Ymgysylltu

Rydym ni'n dangos ein hymrwymiad i gymunedau Caerdydd a Chymru drwy brosiectau cyfnewid gwybodaeth sy'n helpu'r bobl hynny nad ydyn nhw'n cysylltu â ni'n draddodiadol.

Yn ogystal â chreu prosiectau a phartneriaethau gyda chymunedau, rydym ni'n croesawu'r cyhoedd i lawer o'n digwyddiadau a'n gweithgareddau. Mae modd iddyn nhw ddefnyddio ein cyfleusterau, o lyfrgelloedd i ddosbarthiadau ffitrwydd, neu astudio cyrsiau yn ein Canolfan Dysgu Gydol Oes,

Prif brosiectau

Rydym ni'n gweithio ar bum prif brosiect ymgysylltu i ddatblygu ein cyfraniad i gymdeithas. Ein bwriad yw defnyddio ein harbenigedd, gwybodaeth ac adnoddau i gefnogi prosiectau cymunedol hunangymorth ar draws Cymru a helpu i greu twf a ffyniant ledled y wlad.

Cefnogi addysg

Y Sioe Deithiol Addysg Uwch
Y Sioe Deithiol Addysg Uwch

Rydym ni'n gweithio'n agos gydag ysgolion a cholegau i gefnogi pobl ifanc gyda'u dysgu er mwyn iddyn nhw gyflawni eu potensial. Rydym ni am eu hannog i anelu at – a chyrraedd – addysg uwch. 

Rydym ni'n datblygu partneriaethau strategol gydag ysgolion uwchradd i gynorthwyo a chyfoethogi'r cwricwlwm.

Rydym ni'n trefnu gweithgareddau drwy'r flwyddyn sy'n helpu disgyblion i ddysgu'r sgiliau a chael y profiad angenrheidiol i sicrhau lle yn y brifysgol. Rydym ni'n trefnu gweithgareddau gwyddoniaeth a thechnoleg i ysgolion sy'n cyrraedd dros 28,000 o bobl.


Cefnogi cymunedau

Mae ein hacademyddion a'n myfyrwyr yn cefnogi cymunedau drwy rannu ymchwil a sgiliau arbenigol. Mae'r enghreifftiau yn cynnwys:

  • Clinig y Gyfraith - sy'n cynorthwyo aelodau o'r gymuned a grwpiau bregus nad oes cymorth cyfreithiol ar eu cyfer. 
  • Prosiect Etifeddiaeth CAER - partneriaeth rhwng archeolegwyr a chymunedau Trelái a Chaerau sy'n helpu i gysylltu cymunedau gyda'u treftadaeth a datblygu cyfleoedd addysg.
  • Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd - un o'r cyrff gwirfoddoli mwyaf yn y DU, gyda thua 1,000 o wirfoddolwyr yn gweithio ar dros 30 o brosiectau gyda phobl ddifreintiedig a bregus.