KESS 2

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth, (KESS 2) yn cefnogi cymwysterau doethurol, MPhil a graddau meistr ymchwil ym mhob prifysgol Cymru ac yn cael eu noddi gan bartneriaid allanol yng Nghymru.

Mae KESS 2 yn fenter sgiliau lefel uwch dros Gymru gyfan, dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r fenter wedi'i hariannu'n rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.

Meini prawf allweddol:

 • Rhaid datblygu prosiectau ymchwil ar y cyd gyda phartner allanol sydd wedi'i leoli yng Nghymru ac sy'n gallu dangos budd i'r rhanbarth hwnnw.
 • Rhaid i brosiectau fod yn gysylltiedig â sectorau economaidd sy'n cael eu blaenoriaethu gan Lywodraeth Cymru:
  • TGCh a'r economi ddigidol
  • carbon isel, egni a'r amgylchedd
  • gwyddorau bywyd ac iechyd
  • uwch beirianneg fecanyddol a deunyddiau
 • Mae'n rhaid i fyfyrwyr sy'n derbyn ysgoloriaethau KESS2 gael cyfeiriad gartref neu waith yn ardal berthnasol yng Nghymru (Gorllewin neu Dwyrain) pan fyddant yn gwneud cais a chofrestru.
Female scientist in laboratory

Gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am y KESS2 presennol sy’n cynnig gwobrau PhD, MRes a MPhil a ariannir yn llawn i fyfyrwyr cymwys.

Ar gyfer partneriaid a goruchwylwyr

Sut gall eich busnes fanteisio o KESS II, gan gynnwys cymhwysedd a sut i wneud cais.

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau

Mae ceisiadau prosiect PhD, MPhil ac MRes Dwyrain Cymru bellach ar gau ac rydym yn adolygu'r ceisiadau a dderbyniwyd fel rhan o'r alwad ddiwethaf. Bydd dyddiadau cau pellach yn cael eu cadarnhau os fydd unrhyw leoedd heb eu dyrannu.

Nid oes unrhyw leoedd PhD ar gael ar gyfer Gorllewin Cymru. Gellir cyflwyno ceisiadau ar gyfer MPhil a MRes Gorllewin ar unrhyw bryd.

Mae'n rhaid i oruchwylwyr academaidd gysylltu gyda'u swyddfeydd Ymchwil/ Ymchwil Ôl-raddedig eu Hysgol wrth baratoi ceisiadau - dylid cyflwyno ceisiadau drwy swyddfa'r Ysgol Academaidd i'r Academi Ddoethurol gyda chymeradwyaeth yr Ysgol.

Lawrlwythwych y ffurflen gais prosiect i wneud cais.

Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i bartneriaid sector preifat a phartneriaid sydd heb dderbyn cyllid KESS2 blaenorol.

Lleoedd gwag KESS2 cyfredol.

Cysylltwch â ni

Esther Meadows

Rheolwr Proseict Cyllid a Chydymffurfio

Ein hariannwyr

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r fenter wedi'i hariannu'n rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.