Ymgysylltu

We aim to demonstrate our commitment to the communities of Cardiff and Wales through knowledge exchange projects that help those who do not traditionally engage with us.

As well as creating projects and partnerships with communities we also welcome the public at many of our events and activities. They can access our facilities, from libraries to our physiotherapy clinic - or take courses at our Centre for Lifelong Learning.

Flagship projects

Engage logo

Rydym ni'n dangos ein hymrwymiad i gymunedau Caerdydd a Chymru drwy brosiectau cyfnewid gwybodaeth sy'n helpu'r bobl hynny nad ydyn nhw'n cysylltu â ni'n draddodiadol.

Yn ogystal â chreu prosiectau a phartneriaethau gyda chymunedau, rydym ni'n croesawu'r cyhoedd i lawer o'n digwyddiadau a'n gweithgareddau. Mae modd iddyn nhw ddefnyddio ein cyfleusterau, o lyfrgelloedd i ddosbarthiadau ffitrwydd, neu astudio cyrsiau yn ein Canolfan Dysgu Gydol Oes,

Prif brosiectau

Rydym ni'n gweithio ar bum prif brosiect ymgysylltu i ddatblygu ein cyfraniad i gymdeithas. Ein bwriad yw defnyddio ein harbenigedd, gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi prosiectau cymunedol hunangymorth ar draws Cymru a helpu i greu twf a ffyniant ledled y wlad.

Cefnogi addysg

Y Sioe Deithiol Addysg Uwch
Y Sioe Deithiol Addysg Uwch

Rydym ni'n gweithio'n agos gydag ysgolion a cholegau i gefnogi pobl ifanc gyda'u dysgu er mwyn iddyn nhw gyflawni eu potensial. Rydym ni am eu hannog i anelu at – a chyrraedd – addysg uwch. 

Rydym ni'n datblygu partneriaethau strategol gydag ysgolion uwchradd i gynorthwyo a chyfoethogi'r cwricwlwm.

Rydym ni'n trefnu gweithgareddau drwy'r flwyddyn sy'n helpu disgyblion i ddysgu'r sgiliau a chael y profiad angenrheidiol i sicrhau lle yn y brifysgol. Rydym ni'n trefnu gweithgareddau gwyddoniaeth a thechnoleg i ysgolion sy'n cyrraedd dros 28,000 o bobl.


Cefnogi cymunedau

Mae ein hacademyddion a'n myfyrwyr yn cefnogi cymunedau drwy rannu ymchwil a sgiliau arbenigol. Mae'r enghreifftiau yn cynnwys:

  • Clinig y Gyfraith - sy'n cynorthwyo aelodau o'r gymuned a grwpiau bregus nad oes cymorth cyfreithiol ar eu cyfer. 
  • Prosiect Etifeddiaeth CAER - partneriaeth rhwng archeolegwyr a chymunedau Trelái a Chaerau sy'n helpu i gysylltu cymunedau gyda'u treftadaeth a datblygu cyfleoedd addysg.
  • Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd - un o'r cyrff gwirfoddoli mwyaf yn y DU, gyda thua 1,000 o wirfoddolwyr yn gweithio ar dros 30 o brosiectau gyda phobl ddifreintiedig a bregus.