwyntio ar gyfuno'r theori sydd y tu ôl i gyfieithu â methodoleg a sgiliau ymarferol.

Yn ogystal, byddwch yn astudio modiwlau iaith craidd, ac mewn rhai achosion, opsiynau diwylliannol fydd yn ymdrin â nifer o bynciau penodol a chyffredinol am y wlad, fel y sinema Ewropeaidd.

Ffeithiau allweddol

 • Y cyfle i ddysgu methodolegau cyfieithu a dysgu iaith fodern neu ieithoedd modern ar yr un pryd.
 • Blwyddyn dramor yn eich trydedd flwyddyn lle byddwch yn cael y cyfle i ddefnyddio ac ymarfer yr iaith/ieithoedd o'ch dewis chi.
 • Rydym yn canolbwyntio ar gyflogadwyedd. Byddwch yn dysgu sgiliau cyfieithu arbenigol a phroffesiynol a fydd yn eich helpu wrth ddilyn gyrfa yn gyfieithydd, neu fynd ymlaen i astudio ymhellach ym maes astudiaethau cyfieithu.
Click to play

Mae gan Gaerdydd enw da ar lefel ryngwladol ers tro byd am ei ffordd o ddysgu llenyddiaeth Saesneg a’i gwaith ymchwil yn y maes.

Ond yn fwy na hyn – rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn meithrin amgylchedd cyfeillgar, cefnogol sy’n fwy personol ar gyfer ein myfyrwyr. Rydym yn anelu i sicrhau’r gorau ac i lwyddo ym mhopeth a wnawn.

Caiff ein myfyrwyr ddewis ar y rhaglen hon – nid oes modiwlau gorfodol ar ôl y flwyddyn gyntaf. Mae ein dewisiadau yn rhoi cyfle i chi fanteisio ar ddarllen deunyddiau damcaniaethol, trafod testunau o bob cyfnod gan roi sylw i faterion cyfoes am ryw pobl,  hunaniaeth, rhywioldeb, cenedligrwydd, hil, y corff, yr amgylchedd a thechnoleg ddigidol.

Ffeithiau allweddol

Rhagor o wybodaeth am y cwrs hwn ar ein chwiliwr cyrsiau israddedig.