Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Graduation

Actor, author and presenter Stephen Fry joined more than 7000 students for this year’s graduation celebrations. View a photo gallery which captures the atmosphere of the week.

Read more...icon

Stephen Fry

Agreement on Management of Change, including new
Fixed Term Contract procedures

The University and its three recognised Trade Unions – UCU, Unison and Unite – are delighted to announce a series of new procedures on the Management of Change across the University.

Read more...icon

meeting

Stonewall Leadership Programme

The University is supporting two members of staff to attend the Stonewall Leadership Programme. Professor Terry Threadgold, Pro Vice-Chancellor for Staff and Diversity outlines the programme and how interested members of staff can apply.

Read more...icon

Stonewall logo

National Eisteddfod 2010

Giant talking human models, flower pots of organs, legacies of Roman days gone by and tales of Wales during the Great War are just some of many events organised by staff and students for this year’s National Eisteddfod of Wales.

Read more...icon

Eisteddfod 2010

Undiscovered treasures

Do you have family heirlooms in your home related to the First World War? The School of History and Archaeology is giving you the chance to share your forgotten treasures and family history with the rest of the nation.

Read more...icon

undiscovered treasures

Queen honours conservation group

Cardiff Conservation Volunteers, a group co-founded by John Newton, an Assistant Director in the Finance Division has been awarded a Queen’s Award for Voluntary Service, for their outstanding work in the local community.

Read more...icon

conservation group

Join our Facebook page and enter our
Macbook Pro prize draw

If you're on Facebook, you can enter Cardiff University's prize draw to win a Macbook Pro. Most staff members are eligible to enter, and the competition closes on the 31st July. To enter, click here to visit the University's Stay Connected and follow the instructions on the page.

Enter the competition...icon

Apple MacBook
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Graddio

Ymunodd Stephen Fry, yr actor, yr awdur a’r cyflwynydd â dros 7,000 o fyfyrwyr yn y dathliadau graddio eleni. Cewch flas ar awyrgylch yr wythnos drwy weld oriel ffotograffau.

Darllenwch fwy...icon

Stephen Fry

Cytundeb ar Reoli Newid, gan gynnwys gweithdrefnau
Contractau Tymor Penodol newydd

Mae’r Brifysgol wrth ei bodd yn cyhoeddi cytundeb gyda’i thri undeb llafur cydnabyddedig - UCU, Unsain ac Unite – mewn perthynas â chyfres o weithdrefnau newydd ar gyfer Rheoli Newid ledled y Brifysgol.

Darllenwch fwy...icon

cyfarfod

Eisteddfod Genedlaethol 2010

Modelau enfawr dynol sy’n siarad, potiau blodau o organau, etifeddiaeth cyfnod y Rhufeiniaid a hanesion o Gymru yn ystod y Rhyfel Mawr, dyma rai yn unig o’r llu o ddigwyddiadau sy’n cael eu trefnu gan staff a myfyrwyr ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Darllenwch fwy...icon

Pafiliwn

Rhaglen Arweinyddiaeth Stonewall

Mae’r Brifysgol yn cefnogi dau aelod o staff i fynychu Rhaglen Arweinyddiaeth Stonewall. Mae’r Athro Terry Threadgold, Dirprwy Is-Ganghellor Staff ac Amrywiaeth yn sôn am y rhaglen a sut gall aelodau o staff sydd â diddordeb wneud cais.

Darllenwch fwy...icon

Logo Stonewall Cymru

Trysorau cudd

Oes gennych chi eiddo rydych chi wedi’i etifeddu gartref sy’n gysylltiedig â’r Rhyfel Byd Cyntaf? Mae’r Ysgol Hanes ac Archaeoleg yn rhoi cyfle i chi rannu’r trysorau anghofiedig hyn a’ch hanes teuluol â gweddill y genedl.

Darllenwch fwy...icon

Trysorau cudd

Y Frenhines yn anrhydeddu grŵp cadwraeth

Mae Gwirfoddolwyr Cadwraeth Caerdydd, grŵp a sefydlwyd ar y cyd gan John Newton, Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn yr Is-adran Gyllid wedi cael Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol, am eu gwaith neilltuol yn y gymuned leol.

Darllenwch fwy...icon

grŵp cadwraeth

Ymunwch â’n tudalen Facebook a rhowch gynnig ar ein
cystadleuaeth Macbook Pro

Gall defnyddwyr Facebook roi cynnig ar gystadleuaeth Prifysgol Caerdydd i ennill Macbook Pro. Caiff y rhan fwyaf o’r staff roi cynnig, ac mae’r gystadleuaeth yn dod i ben ar 31 Gorffennaf. Ewch i dudalen 'Stay Connected' y Brifysgol i gael manylion.

Rhowch gynnig ar ein cystadleuaethicon

Apple MacBook
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk