Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad y Myfyriwr a Safonau Academaidd

Yr Athro Patricia Price BA (Anrh), PhD, CPsychol, AFBPsS, FHEA

Yr Athro Patricia Price yw'r Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad y Myfyriwr a Safonau Academaidd.

Mae'n gyfrifol am raglenni astudio'r Brifysgol, ei safonau academaidd ac ansawdd profiad y myfyriwr. Fel Dirprwy Is-Ganghellor, mae'r Athro Price hefyd yn aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol.

Cyfrifoldebau

Mae ei chyfrifoldebau penodol yn cynnwys:

  • trosolwg o ddatblygiad ein strategaeth addysg
  • ei gweithrediad a'i monitro
  • prosesau sicrhau ansawdd i godi safonau academaidd
  • ansawdd a chyfoethogi profiad y myfyriwr
  • trosolwg o Goleg y Graddedigion
  • trosolwg o'n gweithgareddau ehangu mynediad.

Ymchwil

Mae'r Athro Patricia Price yn Seicolegydd Iechyd Siartredig ac mae wedi gweithio ym Mhrifysgol Caerdydd ers 1996. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar gleifion gyda chlwyfau cronig nad ydynt yn gwella – yn enwedig  cleifion sydd â briwiau traed diabetig ac anafiadau llosg 'sequelae'.

Mae ei gwaith yn cynnwys mesur profiadau cleifion sy'n byw gyda chlwyfau, ymwybyddiaeth cleifion o risg, profiad cleifion o ofal, a mesurau canlyniadau anfeddygol gan gynnwys economeg iechyd, ansawdd bywyd yn gysylltiedig ag iechyd a dulliau o werthuso gofal.

Yn ystod ei chyfnod yng Nghaerdydd, mae'r Athro Price wedi bod yn Gyfarwyddwr Uned Ymchwil Gwella Clwyfau'r Brifysgol (2002-2006) a Deon a Phennaeth Ysgol Astudiaethau Gofal Iechyd y Brifysgol (2010-2012).

Mae gan yr Athro Price hanes sylweddol o sicrhau cyllid allanol ar gyfer ymchwil, gan gynnwys Hap-dreialon Clinigol wedi'u Rheoli mewn canolfannau niferus yn y DU ac yn rhyngwladol.

Yn ystod ei gyrfa mae'r Athro Price wedi cyhoeddi dros 150 o erthyglau cyfnodolion a phenodau llyfrau sydd wedi'u harfarnu gan gymheiriaid ac mae'n gweithredu fel adolygwr i amrywiaeth o gyrff dyfarnu ym maes iechyd. Mae'n eistedd ar fwrdd golygyddol nifer o gyfnodolion ac mae'n Ymgynghorydd Ystadegol i'r 'International Wound Journal.'

Aelodaeth

Yr Athro Price yw Cadeirydd y Grŵp Canlyniadau Cleifion ar gyfer Cymdeithas Rheoli Clwyfau Ewrop, ar ôl cwblhau saith mlynedd fel Aelod o'r Cyngor ac Ysgrifennydd y sefydliad. Mae'n parhau'n aelod o fforwm Addysg Clwyfau Ewrop.

Mae'n Ymddiriedolwr Interburns, elusen sy'n ymwneud ag addysg a hyfforddiant mewn gofal llosgiadau mewn gwledydd incwm isel-ganolig, ac mae newydd gymryd rhan mewn adolygiad grŵp rhyngwladol o safonau gofal yn Nepal, Bangladesh a Pakistan.

Mae'r Athro Price yn cynrychioli'r Brifysgol ar nifer o bwyllgorau Cymru a'r DU yn gysylltiedig â'i phortffolio.

Manylion cyswllt

Cynorthwyydd personol dros dro: Amanda Parsons