Ein heffaith economaidd a chymdeithasol

Rydym yn cael effaith economaidd a chymdeithasol arwyddocaol ar Gymru a'r DU yn gyffredinol ac yn cyfrannu ym meysydd fel cyflogaeth, ariannu ac addysgu ymchwil a gweithgareddau dysgu.

  • £6.36yn cael ei gynhyrchu am bob £1 rydym yn ei wario

Yn ôl adroddiad gan London Economics ym mis Tachwedd 2016, fe wnaethom gyfrannu bron £3bn at economi'r DU yn 2014-15. Mae hyn bron 10 y cant yn uwch na'n cyfraniad yn 2012-13. Yr adroddiad hwn oedd y dadansoddiad cynhwysfawr cyntaf o gyfanswm effaith economaidd a chymdeithasol y Brifysgol.

Cyfanswm effaith economaidd Prifysgl Caerdydd, 2012-13 a 2014-15

Trosglwyddo ymchwil a gwybodaeth

Ar ôl llwyddo i fod ymhlith y 5 uchaf yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014, tybir bod ein gweithgareddau ymchwil wedi ychwanegu £664.1m at gyfraniad y Brifysgol at economi'r DU, neu 23% o'n heffaith economaidd lawn.

Fe gynhyrchwyd incwm drwy ymchwil uniongyrchol a sgîl-gynhyrchion (gwybodaeth a gafodd ei chreu drwy weithgareddau ymchwil y Brifysgol sydd wedi gwella cynhyrchedd asiantaethau neu gwmnïau eraill).

  • £664.1mo gyfraniad ymchwil i economi'r DU

Mae partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth fel yr un rhwng Prifysgol Caerdydd ac IQE yn y Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yn cryfhau ein cysylltiadau agos â byd diwydiant. Mae hyn yn galluogi ein hymchwil i gael ei throi yn rhaglenni go iawn a chynhyrchu ar raddfa eang i gau'r bwlch rhwng ymchwil gynnar a masnacheiddio.

Bydd trawsnewid hen safle diwydiannol segur yn Gampws Arloesedd £300m yn dod ag ymchwilwyr, busnesau, cefnogwyr o'r sector cyhoeddus a myfyrwyr ynghyd i roi syniadau ar waith sy'n gyrru twf economaidd. Mae rhywfaint o'r gwaith datblygu eisoes wedi'i gwblhau, ac mae rhagor ar y gweill gan gynnwys mannau cydweithio a phont dros y rheilffordd ger Plas y Parc i gysylltu'r campws arloesedd ag Ysgol Busnes Caerdydd.

Bydd y trefniadau cydweithio hyn yn creu prosesau sy'n creu arloeseddau technegol, cwmnïau deillio, partneriaethau a chynnyrch a gwasanaethau newydd.

Dysgu ac addysgu

Tua £966.2m, neu 33% o gyfanswm yr effaith economaidd, oedd gwerth ein gweithgareddau dysgu ac addysgu yn 2014-15.

Fe ddechreuodd dros 5,000 o fyfyrwyr tramor astudio cymhwyster gyda ni yn 2014-15, Mae gwerth £217.2m o weithgarwch economaidd yn cael ei gynhyrchu drwy allforion addysgol. Mae hyn 60% yn uwch na'r ddwy flynedd flaenorol.

Carfan myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n hanu o'r DU 2014-15 drwy nod y cymhwyster

Effaith gymdeithasol ehangach

Dyma rai enghreifftiau o'n heffaith gymdeithasol.

  • 11,311 o swyddi a gefnogwyd gan y Brifysgol

Effaith gymdeithasol ehangach

Dyma rai enghreifftiau o'n heffaith ymchwil:

  • mae ein rhaglen Trawsnewid Cymunedau yn cynnwys pum prosiect o bwys, a nod pob un ohonynt yw cynnig buddion hirdymor i gymunedau yng Nghymru, Prydain a thramor
  • mae gweithgareddau'r Brifysgol yn cefnogi 11,311 o swyddi ledled y DU, ac mae bron 10,000 ohonynt yng Nghymru
  • nod cynllun Caerdydd Creadigol yw cysylltu sefydliadau a busnesau creadigol yn ardal Caerdydd a'u hannog i gydweithio ar draws sectorau. Mae 300 o sefydliadau yn aelodau o Rwydwaith Ymchwil Caerdydd Creadigol hefyd.