Cynaliadwyedd

Rydym ni'n anelu at ddod â buddion iechyd, cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd nid yn unig i Gymru ond i'r byd ehangach.

Mae Prifysgol Caerdydd yn cael ei archwilio a'i ardystio'n annibynnol i Safon ryngwladol ISO 14001, ar sail system rheoli amgylcheddol effeithiol, sy'n cael ei nodweddu gan wellhad parhaol.

Mae ein hymrwymiad i ddatblygiad cynaliadwy wedi'i adlewyrchu yn ein cyfeiriad strategol sy'n cynnwys cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol fel un o'n hegwyddorion arweiniol.

Mae datblygiad cynaliadwy'r Brifysgol yn un o gyfrifoldebau'r Rhag Is-Ganghellor. Rydym yn gweithio'n agos â'n cynrychiolwyr gwyrdd undeb llafur sydd wedi'u henwebu a'n cynrychiolwyr myfyrwyr ar draws ein holl bwyllgorau Prifysgol. Mae cynrychiolwyr myfyrwyr ac undeb llafur yn ymwneud â datblygu ac ymgynghori ein holl bolisïau sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd.

Light bulb

Ymchwil

Mae ymchwil datblygu cynaliadwy yn gryfder allweddol ar draws amrywiaeth eang o feysydd pwnc.

Biosciences staff member with student

Astudio

Rydym yn chwarae rôl bwysig i addysgu cenedlaethau’r dyfodol o bobl o fewn Cymru, y DU ac yn fyd-eang.

Two male students and one female student walking on the pavement carrying books

Campws

Rydym yn cynnwys datblygiad cynaliadwy wrth ymgysylltu gyda'n rhanddeiliaid allanol ac yn ein gweithrediadau mewnol.

Light bulb

Perfformiad

Rydym yn gweithio i gynyddu effeithlonrwydd ein defnydd o ddŵr ac egni, ailgylchu, caffael gwyrdd,gwaith cynnal a chadw'r campws a bioamrywiaeth.

Ein hegwyddorion

Arweinir ein gweithgareddau gan yr egwyddorion cynaliadwyedd canlynol:

  • Lleihau ein heffaith amgylcheddol ar bob lefel gweithredol a bod yn enghraifft o ymarfer da.
  • Sicrhau ein bod yn le amrywiol, iachus, creadigol ac ysbrydoledig fel man i weithio ac i astudio ynddo.
  • Symud y Brifysgol yn ei blaen fel canolfan o ragoriaeth ymchwil ar gyfer cynaliadwyedd ac fel llysgennad yn lleol, yn rhanbarthol ac yn rhyngwladol.
  • Hyrwyddo materion cynaliadwyedd ac egwyddorion gyda holl staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid.
  • Galluogi bod ein hymchwil arloesol yn cael ei ddefnyddio i wella cynaliadwyedd y Brifysgol
  • Ymsefydlu egwyddorion Addysg Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Byd-eang (ESDGC) i'n profiad myfyrwyr.

Ymholiadau

Os oes gennych ymholiadau neu os hoffech wybodaeth bellach am gynaliadwyedd yn y Brifysgol cysylltwch ar bob cyfri.

Ymholiadau egni

Ymholiadau amgylcheddol