Rhyngwladol

Mae ein cymuned fyd-eang, ein henw da a'n partneriaethau wrth galon ein hunaniaeth. 

Ein huchelgais yw cydweithio'n agos gyda phrifysgolion rhyngwladol i hyrwyddo ymchwil, rhannu ymarfer gorau o ran addysgu a rheoli, a sefydlu ein safle fel prifysgol fyd-eang.

Ymchwil rhyngwladol

Danica Stark yn defnyddio trosglwyddydd radio ac antena i ddod o hyd i'r mwnci proboscis
Ymchwilydd yn defnyddio trosglwyddydd radio ac antena i ddod o hyd i'r mwnci proboscis yn Borneo

Mae'r cydweithio rydym ni'n ei wneud gyda phartneriaid academaidd ar draws y byd yn cynhyrchu ymchwil ag iddo wir effaith. O gydweithio gydag ymchwilwyr yn Tsieina i drechu canser, i astudio geneteg a demograffeg mamaliaid yn ein canolfan ymchwil yn Borneo, rydym ni'n gweithio i fynd i'r afael â heriau byd-eang.

Rydym ni hefyd yn denu academyddion ac ymchwilwyr o'r ansawdd gorau o bob rhan o'r byd, gan gyfoethogi'r profiad dysgu i fyfyrwyr a dod â phersbectif ehangach i'n hymchwil.

Partneriaid rhyngwladol

Mae gennym gysylltiadau ffurfiol gyda thros hanner cant o wledydd gan gynnwys:

  • 38 o bartneriaethau ar draws Tsieina
  • 11 ym Malaysia
  • 23 yn UDA (gyda thros 500 o gysylltiadau anffurfiol)

Prifysgolion Santander

Mae Prifysgolion Santander wedi rhoi £225,000 ers 2011, sydd wedi ei ddefnyddio i gyllido gwobrau i brosiectau a myfyrwyr rhagorol, ac i helpu ein entrepreneuriaid. Mae'r cyllid yn cynnig cyfle i'n myfyrwyr deithio dramor i barhau â'u hastudiaethau.

Comisiwn Fullbright

Ysgolheigion Fulbright
Ysgolheigion Fulbright ar ddechrau eu hymweliad i Gymru.

Mae Comisiwn Fulbright yn rhoi dwy wobr bob blwyddyn, sy'n galluogi i ddinasyddion o UDA ddod yma i addysgu, darlithio, cynnal ymchwil neu ddilyn rhaglen gradd Meistr.

Ar y cyd â Phrifysgol Bangor a Phrifysgol Aberystwyth, rydym ni'n cynnal Athrofa Haf Cymru Fulbright, sy'n rhaglen ddiwylliannol ac academaidd chwe wythnos i fyfyrwyr o UDA, yn canolbwyntio ar thema Cymru Gyfoes: Diwydiant, Gwleidyddiaeth, Diwylliant a Newid.

Ysgoloriaethau Marshall  

Mae Ysgoloriaethau Marshall yn cyllido Americanwyr ifanc, hynod alluog, gan ganiatáu iddyn nhw astudio am radd Meistr neu radd ymchwil yma.

Cyfleoedd byd-eang

Mae nifer cynyddol o'n myfyrwyr yn dewis ymgymryd â chyfnod tramor i astudio, gweithio neu wirfoddoli fel rhan o'u profiad yng Nghaerdydd. Mae hyn yn eu helpu i adeiladu ymwybyddiaeth ddiwylliannol a chynyddu eu cyflogadwyedd.

Rydym ni hefyd yn croesawu cannoedd o fyfyrwyr o Ewrop gyfandirol a thu hwnt ar raglenni cyfnewid.