Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Welcome to Blas

Welcome to the first edition of Blas, the new e-newsletter for staff. Blas will be sent direct to your inbox with the latest staff news and events as well as features that will give you a behind-the-scenes look at University life. Professor Terry Threadgold, Pro Vice-Chancellor for Staff and Diversity and Louise Casella, Director of Strategic Development introduce Blas and explain why it’s been launched.

Read more...icon

laptop

New Heads of Schools

A world leading physiologist renowned for his outstanding achievements in biological sciences is one of three new Heads of Schools to be appointed.

Listen to an interview with Professor Petersen.

Read more...icon

Professor Ole Petersen CBE FRS

The year ahead

A major School milestone and the opening of the first clinical scanner of its kind in Wales are some of the key highlights in the University calendar over the next twelve months.

Read more...icon

calendar

Fulbright Scholars

Some of America’s leading scholars have visited the University to help raise awareness of one of the world’s most prestigious scholarship schemes. See a selection of photographs from the Fulbright Scholars’ visit to Cardiff.

Read more...icon

American flag

New Year, new you

Have you ever wanted to learn a new language? Thought you could be the next JK Rowling and write a bestselling novel? Maybe you’d like to design and publish your own website or find out about the history of the medieval village of Cosmeston.

Read more...icon

Choices

2009 Pay Settlement

Cardiff University will be implementing the agreed 0.5 percent pay award following the conclusion of the 2009 pay negotiations.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
header Pobl
header Cardiff University | Prifysgol Caerdydd header Gwybodaeth header
Rhifyn 1.0
header
 
 

Croseo i Blas

Croeso i rifyn cyntaf Blas, yr e-daflen newyddion newydd i staff. Caiff Blas ei hanfon yn syth i’ch mewnflwch gyda’r newyddion diweddaraf am staff a digwyddiadau yn ogystal ag erthyglau a fydd yn rhoi golwg y tu-ôl-i’r-llenni i chi am fywyd yn y Brifysgol. Mae’r Athro Terry Threadgold, y Dirprwy Is-Ganghellor, Staff ac Amrywiaeth a Louise Casella, Cyfarwyddwr Datblygiad Strategol yn cyflwyno Blas ac yn esbonio pam gafodd ei lansio.

Darllenwch fwy...icon

laptop

Pennaethiaid newydd i Ysgolion

Mae ffisiolegydd blaenllaw'r byd sy’n enwog am ei lwyddiannau rhagorol yn y gwyddorau biolegol yn un o dri Phennaeth Ysgol newydd i gael ei benodi.

Gwrandewch ar gyfweliad gyda'r Athro Petersen.

Darllenwch fwy...icon

Professor Ole Petersen CBE FRS

Y flwyddyn i ddod

Carreg filltir bwysig i Ysgolion ac agor y sganiwr clinigol cyntaf o’i fath yng Nghymru yw rhai o’r uchafbwyntiau dethol yng nghalendr y Brifysgol dros y deuddeg mis nesaf.

Darllenwch fwy...icon

calendar

Ysgolorion Fulbright

Mae rhai o ysgolorion mwyaf blaenllaw America wedi ymweld â’r Brifysgol i helpu codi ymwybyddiaeth am un o gynlluniau ysgoloriaeth mwyaf pwysig y byd. Cewch chi weld detholiad o ffotograffau o ymweliad Ysgolorion Fulbright â Chaerdydd.

Darllenwch fwy...icon

American flag

Blwyddyn newydd, chithau’n newydd

A fuoch erioed am ddysgu iaith newydd? Wedi meddwl mai chi allai fod y JK Rowling nesaf ac ysgrifennu nofel sy’n gwerthu llwythi? Efallai yr hoffech ddylunio a chyhoeddi’ch gwefan eich hun neu gael gwybod am hanes pentref canoloesol Cosmeston.

Darllenwch fwy...icon

Choices

Cytundeb Cyflog 2009

Bydd Prifysgol Caerdydd yn rhoi’r dyfarniad cyflog cytûn o 0.5 % ar waith yn dilyn dwyn trafodaethau cyflog 2009 i ben.

Darllenwch fwy...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk