Llywodraethu

Y Cyngor a'r Senedd sy'n goruchwylio llywodraethu'r Brifysgol. Mae'r fframwaith cyfansoddiadol y mae'r Brifysgol yn gweithredu ynddo yn seiliedig ar y Siarter, y Statudau a'r Ordiniannau.

Y Cyngor

Y Cyngor yw awdurdod gweithredol y Brifysgol. Mae'n gyfrifol am reoli a gweinyddu ein cyllid a'n heiddo. Y Cyngor sydd â'r grym i benderfynu'n derfynol ar yr holl faterion sy'n effeithio ar y Brifysgol.

Y Cyngor sydd hefyd yn gyfrifol am benodi Penaethiaid yr Ysgolion Academaidd.

John Jeans CBE
John Jeans CBE CEng Bsc MIChemE

Cadeirydd y Cyngor

Daeth John Jeans CBE yn Gadeirydd y Cyngor ym mis Ionawr 2012. Mae wedi cael gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau Dyfeisiadau Meddygol, Fferyllol a Diagnostig a gwasanaethodd y Cyngor Ymchwil Meddygol fel Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol cyntaf a Phrif Swyddog Gweithredu o fis Ionawr 2009 tan fis Gorffennaf 2011.

Yn 2012 fe'i penodwyd yn CBE am wasanaethau i Wyddor Bywyd, Gofal Iechyd a Gwyddoniaeth,

Aelodaeth y Cyngor

Rydym ni'n ceisio enwebiadau unigolion nad ydynt ar hyn o bryd yn aelodau o staff nac yn fyfyrwyr y Brifysgol, i fod yn aelodau cyfetholedig. Rydym ni'n croesawu enwebiadau oddi wrth unrhyw rai sydd â diddordeb mewn defnyddio eu sgiliau a'u profiad i'n helpu ni i gyflawni ein huchelgais.

Dysgwch fwy am aelodaeth o'r Cyngor ac am sut i gymryd rhan.

Y Llys

Mae'r Llys yn derbyn yr Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol yn ei gyfarfod ym mis Chwefror/Mawrth bob blwyddyn.

Prif swyddogaethau'r Llys yw:

  • penodi Llywydd y Brifysgol ar argymhelliad y Cyngor
  • penodi Is-Lywydd neu Is-Lywyddion ar argymhelliad y Cyngor
  • penodi aelodau o'r Llys a'r Cyngor
  • derbyn yr Adroddiad Blynyddol ar waith y Brifysgol oddi wrth yr Is-Ganghellor
  • derbyn y Datganiad archwiliedig o'r Cyfrifon
  • trafod unrhyw faterion sy'n ymwneud â'r Brifysgol a chynghori'r Cyngor fel bo angen

Y Senedd

Y Senedd yw ein prif awdurdod academaidd sy'n gyfrifol am bennu polisi addysgol.

Pwyllgorau

Mae nifer o swyddogaethau gan y pwyllgorau. Mae eu cylch gorchwyl, fel y diffinnir drwy Ordinant, yn pennu eu cyfansoddiad, eu pwerau a'u llinellau adrodd. Gallant hefyd ddarparu modd i gynrychioli ac ymgynghori.

I gael rhagor o wybodaeth am bwyllgorau ac aelodaeth o'r brifysgol, ewch i Cymorth Pwyllgorau.