Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Pension scheme funding challenges

Recently the media highlighted how many funded pension schemes are facing difficulties in the continued affordability of their pension benefits. This announcement for staff sets out the situation at Cardiff University and how it affects you.

Read more...icon

Cardiff University logo

Travels to...Oman

“We have to be aware that there are only three hours on three days when we are all in work at the same time. This can cause difficulties if you have an issue with IT whilst teaching!!” Meryl Jones, School of Nursing and Midwifery Studies reveals some of the idiosyncrasies of teaching abroad.

Read more...icon

Oman

Café widens knowledge about world faiths

A vibrant new inter-faith initiative is giving staff and students the chance to meet each other and find out more about the rich and varied religions represented in the University’s diverse multi-cultural community.

Read more...icon

Revd Dr Trystan Owain Hughes (left) with some of the students who attended the Café

News in brief

News from around the University including the action taken as a result of the staff survey and a revised set of Sickness Absence Procedures and Capability Procedures for staff employed on Grades 1 to 4.

Read more...icon

Extra! Extra!
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Heriau ariannu cynlluniau pensiwn

Yn ddiweddar amlygodd y cyfryngau faint o gynlluniau pensiwn a ariennir sy’n wynebu anawsterau o ran fforddiadwyedd parhaus eu buddiannau pensiwn. Mae’r cyhoeddiad hwn i staff yn nodi’r sefyllfa ym Mhrifysgol Caerdydd a sut mae’n effeithio arnoch chi.

Darllenwch fwy...icon

Logo Prifysgol Caerdydd

Teithio i...Oman

“Mae’n rhaid i ni fod yn ymwybodol mai dim ond tair awr ar dri diwrnod pan fydd pob un ohonom yn y gwaith ar yr un pryd. Gall hyn greu anawsterau os oes gennych broblem gyda TG wrth addysgu!!” Mae Meryl Jones, Ysgol Astudiaethau Nyrsio a Bydwreigiaeth yn datgelu rhai o’r pethau hynod am addysgu dramor.

Darllenwch fwy...icon

Oman

Caffi’n ehangu gwybodaeth am grefyddau’r byd

Mae menter ryng-grefyddol newydd yn rhoi’r cyfle i staff a myfyrwyr gael y cyfle i gwrdd â’i gilydd a dysgu mwy am y crefyddau cyfoethog ac amrywiol a gynrychiolir yng nghymuned aml-ddiwylliannol amrywiol y Brifysgol.

Darllenwch fwy...icon

Revd Dr Trystan Owain Hughes (left) with some of the students who attended the Café

Y newyddion yn fyr

Newyddion o amgylch y Brifysgol gan gynnwys camau a gymerwyd o ganlyniad i’r arolwg staff a set ddiwygiedig o Weithdrefnau Absenoldeb oherwydd Salwch a Gweithdrefnau Gallu ar gyfer staff a gyflogir ar Raddau 1 i 4.

Darllenwch fwy...icon

Extra! Extra!
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk