Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter

Yr Athro Hywel Thomas

Yr Athro Hywel Thomas yw Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter.

Yn y swydd hon mae'n gyfrifol am weithgareddau ymchwil y Brifysgol a'i hymgysylltu gydag arloesi, gan gynnwys masnacheiddio ac effaith economaidd ehangach y Brifysgol.

Mae'r Athro Thomas hefyd yn Athro Peirianneg Sifil, Cyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Geoamgylcheddol (GRC) ac yn Athro UNESCO mewn Datblygu Geoamgylchedd Cynaliadwy.

Yn flaenorol, yr Athro Thomas oedd Dirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol dros Arloesi ac Ymgysylltu a Rhyngwladoli (2012 – 1012). Yn y swydd hon sefydlodd strategaeth oedd yn cwmpasu ystod amrywiol o faterion gan gynnwys trosglwyddo technoleg, addysg menter myfyrwyr ac ymgysylltu â rhanddeiliaid y Brifysgol.

Mae wedi gweithio ar nifer o fentrau arbennig, gan arwain gwaith y Brifysgol mewn meysydd fel cyflogadwyedd myfyrwyr, ehangu mynediad a chyfathrebu a marchnata. Ef oedd y Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt i Ysgolion y Gwyddorau a Pheirianneg yn y Brifysgol, gan gynghori'r Is-Ganghellor ar eu datblygiad strategol.

Cyn hynny yr Athro Thomas oedd Cyfarwyddwr yr Ysgol Peirianneg, un o ysgolion mwyaf y Brifysgol, o 2002 i 2010, ac Is-Ddirprwy Is-Ganghellor, Arloesi ac Ymgysylltu rhwng 2007 a 2010

Cyfrifoldebau

Mae ei gyfrifoldebau penodol yn cynnwys datblygu:

  • Strategaeth Ymchwil, Arloesi a Menter y Brifysgol
  • Athrofeydd Ymchwil ar draws y Brifysgol
  • Cysylltiadau gyda Chynghorau
  • Masnacheiddio ymchwil y Brifysgol
  • Paratoadau ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil
  • Polisïau absenoldeb ymchwil a hyrwyddo arweinyddiaeth ymchwil

Ymchwil

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cwmpasu ystod eang o faterion geoamgylcheddol, o broblemau llif amlffiseg/geocemeg mewn pridd a chreigiau, i faterion cynaladwyedd yn gyffredinol.

Ffocws pwysig yn ei waith yw gwaredu gwastraff niwclear lefel uchel yn ddaearegol. Mae ei ddiddordebau cyfredol yn cynnwys maes geoynni, gyda phrosiectau mawr ar wres o'r ddaear, nwyeiddio glo tanddaearol, defnydd o nwy anghonfensiynol ac atafaelu carbon mewn semau glo.

Yn ystod ei yrfa academaidd, mae wedi cynhyrchu dros 400 o bapurau ac adroddiadau technegol ac wedi darlithio'n eang gartref a thramor.

Ar hyn o bryd mae'n gweithio'n helaeth gydag asiantaethau'r CU, UNIDO, UNESCO a'r IAEA.

Cymrodoriaethau ac aelodaeth

  • Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol (FRS)
  • Cymrawd Academi Peirianneg Frenhinol (FREng)
  • Aelod o Academia Europaea, Academi Ewrop (MAE)
  • Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru (FLSW)

Manylion cyswllt

Cynorthwy-ydd personol i'r Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd ac Ymgysylltu: Sarah Wallace