Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Cardiff to Kosovo

Staff from the School of Journalism, Media and Cultural Studies are teaching at an institute set up to strengthen Kosovo’s media, civil and democratic institutions following the Kosovan war.

Read more...icon

Pristina in the snow

Space for thought

A number of quiet rooms are now available across the University campus for staff to use for individual prayer and reflection, meditation or contemplation.

Read more...icon

Space for thought

Student Volunteering Week

Student Volunteering Cardiff sees more than 1000 students giving their time and talent to work with the elderly, young, disadvantaged and vulnerable members of the community. During Student Volunteering Week (22-26 February) Blas highlights the volunteering opportunities available to staff to support good causes.

Read more...icon

SVC Logo

Election build-up

The School of City and Regional Planning is set to host a ‘Question Time’ style event giving people the chance to quiz members of the four Welsh political parties on their policies about sustainable food and how they impact on key areas of Welsh life.

Read more...icon

Sustainable food

LGBT History Month

Throughout February the University partnered with Cardiff Council, the National Assembly for Wales, Stonewall Cymru, the Cardiff branch of Unison, and University of Wales Institute Cardiff to support and celebrate this year’s Lesbian Gay Bisexual Trans (LGBT) History Month 2010. Find out about some of the events that took place.

Read more...icon

Dean Lloyd, Stonewall Cymru’s Workplace Officer, adding his own experiences on the LGBT timeline.
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
Cenin Pedr
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

O Gaerdydd i Kosovo

Mae staff o Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn addysgu mewn athrofa a gafodd ei sefydlu i gryfhau sefydliadau'r cyfryngau, sifil a diwylliannol yn Kosovo ar ôl y rhyfel yno.

Darllenwch fwy...icon

Pristina yn yr eira

Lle i feddwl

Mae nifer o ystafelloedd tawel ar gael yn awr ledled campws y Brifysgol i staff eu defnyddio i weddïo neu fyfyrio.

Darllenwch fwy...icon

Mae ystafelloedd tawel ar gael ledled y Brifysgol

Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr

Yn ystod Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd bydd dros 1000 o fyfyrwyr yn rhoi o’u hamser a’u dawn i weithio gydag aelodau hŷn, ifanc, difreintiedig a bregus y gymuned. Yn ystod Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr (22-26 Chwefror), mae Blas yn rhoi sylw i’r cyfleoedd gwirfoddoli sydd i staff gael cefnogi achosion da.

Darllenwch fwy...icon

Gwirfoddoli Myfyrwyr Caerdydd

Paratoi at yr Etholiad

Mae’r Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol yn mynd i lwyfannu digwyddiad tebyg i ‘Hawl i Holi’ er mwyn i bobl gael gofyn cwestiynau i aelodau o bedair plaid wleidyddol Cymru am eu polisïau am fwyd cynaliadwy a sut maen nhw’n effeithio ar feysydd allweddol o fywyd Cymru.

Darllenwch fwy...icon

Bwydydd

Mis hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol

Gydol mis Chwefror, bu’r Brifysgol mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Stonewall Cymru, cangen Unsain Caerdydd, ac Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd i gefnogi a dathlu Mis Hanes 2010 Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol. Cewch wybod am rai o’r digwyddiadau.

Darllenwch fwy...icon

Dean Lloyd, Swyddog y Gweithle, Stonewall Cymru yn ychwanegu ei brofiadau ei hun at linell amser pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk