Cliciwch yma i ddarllen Blas yn Gymraeg

 
 

Getting connected

Chief Operating Officer Hugh Jones introduces Connections – the University's new internal social network.

Read more...icon

Cardiff People programme

Following the launch of e-Recruitment the Cardiff People Programme Team have been concentrating their efforts on the next stage of the project plan – the implementation of online HR and Payroll systems that will change the way we work here at Cardiff. Caroline Mackenzie, Programme Manager tells us about the next steps.

Read more...icon

Eye Clinic

Cardiff prides itself in being the only academic centre for optometry in Wales. Helen Morris, Practice Manager of Cardiff University Optometrists tells Blas how staff and their family and friends can get free eye tests whilst supporting current students in their training.

Read more...icon

Hello and Goodbye

Louise Casella says goodbye to Cardiff after spending 25 years at the University and we say hello to Richard Sambrook who's recently joined the School of Journalism, Media and Cultural Studies.

Read more...icon

Exploring the past

Thrive

Read the latest posts from our Thrive student bloggers, Matthew from Engineering on lectures, lab reports and 50p pineapples; Dan from Planning and Geography on kayaking club and Freya studying Philosophy on student house life and washing trapped in the machine.

Read more...icon

logo
 
Editor: Sandra Elliott, Director, Communications and International Relations Division
Please send feedback or ideas for content to: blas@cardiff.ac.uk
People
Cardiff University | Prifysgol Caerdydd Blas
 
 

Cysylltu â'n gilydd

Mae Hugh Jones, y Prif Swyddog Gweithredol yn cyflwyno Cysylltiadau – rhwydwaith cymdeithasol mewnol newydd y Brifysgol.

Darllen rhagor...icon

Rhaglen Pobl Caerdydd

Ar ôl lansio e-Recriwtio mae Tîm Rhaglen Pobl Caerdydd wedi bod yn canolbwyntio ar gam nesaf y cynllun prosiect - gweithredu systemau Adnoddau Dynol a Chyflogres ar-lein a fydd yn newid y ffordd rydym yn gweithio yma yng Nghaerdydd. Mae Caroline Mackenzie, Rheolwr y Rhaglen, yn dweud rhagor wrthym am y camau nesaf.

Darllen rhagor...icon

Clinic Llygaid

Mae Caerdydd yn ymfalchïo yn y ffaith mai hi yw'r unig ganolfan academaidd ar gyfer optometreg yng Nghymru. Mae Helen Morris, Rheolwr Practis Optometryddion Prifysgol Caerdydd yn dweud wrth Blas sut gall staff a'u teuluoedd a'u ffrindiau gael profion llygaid am ddim a chefnogi hyfforddiant myfyrwyr presennol ar yr un pryd.

Darllen rhagor...icon

Helo a Hwyl Fawr

Mae Louise Casella yn dweud hwyl fawr wrth Gaerdydd ar ôl treulio 25 mlynedd yn y Brifysgol ac rydym yn dweud helo wrth Richard Sambrook sydd wedi ymuno â'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol yn ddiweddar.

Darllen rhagor...icon

Ffynnu

Darllenwch y negeseuon diweddaraf gan ein myfyrwyr Ffynnu sy'n blogio - Mathew o'r adran Beirianneg ar ddarlithoedd, adroddiadau labordy a phîn afalau 50c; Dan o'r adran Gynllunio a Daearyddiaeth ar y clwb caiacio, a Freya, sy'n astudio Athroniaeth, ar fywyd tŷ myfyrwyr a dillad yn cael eu dal mewn peiriant golchi.

Darllen rhagor...icon

logo
 
Golygydd: Sandra Elliott, Cyfarwyddwr, Adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol
Anfonwch adborth neu syniadau ar gyfer y cynnwys at: blas@cardiff.ac.uk