Themâu

Mae yna naw tîm ymchwil yn gweithio fewn y Sefydliad Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd. Maent oll yn gweithio ar ystod eang o themâu a gyda'r un nod, sef anelu at ddarparu triniaethau personol i gleifion canser. Mae'r themâu isod yn esbonio'r ymchwil diweddaraf yn ein labordy sy'n cynnwys ymchwil i fôn-gelloedd canser, canser y pancreas a deall y cysylltiad rhwng deiet a chanser. Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Astudio’r berthynas rhwng bôn-gelloedd a neoplasia

Prif ddiddordeb yr Athro Clarke yw seiliau moleciwlaidd canser,

Bôn-gelloedd a heterogenedd canser y fron

Deall tarddiad canser y fron

Targedu achosion clefyd metastatig

Mae labordy Clarkson wedi nodi dau fecanwaith mewngellol yn ddiweddar.

Rheoleiddio trosiannol ac ôl-drosiannol

Mae labordy'r Dr Rodrigues wrthi'n adnabod y mecanweithiau trosiannol ac ôl-drosiannol sy'n rheoleiddio HSCs ac HPCs.

Cystadleuaeth niwtral yn ystod homeostasis a thrwsiad y perfeddion

Mae Dr Joaquín de Navascués yn ymddiddori mewn sut mae celloedd yn gwneud penderfyniadau tyngedfennol.

Rheoleiddiad mamol ar ailraglennu a bôn-gelloedd

Mae Dr Hogan yn gobeithio bydd ei hymchwil yn creu dirnadaeth newydd ac arloesol.

Modelu cydadweithiau cell-cell heterotypig mewn canser cynnar yn y cefndedyn

Mae ymchwil y Dr Hogan yn canolbwyntio ar ddeall sut mae celloedd trawsffurfiedig yn ehangu i ffurfio briwiau cynnar.

Deall y cydadweithiau sy’n cysylltu deiet â chanser

Mae'r ymchwil yn canolbwyntio ar ddeall y mecanweithiau cyffredin sy'n cysylltu'r amgylchedd â chlefydau'r perfeddion.

Bôn-gelloedd canser y croen

Mae grŵp Dr Patel wrthi'n edrych ar darddiad ac esblygiad bôn-gelloedd canser mewn canserau croen.

Mechanisms of glioblastoma recurrence

Dr Florian Siebzhenrubl researches glioblastoma recurrence