KESS 2

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth, (KESS 2) yn cefnogi cymwysterau doethurol, MPhil a graddau meistr ymchwil ym mhob prifysgol Cymru ac yn cael eu noddi gan bartneriaid allanol yng Nghymru.

Mae KESS 2 yn fenter sgiliau lefel uwch dros Gymru gyfan, dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r fenter wedi'i hariannu'n rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.

Meini prawf allweddol:

 • Rhaid datblygu prosiectau ymchwil ar y cyd gyda phartner allanol sydd wedi'i leoli yng Nghymru ac sy'n gallu dangos budd i'r rhanbarth hwnnw.
 • Rhaid i brosiectau fod yn gysylltiedig â sectorau economaidd sy'n cael eu blaenoriaethu gan Lywodraeth Cymru:
  • TGCh a'r economi ddigidol
  • carbon isel, egni a'r amgylchedd
  • gwyddorau bywyd ac iechyd
  • uwch beirianneg fecanyddol a deunyddiau
 • Mae'n rhaid i fyfyrwyr sy'n derbyn ysgoloriaethau KESS2 gael cyfeiriad gartref neu waith yn ardal berthnasol yng Nghymru (Gorllewin neu Dwyrain) pan fyddant yn gwneud cais a chofrestru.
Female scientist in laboratory

Gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am y KESS2 presennol sy’n cynnig gwobrau PhD, MRes a MPhil a ariannir yn llawn i fyfyrwyr cymwys.

Ar gyfer partneriaid a goruchwylwyr

Sut gall eich busnes fanteisio o KESS II, gan gynnwys cymhwysedd a sut i wneud cais.

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau

Mae'r ail alwad ar agor ar gyfer ceisiadau PhD a MPhil KESS2 Dwyrain Cymru gyda dyddiad cau o 11 Rhagfyr 2018.

Mae ysgoloriaethau KESS Dwyrain yn agored i bob Ysgol ar sail y cyntaf i'r felin gystadleuol, ac yn cynnig ysgoloriaethau a ariennir yn llawn i ymgeiswyr sy'n byw yn Nwyrain Cymru wrth ymgymryd â phartneriaeth gyda sefydliad allanol. Gall y partner allanol fod wedi eu lleoli yn Nwyrain neu Orllewin Cymru, cyhyd bod y manteision yn parhau yn y Dwyrain, mae blaenoriaeth yn cael ei roi i BBaCHau. Mae'n rhaid i'r prosiectau gyfateb â sectorau economaidd blaenoriaeth Llywodraeth Cymru, fel Gwyddorau Bywyd ac Iechyd, Peirianneg Uwch a Deunydd, TG ac Economi Digidol a Charbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd.

KESS2 Dwyrain

 • yn ategu KESS2 Gorllewin Cymru a'r Cymoedd, mae rhaglen KESS2 Dwyrain yn addas i fyfyrwyr yn byw yn Nwyrain Cymru yn ystod y cyfnod cofrestru
 • mae rhaglen KESS2 Dwyrain yn aros am gymeradwyaeth arian gan WEFO, a disgwylir hwn ym mis Tachwedd 2018
 • y dyddiadau dechrau sydd ar gael yw mis Ebrill a Gorffennaf 2019
 • y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw 11 Rhagfyr 2018. Ar ôl arolygu arweinwyr prosiect o bosib, disgwylir mai hwn fydd yr alwad olaf ar gyfer ysgoloriaethau PhD.
 • mae cyllid ychwanegol cyfyngedig ar gael i dalu am gostau ymchwil uwch ar gais
 • bydd ysgoloriaethau MRes/MPhil ar gael tan 2020.
 • argymhelliad gan Fangor yw dylai prosiectau sy'n partneru gyda Byrddau Iechyd neu Ymddiriedolaethau Cyhoeddus ymgysylltu mewn BBaCH ychwanegol neu sefydliad elusennol gyda phrawf o werth ychwanegol i'r profiad myfyriwr. Nodwch, ni fydd angen i'r ail bartner gyfrannu arian i'r prosiect.
 • ar hyn o bryd, rydym yn cadw cyfradd cymeradwyo 100% gyda Cheisiadau panel canolog KESS a fydd yn golygu bod carfannau myfyrwyr cydlynol yn cael eu hannog ee, gweithio gyda'r un sefydliad, gweithio gyda nifer o sefydliadau ar her gyffredinol.

Nid oes lleoedd PhD pellach ar gael ar gyfer Gorllewin Cymru. Gellir cyflwyno ceisiadau MPhil a MRes Gorllewin ar unrhyw adeg.

Lawrlwythwch y ffurflen gais prosiect i wneud cais.

Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i bartneriaid sector preifat a phartneriaid sydd heb dderbyn cyllid KESS2 o'r blaen.

Swyddi gwag KESS2 presennol

Cysylltwch â ni

Esther Meadows

Rheolwr Proseict Cyllid a Chydymffurfio

Ein hariannwyr

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r fenter wedi'i hariannu'n rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.