Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr
Darlun Pensaer o ochr blaen Canolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Rydym yn buddsoddi £50m yn ein profiad myfyrwyr drwy adeiladu adeilad trawiadol fydd yn ganolbwynt i'r Brifysgol sef y Ganolfan Bywyd Myfyrwyr.

Mae'r Ganolfan yn brosiect sy'n canolbwyntio ar wasanaethau ac yn bartneriaeth gydag Undeb y Myfyrwyr. Mae'n ymateb i'r materion a godwyd gan ein myfyrwyr yn y blynyddoedd diwethaf. Dyma ffrwyth llafur partneriaeth lwyddiannus a dynamig y mae'r Brifysgol yn falch i rannu gyda'i chorff myfyrwyr.

Dyluniwyd yr adeilad i ddarparu amrywiaeth eang o wasanaethau i gefnogi elfennau allweddol bywyd myfyrwyr, yn trawsffurfio'r ffordd rydym yn cyflwyno ein gwasanaethau i fyfyrwyr.

Mae rhinweddau dinesig yr adeilad arfaethedig, ynghyd â defnyddio technolegau adeiladu modern, yn ei wneud yn ddarn rhagorol o bensaernïaeth gyfredol.

Adroddiad Cynllunio Cyngor Caerdydd

Bydd yn ganolbwynt i Gampws Cathays, yn cynnig cymorth a chyngor i fyfyrwyr am arian, anabledd, cefnogaeth i fyfyrwyr rhyngwladol, gyrfaoedd, lles a bywyd myfyrwyr. Bydd y ganolfan hefyd yn cynnig gofod dysgu cymdeithasol hyblyg a darlithfa sy'n gyfoethog yn ei thechnoleg a gyda lle i 550 o seddau.

Mae'r gwaith adeiladu yn dechrau yn 2017 a disgwylir y bydd y Ganolfan wedi'i chwblhau ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20. Cynlluniwyd yr adeilad gan y penseiri arobryn Feilden Clegg Bradley Studios sydd wedi gwneud gwaith gydag adeiladau cyhoeddus proffil uchel.

Gwella gwasanaethau myfyrwyr

Bydd y Ganolfan Bywyd Myfyrwyr yn darparu un porth corfforol ar gampws Cathays ar gyfer yr holl wasanaethau sy'n cefnogi bywyd myfyrwyr.

Bydd gwasanaethau myfyrwyr wedi'u strwythuro o gwmpas 4 cysyniad:

  • y dyfodol: gyrfaoedd, cyflogadwyedd a chyfleoedd byd-eang
  • lles: iechyd meddyliol a chwnsela
  • bywyd myfyrwyr: arian, cefnogi myfyrwyr rhyngwladol, cefnogaeth anabledd, gwaith gweinyddol ar gyfer myfyrwyr
  • y bar cynghori: wedi'i ddylunio i drosglwyddo gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, dyma lle fydd myfyrwyr yn gallu trafod materion neu godi cwestiwn naill ai yn y ganolfan neu unrhywbryd ar-lein.
Ardal gyffredin ar lawr cyntaf Canolfan Bywyd y Myfyrwyr.
Ardal gyffredin ar lawr cyntaf Canolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Bydd y Ganolfan hefyd yn cynnig gofod dysgu cymdeithasol sylweddol ar draws ei phedwar llawr. Bydd ystafelloedd ymgynghori hefyd ar gael i fyfyrwyr fel mannau astudio y gellir eu cadw ymlaen llaw pan nad ydynt yn cael eu defnyddio at ddibenion ymgynghori.

Bydd y Ganolfan yn cynnwys darlithfa, siopau ac arlwyaeth. Yn ogystal, bydd yn lleoliad ar gyfer ffeiriau gyrfaoedd gyda digon o le ar gyfer dros 100 o stondinau cyflogwyr gyda gofod gerllaw ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu rhwng cyflogwyr a myfyrwyr.

Mae yna gynlluniau i ddatblygu gwasanaeth rhithwir i sicrhau y bydd gwasanaethau'n cael eu cynnig yn effeithiol ym Mharc y Mynydd Bychan, i ddysgwyr o bell, i'n myfyrwyr sy'n astudio yng Nghasnewydd ac i'r holl fyfyrwyr sydd ar leoliad yn y DU neu'n astudio dramor.

Newidiadau i'r gwasanaethau yn ystod adeiladu

Bydd Undeb y Myfyrwyr yn parhau i weithredu fel arfer yn ystod cyfnod adeiladu Canolfan Bywyd y Myfyrwyr. Bydd modd cyrraedd yr adeilad newydd drwy Undeb y Myfyrwyr, lle bydd y gwasanaethau myfyrwyr presennol yn cael eu darparu.

Ymateb dewr i safle cymhleth a briff anodd.

Ymateb Comisiwn Dylunio Cymru i’r cynlluniau

Bydd y gwaith adeiladu’n cael ei gynnal o amgylch y llwybr sy’n arwain at orsaf drenau Cathays, felly ni fydd unrhyw newid i fynedfa’r orsaf.

Bydd y feddygfa'n symud i lawr yr heol i 37 Plas y Parc yn Ionawr 2017 lle bydd y gwasanaeth yn parhau fel arfer.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych ymholiadau penodol, ebostiwch y tîm rhaglenni os gwelwch yn dda.

Centre for Student Life programme team