Cymrodyr Er Anrhydedd

Rydym ni'n dyfarnu Cymrodoriaethau Er Anrhydedd i unigolion sydd wedi cyflawni arbenigrwydd rhyngwladol yn eu maes.

Mae dyfarnwr rygbi rhyngwladol, nofelydd llwyddiannus, arbenigwr bancio byd-eang a'r milwr trawsrywiol uchaf ei statws ym Myddin Prydain, ymysg y rhai a gafodd eu hanrhydeddu yn ein seremonïau graddio yn 2016.

Cymrodyr Er Anrhydedd 2016

Yr Athro Simon J. Gibson, OBE, DSc

Yr Athro Simon J. Gibson yw Cadeirydd Sefydliad Entrepreneuriaeth Graddedigion Alacrity a Phrif Weithredwr y Wesley Clover Corporation. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr ar gwmni IQE plc, Gwesty Hamdden y Celtic Manor a chwmni Innovation Point. Mae’n Llywodraethwr ar Goleg Harris Manceinion ym Mhrifysgol Rhydychen ac yn Athro yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe.

Yr Athro Simon J. Gibson, OBE, DSc
Yr Athro Simon J. Gibson, OBE, DSc

Y Capten Hannah Winterbourne REME

Y Capten Hannah Winterbourne yw’r milwr trawsrywiol uchaf ei statws ym Myddin Prydain. Cafodd ei phenodi yn Gynrychiolydd Trawsryweddol y Fyddin, ac mae’n cynghori Cadlywyddion y Fyddin ar bolisi trawsryweddol, yn addysgu’r Lluoedd ehangach ac yn mentora milwyr trawsryweddol y Fyddin. Mae'n un o noddwyr Mermaids, yr elusen drawsryweddol ar gyfer plant, ac yn Llysgennad ar gyfer LHDT Chwaraeon Cymru.

Cafodd y Capten Winterbourne ei hanrhydeddu am ei hymdrechion fel model rôl yn y gymuned drawsrywiol.

Y Capten Hannah Winterbourne REME
Y Capten Hannah Winterbourne REME

Stephen Bird

Stephen Bird (MBA 1995) yw'r Prif Swyddog Gweithredol y Banc Defnyddwyr Byd-eang yn Citi, ac mae’n gweithio yn Efrog Newydd. Mae’n eiriolwr brwd dros addysg ariannol ac adeiladu timau amrywiol. Mae ei yrfa wedi cwmpasu meysydd Peirianneg, Gweithrediadau a Thechnoleg a Bancio.

Mae Stephen ymhlith pedwar o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n dychwelyd eleni i gael cymrodoriaeth er anrhydedd. Yr Athro Julia Downing, Athro Emerita y Fonesig Teresa Rees, a Terry Smith yw'r tri arall.

Stephen Bird
Stephen Bird Prif Swyddog Gweithredol y Banc Defnyddwyr Byd-eang yn Citi

Yr Athro yr Arglwydd Darzi o Denham OM KBE PC FRS FMedSci HonFREng

Mae’r Arglwydd Darzi o Denham OM KBE PC FRS FMedSci HonFREng yn dal Cadair Llawfeddygaeth Paul Hamlyn yng Ngholeg Imperial Llundain, Ysbyty Brenhinol Marsden a’r Sefydliad Ymchwil Canser.

Mae’n Gyfarwyddwr ar y Sefydliad Arloesi Iechyd Byd-eang yng Ngholeg Imperial Llundain ac yn Llawfeddyg Ymgynghorol er Anrhydedd yn Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty Coleg Imperial. Derbyniodd yr Athro yr Arglwydd Darzi o Denham Cymrodor Er Anrhydedd

yr Arglwydd Darzi
Yr Athro yr Arglwydd Darzi o Denham OM KBE PC FRS FMedSci HonFREng

Terry Smith MNZM

Mae Terry Smith (BA 1974) yn gyn ddadansoddwr banciau a ddyfarnwyd yn un o’r goreuon yn ei faes, ac mae’n awdur y llyfr llwyddiannus Accounting for Growth. Daeth yn Brif Weithredwr y busnes bancio buddsoddi Collins Stewart yn 2000, ac yn 2010 lansiodd ei fusnes rheoli cronfeydd ei hunan, Fundsmith, sydd bellach yn rheoli dros £7 biliwn.

