Amdanom ni

Ar hyn o bryd mae canser yn lladd 7.6 miliwn o bobl ledled y byd bob blwyddyn.

Yn y Deyrnas Unedig, ceir yn agos i 300,000 diagnosis bob blwyddyn ac mae 19,000 ohonyn nhw yng Nghymru, Mae hyn yn cyfrif am tua phump y cant o wariant y GIG. Mae'r cyfraddau goroesi, hyd yn oed ar ôl cael eich trin, yn dal yn drasig o isel mewn rhai achosion.

Sut mae gwella'r cyfraddau goroesi i gleifion canser?

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i ateb y cwestiwn hwn ac i fynd i'r afael â'r mater mewn modd radicalaidd. Ein nod yw dod ag ymchwilwyr arbenigol o'r radd flaenaf yn fyd-eang at ei gilydd ar draws ffiniau'r disgyblaethau i ffurfio Sefydliad Ymchwil arloesol newydd.

Mae gan fôn-gelloedd canser y potensial i weddnewid y ffordd rydym ni'n mynd i'r afael â'r clefyd. Mae yna dystiolaeth eu bod yn chwarae rôl allweddol wrth i diwmorau gael eu creu a thyfu, ac yn y modd y maen nhw'n lledu o amgylch y corff. Os yw hyn yn wir, efallai y bydd modd trin canser yn fwy effeithiol drwy ganolbwyntio ar y bôn-gelloedd yn unig, yn hytrach na'r holl gelloedd yn y tiwmor, fel mae'r triniaethau presennol yn ei wneud.

Mae'n ddyddiau cynnar ar astudiaethau ym maes bôn-gelloedd canser. Mae  angen canolfan arbenigol gref ar y Deyrnas Unedig sy'n canolbwyntio ar yr ymchwil hwn yn benodol, gan sefyll ochr yn ochr â sefydliadau gorau'r byd. Dyma'r swyddogaeth y mae'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd yn anelu ati.

Mae'r Sefydliad yn cynnig yr amgylchedd ymchwil diweddaraf un er mwyn i uwch academyddion, Cymrodyr Ymchwil a myfyrwyr ôl-raddedig allu rhyngweithio â'i gilydd. Mae cymrodyr ymchwil ar ddechrau eu gyrfa wedi'u recriwtio i weithio ochr yn ochr â thimau sy'n arwain y byd ym maes gwyddor fiofeddygol sylfaenol a datblygu cyffuriau er mwyn creu canolfan o ragoriaeth ymchwil yn y Deyrnas Unedig fydd yn targedu canser.

Rydyn ni'n argyhoeddedig y gallwn ni wneud gwahaniaeth drwy newid tirlun ymchwil yn y maes hwn – ac yn y pen draw, gweddnewid bywydau pobl.