Modiwlau cyfrwng Cymraeg

This content is available in Welsh only.

Digon o fodiwlau, digon o gyfleoedd i ddefnyddio'ch Cymraeg...

Diolch i gefnogaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a gweledigaeth Staff Prifysgol Caerdydd, ceir casgliad sylweddol o fodiwlau y gellid eu hastudio'n rhannol neu'n gyfan gwbl drwy'r Gymraeg. Gallwch lawrlwytho'r rhestr modiwlau ar waelod y dudalen hon. I weld y rhestr llawn o gyrsiau y gallwch eu hastudio drwy'r Gymraeg ewch i'r Chwilwr Cyrsiau.

Every language is an expression of collective identity; a unique way of identifying and describing reality. What better place than the University to develop it?

Gwenno Elin Griffith, PhD Student, School of Welsh

Bellach mae modd astudio hyd at 40 credyd y flwyddyn yn Newyddiaduraeth, Meddygaeth, Gofal Iechyd a Nyrsio. Gall fyfyrwyr sy'n astudio o leiaf un rhan o dair o'u cwrs gradd trwy gyfrwng y Gymraeg ymgeisio am Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg sef swm o £1,500 dros dair blynedd. Mae modd i chi hefyd roi cais am y Brif Ysgoloriaeth sef £3,000 sydd ar gyfer y rhai hynny sy'n astudio o leia 80 o gredydau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Rydym yn falch iawn fod Ysgol y Gyfraith yn cael ei hystyried yn un o'r prif sefydliadau yn y DU ar gyfer astudio'r Gyfraith trwy gyfrwng y Gymraeg. Erbyn hyn mae myfyrwyr y Gyfraith yn medru astudio eu gradd LLB yn gyfangwbl trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae nifer sylweddol o fyfyrwyr yn yr adran wedi ennill ysgoloriaethau ac mae'r ddarpariaeth Gymraeg yn mynd o nerth i nerth. Dysgwch fwy am waith dau ddarlithydd yn yr adran, Manon George ac Alex Llewelyn sy'n cael eu hariannu trwy'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae modd astudio pum modiwl cyfrwng Cymraeg yng Ngwleidyddiaeth yn ogystal, mewn pynciau sy'n amrywio o hanes athroniaeth wleidyddol y Groegiaid i gredoau'r Cymru.

Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd

Mae Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol Caerdydd yn cynnig dau fodiwl yn y Gymraeg ym maes Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol. Gallwch gysylltu gyda myfyriwr PhD yn yr Ysgol sy'n goruchwylio'r modiwlau, Siôn Llewelyn Jones

Yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Mae tri darlithydd cyfrwng Cymraeg ag ariannwyd gan y Coleg yn gweithio yn yr Ysgol bellach. Eu nod yw i gynyddu'r ddarpariaeth Gymraeg yn yr Ysgol. Gallwch ddarllen rhagor am eu cynlluniau ar wefan yr Ysgol.

Ysgol y Gymraeg

Mae Ysgol y Gymraeg yn cyflwyno gradd anrhydedd gyfun Cymraeg a Newyddiaduraeth mewn cydweithrediad gydag Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant. Mae cynlluniau cyffrous hefyd ar y gweill i edrych o'r newydd ar lwybr gradd ail iaith yn y Gymraeg.

Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd

Gydag wyth aelod o staff sy'n medru cefnogi staff drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd yn cynnig 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg yn 2017/18. Gallwch ddysgu mwy am waith darlithwyr cyfrwng Cymraeg yr Ysgol yn yr adran Cysylltiadau a Phobl.

Yr Ysgol Meddygaeth

Mae Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd yn bwriadu cynnig 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg yn 2016/17. Darllenwch am gyfloedd cyfrwng Cymraeg yr Ysgol ar ei gwefan.

Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Caerdydd

Mae Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd Caerdydd yn cynnig 40 o gredydau trwy gyfrwng y Gymraeg eisioes. Dysgwch ragor am waith Martin Wright sy'n astudio PhD yn yr Ysgol dan nawdd y Coleg. Cewch ragor o wybodaeth am gyfleoedd cyfrwng Cymraeg yr Ysgol ar ei gwefan.

Yr Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Mae cyfle i fyfyrwyr astudio Cymraeg a Newyddiaduraeth ar y cyd gyda chwrs gradd B.A. newydd. Dyluniwyd y cwrs mewn ymateb i'r galw mawr am newyddiadurwyr sy'n hyderus yn y Gymraeg ac sy'n meddu ar sgiliau newyddiadurol. Mae'r cwrs yn cyfuno astudiaeth academaidd gyda chyfleoedd allgyrsiol a phrofiad gwaith.

Mae'r Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant hefyd wedi ennill arian trwy Gynllun Staffio'r Coleg fydd yn cynyddu nifer y staff sy'n dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwch ddarllen mwy am waith y staff ar y dudalen Cysylltiadau a Phobl.

Mae'r adran yn weithgar iawn mewn prosiectau allgyrsiol newyddiadurol fel y gwefannau Cymraeg, Pobl Caerdydd a Llais y Maes, yr olaf sy'n bartneriaeth gyda'r Eisteddfod Genedlaethol.

Ysgol Cerddoriaeth

Mae cyfle i gerddorion astudio 8 modiwl drwy gyfrwng y Gymraeg; o Gerddoriaeth Ymarferol i brosiect dadansoddi yn yr Ysgol Cerddoriaeth. Cewch ragor o wybodaeth ar wefan yr Ysgol.

Yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Ceir dau fodiwl 20 credyd ymhob blwyddyn israddedig yn Athroniaeth sydd yn galluogi myfyrwyr i wneud cais ar gyfer ysgoloriaeth cymhelliant y Coleg. Dr Huw Williams a Dr Huw Rees sydd wedi creu'r modiwlau yn y meysydd canlynol:

  • Athroniaeth foesol a gwleidyddol
  • Cyfiawnder byd-eang
  • Athroniaeth Crefydd
  • Athroniaeth a Hanes Deallusol Cymreig

Modiwlau cyfrwng Cymraeg 2016-17

1 December 2016

Rhestr o fodiwlau israddedig ar gyfer 2016/17 y gellid eu hastudio'n rhannol neu'n gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Excel