Terry Smith
Terry Smith MNZM

Dr Sarah Waters

Cyhoeddwyd nofel gyntaf  Dr Sarah Waters, Tipping the Velvet, ym 1998, ac enillodd Wobr Betty Trask. Ers hynny mae wedi ysgrifennu pum nofel Saesneg arall sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi eu cyfieithu i bedair ar hugain o ieithoedd. Mae sawl un wedi eu haddasu ar gyfer teledu a’r llwyfan.

Cafodd ei darn theatr drochi a gyd-ysgrifennwyd gyda Christopher Green, The Frozen Scream, ei berfformio am y tro cyntaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn 2014. Cafodd Dr Sarah Waters ei anrhydeddu a chydnabod am ei chyfraniad sylweddol at y celfyddydau.

Sarah Waters
Dr Sarah Waters ©Charlie Hopkinson

Yr Athro Emerita y Fonesig Teresa Rees FLSW FAcSS

Gwasanaethodd Teresa Rees fel Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Caerdydd rhwng 2003 a 2010, gyda chyfrifoldeb am staff, myfyrwyr ac ymchwil. Mae ei hymchwil wedi dylanwadu ar bolisïau yn yr Undeb Ewropeaidd ac yn ei Aelod-wladwriaethau, yn fwyaf diweddar ym meysydd menywod mewn gwyddoniaeth ac asesu ansawdd ymchwil. Bu hefyd yn ymwneud ag ymchwil sydd wedi dylanwadu ar benderfyniadau yng Nghymru, yn enwedig ym maes addysg uwch.

Teresa Rees
Yr Athro y Fonesig Teresa Rees

Nigel Owens MBE

Dyfarnwr rygbi’r undeb rhyngwladol o Gymro yw Nigel Owens. Ef oedd yr unig ddyfarnwr o Gymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2007 yn Ffrainc ac yng Nghwpan Rygbi'r Byd 2011 yn Seland Newydd. Ef yw’r dyfarnwr sydd wedi’i gapio fwyaf yng nghystadlaethau Ewrop.

Nigel Owens
Nigel Owens MBE

Dyfarnwyd MBE iddo am ei wasanaeth i chwaraeon yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2016. Cafodd Cymrodoriaeth er Anrhydedd i gydnabod ei yrfa ddisglair fel dyfarnwr rygbi rhyngwladol.

Thomas Kielinger OBE

Thomas Kielinger  yw gohebydd y DU ar gyfer papur newydd cenedlaethol DIE WELT yn yr Almaen. Enillodd ganmoliaeth fawr am ei lyfrau, yn eu plith fywgraffiadau o Frenhines Prydain a Winston Churchill. Mae’n cyfrannu'n aml at raglenni radio a theledu Prydain a'r Almaen.

Thomas Kielinger
Thomas Kielinger OBE

Yr Athro Julia Downing

Nyrs gofal lliniarol, addysgwr ac ymchwilydd yw Julia Downing. Bu’n gweithio ym maes gofal lliniarol ers 25 mlynedd, gan gynnwys yn Uganda, Affrica a Dwyrain Ewrop. Mae'n Athro er Anrhydedd ym Mhrifysgol Makerere, Kampala, ac yn Athro Gwadd mewn sawl prifysgol gan gynnwys Prifysgol Belgrad a Phrifysgol Edge Hill.

Yr Athro Julia Downing
Yr Athro Julia Downing

D John Jeans CBE CEng BSc MIChemE

John Jeans yw Cadeirydd Imanova, UK Biocentre ac EM Imaging, ac mae’n Gyfarwyddwr ar gwmnïau Renishaw plc a ProMetic Ltd. Yn y gorffennol bu'n Gadeirydd Prifysgol Caerdydd ac yn Ddirprwy Brif Weithredwr y Cyngor Ymchwil Feddygol.

John Jeans
D John Jeans CBE CEng BSc MIChemE

Penodwyd John yn Hyrwyddwr Gwyddorau Bywyd gan Brif Weinidog Prydain yn 2014, ac mae’n cadeirio un o baneli cynghori Llywodraeth Singapôr.