Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Sustainability Week 2011

The third Sustainability Week runs from 31st October – 4th November. Professor Tim Wess, Pro Vice-Chancellor for Estates outlines what we've got planned and how you can get involved.

Read more...icon

Sustainability Week

'Cardiff People' countdown begins

Cardiff People, a new online user-friendly programme to manage recruitment, annual leave and personal development, amongst others, is being introduced.

Read more...icon

Introducing our new Chaplain

Dr Sameh Otri has been appointed as the first Muslim Chaplain at the University and will give advice, support and pastoral care to staff and students.

Read more...icon

National Student Survey

Students' satisfaction with their Cardiff University education remains steady at 86 per cent, according to this year's National Student Survey – and a major drive aims to push that figure even higher.

Read more...icon

The Cardiff Award

A new award to prepare our graduates for the world of work is being piloted. Meet two of the students taking part who will be blogging for Blas about their experiences.

Read more...icon

Staff Experience

Tell us what you think is working well in the University and what you think can change in the 2011 staff survey.

Read more...icon

 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Wythnos Cynaliadwyedd 2011

Mae'r drydedd Wythnos Cynaliadwyedd yn rhedeg o'r 31ain o Hydref i'r 4ydd o Dachwedd. Mae'r Athro Tim Wess, y Dirprwy Is-Ganghellor Ystadau yn nodi'r hyn sydd ar y gweill a sut gallwch chi gymryd rhan.

Darllenwch fwy...icon

Pobl Caerdydd ar y ffordd

Mae Pobl Caerdydd, rhaglen hawdd ei defnyddio ar-lein i reoli recriwtio, gwyliau blynyddol a datblygiad personol, ymysg pethau eraill, yn cael ei chyflwyno.

Darllenwch fwy...icon

Cyflwyno ein Caplan newydd

Mae Dr Sameh Otri wedi cael ei benodi'n Gaplan Mwslimaidd cyntaf y Brifysgol a bydd yn rhoi cyngor, cefnogaeth a gofal bugeiliol i staff a myfyrwyr.

Darllenwch fwy...icon

Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol

Mae bodlonrwydd myfyrwyr â'u haddysg ym Mhrifysgol Caerdydd yn dal yn gyson ar 86 y cant, yn ôl Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol eleni - a nod ymdrech fawr yw gwthio'r ganran honno hyd yn oed yn uwch.

Darllenwch fwy...icon

Gwobr Caerdydd

Mae gwobr newydd i baratoi ein graddedigion at fyd gwaith yn cael ei pheilota. Dyma gyfle i  gwrdd â dau o'r myfyrwyr sy'n cymryd rhan a fydd yn ysgrifennu blog i Blas am eu profiadau.

Darllenwch fwy...icon

Profiad Staff

Rhowch wybod i ni beth yn eich barn chi sy'n gweithio'n dda yn y Brifysgol a beth all newid yn arolwg staff 2011.

Darllenwch fwy...icon

 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk