Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

The launch of eRecruitment

This week sees the launch of the first element of the Cardiff People programme which aims to give staff standard, easy to use ways of managing their working life. Here Deputy Vice-Chancellor Elizabeth Treasure tells us more about how eRecruitment will change the way we work.

Read more...icon

Olympic activities

Find out what's happening at Cardiff in the coming months and meet the three staff and students who will be carrying the Olympic Torch when it comes to Cardiff in May.

Read more...icon

Bravery Award

Students' Union Chief Executive and member of Penarth Lifeboat crew Jason Dunlop has been honoured with an award for his role in the difficult rescue of a yachtsman in south Wales.

Read more...icon

All things being equal

Cardiff's new Strategic Equality Plan was approved by Council in March 2012. Olymbia Petrou, Equality & Diversity Project Manager at the University tells us what we can expect to see in the plan.

Read more...icon

Hello and Goodbye

Tony Lewis, Deputy Head of Security who retired from his role at the end of March after 13 years takes a look back at his career highlights in a podcast. Meanwhile, we welcome Professor Billie Hunter to the School of Nursing and Midwifery Studies.

Read more...icon

Tony Lewis

Training course review

Blas speaks to Caroline Brown, School Manager in the School of English, Communication and Philosophy, who recently attended the first of the University's new communication workshops on 'Developing a Marketing Strategy.'

Read more...icon

Caroline Brown
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Lansio eRecriwtio

Yr wythnos hon bydd elfen gyntaf rhaglen Pobl Caerdydd/Cardiff People yn cael ei lansio. Ei nod yw rhoi ffyrdd safonol, hawdd eu defnyddio i'r staff reoli eu bywyd gwaith. Yma, mae Elizabeth Treasure y Dirprwy Is-Ganghellor yn sôn rhagor am sut bydd eRecriwtio yn newid y ffordd rydyn ni'n gweithio.

Darllenwch fwy...icon

Gweithgareddau Olympaidd

Cewch wybod beth sy'n digwydd yng Nghaerdydd yn ystod y misoedd i ddod a chwrdd â'r tri aelod o staff a myfyriwr a fydd yn cario'r Fflam Olympaidd pan ddaw i Gaerdydd ym mis Mai.

Darllenwch fwy...icon

Gwobr am Ddewrder

Mae Jason Dunlop, Prif Weithredwr Undeb y Myfyrwyr ac aelod o griw Bad Achub Penarth wedi cael ei anrhydeddu â gwobr am ei ran yn achub hwyliwr mewn amgylchiadau anodd yn ne Cymru.

Darllenwch fwy...icon

Cydraddoldeb i bawb

Cymeradwyodd y Cyngor Gynllun Cydraddoldeb Strategol newydd Caerdydd ym mis Mawrth 2012. Mae Olymbia Petrou, Rheolwr Prosiectau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn y Brifysgol yn rhoi gwybod beth allwn ddisgwyl ei weld yn y cynllun.

Darllenwch fwy...icon

Helo a Hwyl Fawr

Mae Tony Lewis, Dirprwy Bennaeth Diogelwch sydd wedi ymddeol o'i waith ddiwedd mis Mawrth ar ôl 13 mlynedd yn edrych yn ôl ar uchafbwyntiau ei yrfa mewn podlediad. Yn y cyfamser, rydyn ni'n croesawu'r Athro Billie Hunter i'r Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Darllenwch fwy...icon

Tony Lewis

Adolygiad o'r cwrs hyfforddi

Mae Blas yn sgwrsio â Caroline Brown, Rheolwr Ysgol yn Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, a fynychodd y cyntaf o weithdai cyfathrebu newydd y Brifysgol ar 'Datblygu Strategaeth Farchnata.'

Darllenwch fwy...icon

Caroline Brown
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk