Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Rydym yn buddsoddi £50M ym mhrofiad ein myfyrwyr drwy greu adeilad trawiadol newydd yng nghanol y Brifysgol, Canolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Mae’r Ganolfan yn brosiect dan arweiniad gwasanaethau sydd mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr, ac yn ymateb i adborth gan ein myfyrwyr. Mae'n ffrwyth partneriaeth lwyddiannus a dynamig y mae’r Brifysgol yn falch o’i mwynhau gyda’i chorff o fyfyrwyr.

Mae’r Ganolfan wedi’i dylunio i ddarparu amrywiaeth eang o wasanaethau i gefnogi elfennau allweddol o fywyd myfyrwyr, yn trawsnewid cyflwyno gwasanaethau i fyfyrwyr.

Bydd y Ganolfan yn ganolbwynt i Gampws Cathays, gan gynnig cefnogaeth a chyngor i fyfyrwyr am arian, anabledd, cefnogaeth myfyrwyr rhyngwladol, gyrfaoedd, lles a bywyd myfyrwyr. Bydd y Ganolfan hefyd yn cynnig mannau dysgu cymdeithasol hyblyg a darlithfa 550-sedd gyfoethog ei thechnoleg.

Yn fyr

 • Gwaith yn dechrau: Yn gynnar 2018
 • Gwaith wedi’i gwblhau: 2020
 • Cost: £50m
 • Pensaer: Feilden Clegg Bradley Studios
 • Contractwr cyn adeiladu: BAM Construction

Dylunio cynaliadwy

Mae Canolfan Bywyd y Myfyrwyr wedi’i dylunio gyda chynaliadwyedd mewn cof. Bydd yn canolbwyntio ar leihau yr ynni a ddefnyddir, cyflenwi ynni yn effeithlon, a lle’n bosib, defnyddio technoleg adnewyddadwy i leihau ôl troed carbon yr adeilad. Mae rhai o’r nodweddion dylunio yn cynnwys celloedd ffotofoltäeg, defnyddio awyru naturiol, to gwyrdd a goleuadau ynni effeithlon.

Bydd yr adeilad yn cael ei asesu o dan Ddull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BREEAM) ac mae yna bosiblrwydd cryf bod yr adeilad yn mynd i gyflawni sgôr ‘Rhagorol’ BREEAM. Mae BREEAM yn mesur gwerth cynaliadwy mewn cyfres o gategorïau, yn amrywio o ynni i ecoleg.

Bydd Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn darparu un porth corfforol ar gampws Cathays ar gyfer holl wasanaethau cefnogi myfyrwyr: Bydd strwythur Gwasanaethau'r Myfyrwyr yn cwmpasu pedwar maes:

 • Gyrfaoedd, cyflogadwyedd a chyfleoedd byd-eang
 • Iechyd meddwl a chwnsela
 • Cefnogi myfyrwyr rhyngwladol, cefnogaeth anabledd a dyslecsia, a swyddogaethau gweinyddol gan gynnwys y rhai a gynigir gan y Gofrestra, TG a Phreswylfeydd
 • Ymholiadau a gwaith gweinyddol cyllid myfyrwyr

Bydd datblygiad gwasanaeth rhithwir gyfatebol ar gael i sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu rhoi’n effeithiol i fyfyrwyr wedi’u lleoli ym Mharc y Mynydd Bychan, i ddysgwyr o bell, i’n myfyrwyr yn astudio yn Nghasnewydd ac i rai sydd ar leoliad neu’n astudio yn y DU neu dramor.

Bydd y Ganolfan hefyd yn cynnig mannau dysgu cymdeithasol ar draws y pedair llawr. Yn ogystal bydd ystafelloedd ymgynghori ar gael i fyfyrwyr fel mannau astudio y gellir eu harchebu tu allan i ddefnydd gwasanaeth. Bydd y ganolfan yn cynnwys darlithfa 550 sedd modern a bydd mwy o ddewis i fyfyrwyr gydag amrywiaeth eang o siopau manwerthu ac arlwyo.

Diweddariadau

 • Bydd coed yn cael eu tynnu oddi ar safle Canolfan Bywyd y Myfyrwyr ddydd Llun 26 a dydd Mawrth 27 Mehefin.   Ar y dyddiadau hyn, bydd y palmant rhwng grisiau Undeb y Myfyrwyr a 45 Plas y Parc ar gau i gerddwyr. Bydd Plas y Parc yn cael ei leihau i un lôn, a bydd goleuadau traffig dros dro’n cael eu gosod ar hyd y rhan hon o’r ffordd. Bydd y goleuadau’n weithredol rhwng 09.30 a 15.30.  Ni fydd y lleoedd parcio ar ddwy ochr y ffordd ger y man gweithio ar gael.

  Er bod y gwaith hwn wedi’i drefnu, bydd ecolegydd yn archwilio’r coed am nythod adar ar fore 26 Mehefin.  Os yw’n dod o hyd i adar, mae’n bosibl y bydd y gwaith yn cael ei atal, ond ni welwyd unrhyw nythod mewn archwiliadau yn gynharach yn yr wythnos.

  Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ebostiwch centreforstudentlife@caerdydd.ac.uk

 • Bydd y feddygfa'n symud i 37 Plas y Parc ar 24 Ebrill a bydd ar agor o 27 Ebrill ymlaen.
 • Bydd siop goffi Costa a siop frechdanau Subway, ger Undeb y Myfyrwyr, yn symud o 48 Plas y Parc i 49 Plas y Parc.

Tarfu

Y broblem mwyaf cyffredin a fydd yn cael ei greu gan adeiladu bydd llwch a sŵn. Mae llwch a sŵn yn rhan anochel o waith adeiladu, ond gellir eu rheoli drwy dechnegau gwlychu.

Diogelwch yw'r flaenoriaeth. Bydd y cwmni adeiladu yn creu safle sy'n addas ar gyfer yr ardal o'i gwmpas gan wneud yn siŵr bod y gwaith adeiladu ac amgylchedd y Brifysgol wedi'u gwahanu'n effeithiol. Bydd aelod o dîm y safle yn cael ei benodi i weithio’n agos gyda’r Brifysgol i wneud yn siŵr bod staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yn ddiogel.

Hygyrchedd

Bydd y fynedfa i orsaf drenau Cathays yn parhau ar agor drwy gydol y cyfnod adeiladu.

Bydd gwaith i gulhau Plas y Parc rhwng gorsaf Cathays a 45 Plas y Parc. Bydd hyn yn cynnwys cael gwared ar fannau parcio a symud arosfannau bysiau.

Bydd mynedfa newydd a thros dro i'r Undeb yn cael ei hadeiladu ar Blas y Parc, ac yn parhau yno drwy gydol y gwaith adeiladu. Bydd modd cael mynediad fel arfer o Ffordd Senghennydd.

Cysylltwch â ni

Ar gyfer unrhyw ymholiad penodol, ebostiwch y tîm rhaglen:

Tîm rhaglen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr