Ein gweledigaeth

Bydd Y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd yn sefydlu Prifysgol Caerdydd fel arweinydd rhyngwladol yn y maes ymchwil i fôn-gelloedd canser. Y nod yn y pen draw yw datblygu therapïau newydd ar gyfer canser a fydd yn gwneud gwir wahaniaeth ym mywydau'r cleifion.

Rydyn ni'n bwriadu adeiladu ar gryfderau presennol Prifysgol Caerdydd mewn gwyddoniaeth sylfaenol, wrth ddatblygu cyffuriau a therapïau newydd, ac wrth gynllunio a chynnal treialon clinigol. Byddwn hefyd yn denu ac yn meithrin doniau ymchwil rhyngwladol yn y maes yma, o'r lefel uchaf i'r myfyrwyr ôl-raddedig mwyaf addawol.

Rhagwelwn y bydd y Sefydliad Ymchwil yn gatalydd ar gyfer cydweithredu newydd ar draws y Brifysgol a gyda phartneriaid yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Rydyn ni'n bwriadu cael ein cydnabod fel canolfan y Deyrnas Unedig ar gyfer ymchwil ar fôn-gelloedd canser, gan ddenu cefnogaeth a chyllid gan sefydliadau ac unigolion sydd am weld darganfyddiadau newydd yn y maes.

Y dasg gyntaf fydd gwella'n dealltwriaeth o fôn-gelloedd canser a'r rhan y maen nhw'n eu chwarae mewn amrediad o ganserau. Rydym yn gobeithio datblygu therapïau newydd fydd yn gwneud gwir wahaniaeth yn y clinig. Y nod yn y pen draw yw gweddnewid cyfraddau goroesi cleifion sy'n dioddef pob math o ganser.