Cynaladwyedd

Rydym ni'n dilyn egwyddorion datblygu cynaliadwy yn ein hymgysylltu â rhanddeiliaid allanol ac wrth reoli ein gweithrediadau mewnol.

Rydym ni wedi ymrwymo i gynaladwyedd ers tro. Yn 2007 cytunwyd ar Gynllun Rheoli Carbon i leihau ein hallyriadau carbon. Caiff perfformiad yn erbyn y cynllun hwn ei fonitro'n rheolaidd i sicrhau bod targedau'n cael eu cyrraedd.

Ym mis Mai 2010 ni oedd y sefydliad addysg uwch cyntaf yng Nghymru i lofnodi Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru. Roedd hyn yn arwydd o'n hymrwymiad i ddiogelu bywydau a chymunedau ledled Cymru at y dyfodol.

Ymchwil i gynaladwyedd

Rydym ni'n gobeithio sicrhau newid cadarnhaol drwy raglen o ymchwil, dysgu ac addysgu sy'n mynd i'r afael ag amrywiaeth o faterion yn ymwneud â chynaladwyedd.

Mae ymchwil ym maes datblygu cynaliadwy yn gryfder allweddol ar draws amrywiaeth o feysydd pwnc. Caiff hyn ei adlewyrchu mewn nifer o ddyfarniadau cyllid mawr a sefydlu'r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.