Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol

Ein myfyrwyr ni yw'r mwyaf bodlon yng Nghymru, yn ôl yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf.

Canfu arolwg 2013 fod 89% o'n myfyrwyr yn 'cytuno'n bendant' neu'n 'cytuno ar y cyfan' eu bod yn 'fodlon yn gyffredinol' gyda'u profiad fel myfyrwyr – yr un lefel â 2012 a'r uchaf yng Nghymru.

Yn 89%, mae hyn yn uwch na chyfartaledd y DU sef 86 % ac yn uwch na chyfartaledd Cymru sef 84% ar gyfer 'bodlon ar y cyfan â'r profiad myfyriwr.'

Roedd y gyfradd ymateb hefyd yn uwch nag erioed, yn 80%.

Rwyf yn falch iawn i weld ein bod wedi cynnal lefel mor uchel o foddhad ymhlith ein myfyrwyr -yn wir, rydym wedi cynyddu ein sgorau yn y rhan fwyaf o ardaloedd. Mae hyn yn adlewyrchu'r bartneriaeth gref sydd gennym gyda'n myfyrwyr ac ymrwymiad, ymroddiad a brwdfrydedd staff. Mae Prifysgol Caerdydd yn cychwyn ar amrywiaeth eang o fentrau newydd i adeiladu ar y llwyddiant hwn a hoffwn ddiolch i fyfyrwyr am eu holl gyfraniadau i'n cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Professor Patricia Price,  Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad y Myfyriwr a Safonau Academaidd

Beth yw'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol?

Arolwg annibynnol yw'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol sy'n gofyn i fyfyrwyr raddio ansawdd eu profiad mewn Addysg Uwch.

Mae'n cael ei gydnabod yn eang fel mesur allweddol o foddhad myfyrwyr ac yn offeryn defnyddiol i ddarpar fyfyrwyr wrth wneud dewisiadau ynglŷn ag astudio. Mae'r canlyniadau ar gael i'r cyhoedd ar Unistats.

Ymatebodd tua 304,000 o fyfyrwyr blwyddyn olaf i'r arolwg yn 2013 o blith 154 o SAUau a 164 o golegau addysg bellach ar draws y DU.