Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol

Boddhad myfyrwyr yn well nag erioed yn ôl Arolwg Cenedlaethol diweddaraf y Myfyrwyr (NSS).

Daeth i'r amlwg yn arolwg 2015 fod 90% o'n myfyrwyr yn fodlon ar eu profiad dysgu cyffredinol yn y Brifysgol.

Mae hyn 1% yn fwy na'r flwyddyn flaenorol, gan olygu bod y Brifysgol yn uwch na chyfradd Cymru (85%) a'r sector cyfan (86%) ar gyfartaledd o ran boddhad cyffredinol myfyrwyr. 

Mae hefyd yn rhoi Prifysgol Caerdydd yn drydydd ymysg prifysgolion ymchwil ddwys y DU sydd yng Ngrŵp Russell o ran bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr.

Ein nod yw gwneud profiad y myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd yn gyfystyr â rhagoriaeth. Mae'r canlyniadau hyn yn gam pwysig tuag at gyflawni ein nod. Maent yn arwyddocaol iawn oherwydd dyma farn go iawn ein myfyrwyr. Mae ein perfformiad yn dangos y bartneriaeth gref yr ydym wedi ei datblygu gyda'n myfyrwyr, yn ogystal ag ymrwymiad, ymroddiad a brwdfrydedd ein holl staff i ddarparu profiad rhagorol ar gyfer myfyrwyr yn ystod eu hastudiaethau.

Professor Patricia Price Dirprwy Is-Ganghellor, Profiad y Myfyriwr a Safonau Academaidd

Beth yw'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol?

Arolwg annibynnol yw'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol sy'n gofyn i fyfyrwyr raddio ansawdd eu profiad mewn Addysg Uwch.

Mae'n cael ei gydnabod yn eang fel mesur allweddol o foddhad myfyrwyr ac yn offeryn defnyddiol i ddarpar fyfyrwyr wrth wneud dewisiadau ynglŷn ag astudio. Mae'r canlyniadau ar gael i'r cyhoedd ar Unistats.

Ymatebodd tua 304,000 o fyfyrwyr blwyddyn olaf i'r arolwg yn 2013 o blith 154 o SAUau a 164 o golegau addysg bellach ar draws y DU.