Skip to content
Skip to navigation menu

Cymraeg

Appointment of three College Registrars, Cardiff University


Cardiff University is changing. Our new three College structure supports interdisciplinarity and joint working. To help build our success, we are seeking three exceptional College Registrars.

As the College’s senior non-academic officer and a member of the College Board, you will lead professional services colleagues across the College and collaborate with the University’s central departments, taking responsibility for operational and budgetary management. Working with the PVC, Heads of College and the University’s Chief Operating Officer, you will contribute to the College’s strategic development, plan for effective implementation and play a major role in Cardiff University’s future success. Do you have what it takes to deliver our ambition?

For further information on how to apply, please visit the Perrett Laver website at www.perrettlaver.com/candidates and quote reference 1166.

The deadline for applications is midday Monday, 26th November 2012.


Penodi tri Chofrestrydd Coleg ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae Prifysgol Caerdydd yn newid. Mae ein strwythur tri choleg newydd yn cefnogi rhyngddisgyblaetholdeb a gweithio ar y cyd. Er mwyn helpu i gynyddu ein llwyddiant, rydym yn chwilio am dri Chofrestrydd Coleg eithriadol o dda.

Fel uwch swyddog anacademaidd y Coleg ac aelod o Fwrdd y Coleg, byddwch yn arwain cydweithwyr yn y gwasanaethau proffesiynol ar draws y Coleg ac yn cydweithio gydag adrannau canolog y Brifysgol, gan gymryd cyfrifoldeb am reolaeth weithredol a chyllidebol. Gan weithio gyda’r Dirprwy Is-ganghellor, Penaethiaid y Coleg a Phrif Swyddog Gweithredu’r Brifysgol, byddwch yn cyfrannu at ddatblygiad strategol y Coleg, yn cynllunio ar gyfer gweithredu llwyddiannus ac yn chwarae rôl bwysig o ran llwyddiant Prifysgol Caerdydd yn y dyfodol. A oes gennych chi’r rhinweddau sydd eu hangen i gyflawni ein huchelgais?

I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais, ewch i wefan Perrett Laver yn www.perrettlaver.com/candidates a dyfynnwch gyfeirnod 1166.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar ddydd Llun, 26 Tachwedd 2012.